Ühenda meile

Meedia

Kuidas saab Euroopa õigus tagada meie audiovisuaalsektori autorite ja esitajate jaoks õiglase tehingu?

JAGA:

avaldatud

on

Pärast stsenaristide ja esinejate streike, mis tabasid Hollywoodi alates 2023. aasta keskpaigast, käsitletakse selles uues raportis erinevaid Euroopa seadusi, mille eesmärk on tagada meie loomingulistele jõududele õiglane tasu. Kuidas iga riik neid rakendab?
See uus aruanne -Õiglane tasu litsentsilepingute alusel audiovisuaalvaldkonna autoritele ja esitajatele - Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskus uurib, kuidas ELi direktiivi 2019/790 autoriõiguse ja sellega seotud õiguste kohta digitaalsel ühtsel turul (CDSM-i direktiiv) eesmärk on tugevdada autorite ja esitajate positsiooni nende teoste või esituste kasutamise ainuõiguste litsentsimisel. . Aruandes vaadeldakse lähenemisviise, mida liikmesriigid on võtnud nende väljakutsetega toimetulemiseks selle 2019. aastal vastu võetud ja 2021. aastal siseriiklikku õigusesse ülevõtmiseks ettenähtud direktiivi rakendamisel. 

Esimene peatükk annab struktureeritud ülevaate audiovisuaalse teose loomisega seotud väärtusahelast, erinevatest tootmisetappidest ja nendega seotud õigustest, mis tuleb litsentsida, keskendudes eelkõige uutele veebilevitusmudelitele. Liikudes edasi audiovisuaalsete autorite ja esitajate varaliste õiguste käsitlemisele, uurivad autorid autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste olemust, vaadeldes eelkõige võimalikku õiguste üleminekut tootjale. Selle peatüki lõpus vaadeldakse erinevaid lepingutüüpe ja nendega seotud tasusid, mis on tavalised tänapäeva Euroopa audiovisuaalsektoris.

Teine peatükk läheneb ELi õiglase tasustamise õigusraamistikule. Autorid rõhutavad, et hästi toimiv autoriõiguste turg vajab kahte peamist poliitilist eesmärki: parandada lepinguliste suhete läbipaistvuse puudumist ja taastada tasakaal erinevate lepingupartnerite läbirääkimisjõu vahel. Seejärel käsitletakse selles peatükis CDSM-direktiivi IV jaotise 3. peatükki ja selles sisalduvaid erinevaid sätteid, mis käsitlevad õiglast tasu ja kasutuslepingute läbipaistvust ning seda, kuidas tagada hästi toimiv autoriõiguste turg.
Kolmas peatükk süvendab veelgi CDSM-direktiivi IV jaotise 3. peatüki rakendamist, mis käsitleb õiguste üleandmist tootjale, seda, kuidas tagada autoritele ja esitajatele asjakohane ja proportsionaalne tasu nende teoste ja esituste kasutamise eest ning läbipaistvuskohustused. . Autorid võrdlevad ja vastandavad erinevaid lähenemisviise seitsmes EL liikmesriigis – Saksamaal, Prantsusmaal, Belgias, Ungaris, Hollandis, Sloveenias ja Hispaanias. A aastal kehtiva reguleeriva raamistiku üksikasjalik analüüs kõik need liikmesriigid on esitatud käesoleva väljaande lisas (https://go.coe.int/26aV9). Neljas peatükk analüüsib kollektiivläbirääkimiste rolli lepinguliste kokkulepete suurema läbipaistvuse ja audiovisuaalsektori loojate õiglase tasu tagamisel. See annab ülevaate erinevatest riiklikul tasandil selleks ette nähtud mehhanismidest. Aruandes käsitletakse eelkõige kollektiivlepinguid, mida siin vaadeldakse Euroopa konkurentsiõiguse valguses, ning kollektiivse esindamise organisatsioone, mille rolli ja toimimist kirjeldatakse. Autorid vaatlevad praktilise pilguga näiteid kollektiivlepingutest ja nende rakendamisest Saksamaal, Rootsis, Taanis, Poolas, Prantsusmaal, Itaalias, Hollandis ja Ameerika Ühendriikides. 

Viies peatükk juhatab lugeja läbi selle valdkonna hiljutise EL-i kohtupraktika. Kuigi CDSM-direktiivi hiline ülevõtmine paljudes liikmesriikides ei võimalda veel rikkalikku kohtupraktikat, on riiklikud ja rahvusvahelised kohtud juba pikka aega kaalunud mõningaid asjakohase ja proportsionaalse tasuga seotud põhikontseptsioone, mida siin vaadeldakse. Autorid rõhutavad lõpetuseks, "kui keskne on loojate õiglase tasustamise küsimus ülemaailmsel tasandil, eriti voogedastusplatvormide kontekstis, pidades silmas filmi- ja audiovisuaalsektori elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse toetamist." Uus tasuta aruanne, mis on kohustuslik lugemiseks, et mõista, kuidas ELi õigusaktide eesmärk on tagada õiglane tasustamine tänapäeva Euroopa audiovisuaaltööstuses töötavatele audiovisuaalsetele autoritele ja esitajatele.
Tutvuge meie teiste Euroopa meediaõiguse raportitega
­
Tutvuge meie autoritega 
Sophie Valais Euroopa Audiovisuaalsektori Observatooriumi õigusalase teabe osakonna juhataja asetäitjana osaleb Sophie Valais regulaarselt observatooriumi õigusväljaannetes, juhib osakonnasiseseid EL-i rahastatud projekte ning osaleb vaatluskeskuse ürituste ja konverentside korraldamises. LinkedIn profiil
Justine Radel-CormannJustine Radel liitus Observatooriumi õigusteabe osakonnaga 2022. aasta veebruaris õigusanalüütikuna: ta teeb kaastööd observatooriumi õigusväljaannetele. Ta koordineerib ELi rahastatud projekte ja teeb koostööd välisekspertidega, et teostada DLI kaardistused AVMS-direktiivi siseriikliku ülevõtmise kohta. LinkedIn profiil
Amélie LacourtAmélie Lacourt liitus Observatooriumi juriidilise teabe osakonnaga 2022. aasta jaanuaris. Ta vastutab IRISe uudiskirja, sealhulgas numbrite toimetamise ja avaldamise eest. Ta suhtleb ka korrespondentide võrgustikuga ja juhib seda. Lisaks panustab Amélie ka õigusosakonna poolt läbiviidavatesse juriidilistesse väljaannetesse, konverentsidesse ja EL-i rahastatud projektidesse.LinkedIn profiil
Kes me oleme? Oleme osa Euroopa Nõukogust Strasbourgis. Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskus pakub andmeid ja analüüse Euroopa kino-, televisiooni- ja VOD-tööstuse kohta nii majanduslikust kui ka juriidilisest vaatepunktist. 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid