Ühenda meile

Usbekistan

Inimliku au ja väärikuse nimel

JAGA:

avaldatud

on

Riigi moderniseerimine ja Uue Usbekistani ülesehitamine põhimõttel “Ühiskond on reformide algataja” eeldab põhiseadusreformide üleriigilise hääletuse läbiviimist, kohandades meie põhiseadust tänapäeva sotsiaalse tegelikkuse ja meie kiirendatud loogikaga. reformid – kirjutab Gabit Aydarov

Lähtudes ideest, et “rahvas peab olema põhiseaduse ainus allikas ja autor”, toimus põhiseaduse eelnõu üle üleriigiline arutelu, mille käigus laekus elanikkonnalt üle 220 tuhande ettepaneku selle parandamiseks, enamus mida arvesse võeti.

Põhiseadusesse tehtud muudatuste ja täiendustega on senist 128 artiklit suurendatud 155-ni, millest 91 on kontseptuaalselt muudetud.

Esimest korda sätestab põhiseadus puutumatu sätena, et Usbekistan on suveräänne, demokraatlik, õiguslik, sotsiaalne ja ilmalik riik (artikkel 1). See põhimõtteline norm on suunatud meie riigi iseseisvuse säilitamisele ja edasisele tugevdamisele, põhimõttel “Inimväärikuse nimel” reformide intensiivsele jätkamisele ning õiguse prioriteedi tagamisele.

Koos sellega on uues väljaandes põhiseaduse § 19 norm "Inimõigused ja vabadused kuuluvad igaühele sünnist saati". Loomulike ja võõrandamatute õigustena käsitletakse inimelu, au, väärikust, vabadust, võrdsust, turvalisust, puutumatust.

Inimese õigused ja vabadused, mis tal on sünnist saati, on määratletud ligi 80 rahvusvahelises inimõigusdokumendis, mille osaliseks on Usbekistan.

Nende põhiliste ja võõrandamatute inimõiguste tagamine on põhiseaduse tasandil sätestatud riigi ja ühiskonna põhiülesandena. See tähendab, et nende õiguste kasutamiseks ei nõuta iga isiku jaoks mingeid formaalsusi ja need on riigi poolt tagatud.

reklaam

Veelgi enam, eelnõu p 20 kohaselt tõlgendatakse kõik vastuolud ja ebaselgused isiku suhetes riigiorganitega isiku kasuks ning õiguslikud meetmed peavad lähtuma proportsionaalsuse põhimõttest ja olema piisavad legitiimsete eesmärkide saavutamiseks. .

Põhiseaduse muudatuste eelnõus on selgelt määratletud ka pensionide, toetuste ja muude sotsiaaltoetuste seadusjärgne suurus, mis ei saa olla väiksem kui ametlikult määratletud tarbimiskulutuste miinimum. Norm, et kodanikel on õigus saada garanteeritud mahus riigi kanda tasuta arstiabi, on rangelt sätestatud.

Täiendavad normid, mis on suunatud sotsiaalkaitsesüsteemi tugevdamisele, on juurutamisel. Eelkõige sätestab eelnõu riigi ülesanded kodanike töötuse kaitsel ja vaesuse vähendamisel. Lisaks korraldab ja soodustab riik kodanike kutse- ja ümberõpet, et tagada nende tööhõive.

Lisaks on meie kodanike õigus eluasemele sätestatud põhiseaduse tasandil. Otsustatakse, et riik stimuleerib elamuehitust ja loob tingimused eluasemeõiguse realiseerimiseks. Sotsiaalselt puudustkannatavatele kategooriatele eluaseme pakkumisele luuakse juriidiline alus.

Põhiseadus kehtestab selgelt ka normi, et kelleltki ei tohi ilma kohtuotsuseta ja ebaseaduslikul viisil eluruumi ära võtta. Majast ilma jäänud omanikule hüvitatakse seaduses sätestatud juhtudel ja korras vara väärtus ja tekitatud kahju võrdsetes osades ettemaksuna. Selle normi sisseviimine põhiseadusesse on mõistlik ja omanike huve kaitsv otsus mitme aasta jooksul ühiskonnas üheks teravamaks probleemiks kujunenud lammutamise küsimuses.

Muudatuste eelnõu sätestab, et maksud ja lõivud peavad olema õiglased ega tohi takistada kodanikel oma õigusi teostada. Üha arenevate turusuhete kontekstis aitab see norm tagada kõigi kodanike ja ettevõtjate õigused ja huvid.

Erilist tähelepanu pööratakse põhiseaduse eelnõus kodanike osaluse suurendamisele ühiskonna ja riigi asjade korraldamises. Määratakse kindlaks, et Usbekistani Vabariigi riigieelarve koostamise ja täitmise kord lähtub avatuse ja läbipaistvuse põhimõtetest ning riigieelarve moodustamise ja täitmise üle teostavad avalikku kontrolli kodanikud ja kodanikuühiskonna institutsioonid.

Kodanike keskkonnaõiguste tagamiseks ja keskkonnakahjulike mõjude vältimiseks loob riik tingimused avalikuks kontrolliks linnaplaneerimise vallas. Linnaplaneerimisdokumentide eelnõude avalik arutelu hoogustub.

Need sätted tagavad inimõiguste prioriteedi, suurendavad riigiorganite vastutust oma ülesannete täitmisel inimõigusi järgides ning takistavad ülemääraste õiguslike abinõude kasutamist isiku suhtes.

Vastavalt põhiseaduse eelnõu artiklile 31 sätestatakse isiku puutumatuse tagatised kriminaalmenetluses: igaühel on õigus eraelu vabadusele ja puutumatusele, kirjavahetuse, telefonivestluste, posti-, elektroonilise ja muu suhtluse eraelu puutumatusele. . Seda õigust võib piirata ainult kohtulahendiga.

Seda tuleks märkida põhiseaduslike reformide osas, mis puudutavad Usbekistani Vabariigi Oliy Majlise inimõiguste volitatud isikut (ombudsman). Põhiseaduse eelnõu artikli 98 kohaselt on Usbekistani Vabariigi hääleõiguslikest kodanikest vähemalt sada tuhat inimest Usbekistani Vabariigi Oliy Majlise senat, Oliy volitatud isik. Usbekistani Vabariigi inimõiguste alal Majlis (ombudsman), Usbekistani Vabariigi Keskvalimiskomisjonile antakse õigus esitada seadusandliku algatuse korras Usbekistani Vabariigi Oliy Majlise seadusandlikule kojale seadusandlikke ettepanekuid.

Ombudsmani volitamine algatada õigusakte aitab täita kodanike pöördumiste uurimisel seadusandluses tuvastatud lünki.

Usbekistani põhiseaduse muudatused kaunistavad moodsaimaid demokraatlikke väärtusi ja arenenud riikide põhiseadusliku ülesehituse rahvusvahelise praktika süvaanalüüsi tulemusi.

Gabit Aydarov on Usbekistani Vabariigi inimõiguste eest vastutava Oliy Majlise volitatud isiku sekretariaadi (ombudsman) sektori juht.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid