Ühenda meile

Usbekistan

Komitee eesmärk on edendada konkurentsi ja kaitsta tarbijate õigusi

JAGA:

avaldatud

on

Usbekistanis on käimas ulatuslik töö kompaktse ja professionaalse avaliku halduse süsteemi loomise nimel. Selles protsessis pööratakse erilist tähelepanu haldusreformide õigeaegse ja tulemusliku elluviimise tagamisele, vabariigi täitevvõimude tegevuse korraldamisele, lähtudes uuendatud nõuetest ja põhimõtetest, kirjutab Farrukh Karaboev.

Sellesuunalise töö loogiliseks jätkuks sai 21. detsembrist 2022 vastu võetud presidendi dekreet "Uue Usbekistani haldusreformide elluviimise meetmete kohta". Vastavalt määrusele võeti reformide esimese etapi raames vastu ettepanek vabariigi täitevorganite ühtse süsteemi moodustamiseks alates 1. jaanuarist 2023.

Vastavalt kehtestatud põhimõttele jaotati komisjoni vormis riigiorganid kahte kategooriasse ehk need, mis koordineerivad ja reguleerivad vastava valdkonna raames sektori tegevust ning korraldavad kollegiaalset juhtimistööd süsteemis, ning need, mis tegutsevad valdkonna raames. ministeeriumi organisatsiooniline alluvus ja vastavalt seadusandlusele on eristaatusega ning alluvad vahetult Usbekistani presidendile ja/või ministrite kabinetile.

Täitevorganeid, sealhulgas kõrgemaid ametnikke, optimeeritakse kuni 30 protsendini. Samuti reguleeritakse ja vähendatakse vähemalt 10 protsendi võrra vabariigi täitevvõimu ülesandeid. Juhtide tegevuses tehakse kodanike ettepanekute põhjal kohandusi, tugevdatakse nende vastutust avalikkuse ees, samuti tuuakse sisse muid uuendusi.

Selle määruse kohaselt moodustati monopolivastase komisjoni baasil konkurentsi edendamise ja tarbijakaitse komisjon, millele anti monopolivastase komisjoni juurde kuuluva Tarbijaõiguste kaitse ameti ülesanded.

2022. aastal on meie komisjon välja töötanud 19 regulatiivse õigusdokumendi eelnõud, millest valmistati ette kolm seadust, neli presidendi määrust, üheksa ministrite kabineti määruse eelnõud ja kolm komisjoni osakonnadokumenti.

Eelkõige on praegu komisjoni poolt rahvusvaheliste ekspertide toel koostatud uus konkurentsiseaduse eelnõu heaks kiidetud Oliy Majlise seadusandlikus kojas.

reklaam

Õigusdokumentide eelnõude mõju hindamiseks konkurentsile (eelnevalt), uuriti 451 ministeeriumide ja asutuste poolt tutvustatud dokumenti. Neist 49 protsenti sisaldavad konkurentsi piiravaid sätteid ja nende välistamiseks tehti järeldused.

Komitee ja selle territoriaalsed organid vaatasid läbi olemasolevad õigus- ja muud dokumendid (tagantjärele) kohalikud riigiasutused ja riigihaldusorganid, et hinnata nende mõju konkurentsile. Protsessi käigus tehti kindlaks, et 521 kohalikus omavalitsuses ja 76 riigihaldusorganite piirkondlikus talituses võeti vastu 9 konkurentsi piiravat otsust ja dokumenti ning võeti kasutusele abinõud nende kehtetuks tunnistamiseks.

Kehtiva seadusandluse kohaselt, mille eesmärk on majandusüksuse või isikute rühma eelise saamine majandustegevuse elluviimisel, mis on vastuolus seadusandluse, äritava ja võimaliku tegevusega, mis põhjustab või võib tekitada kahju teistele majandusüksustele. konkurendid) või kahjustada või kahjustada nende ärilist mainet, loetakse kõlvatuks konkurentsiks.

633 kõlvatu konkurentsi juhtumi puhul tuvastasid komitee ja selle territoriaalsed organid käesoleva seaduse rikkumised ja andsid korraldused kõrvaldada.

In order to maintain and strengthen the market position in a competitive environment, an entrepreneur has to constantly work on himself – to search for ways to reduce the cost of goods, to introduce innovative solutions and marketing, to engage in advertising. Therefore, in practice, some entrepreneurs prefer to work “in collusion” with each other rather than competition. Agreements by competitors to set, raise and coordinate prices by mutual consent are known as “cartel agreement” (collusion). Such interactions allow them to move superiorly in a “stealthy” manner. At the same time, in practice, since such cartel agreements are carried out in secret, their detection remains a very difficult task.

Komitee analüüsis 262 kauba- ja teenuseturgu, et hinnata meie riigi konkurentsikeskkonda kauba-, finants- ja digitaalturgudel ning teha kindlaks kohalike toodete küllastatuse tase. Siin pöörati erilist tähelepanu tsemendile, mineraalväetistele, elektriarvestitele, portselantoodetele, kindlustusturgudele, turvalisusele, äriüksuste fiskaalinfo integreerimisele maksusüsteemiga, online-taksoagregaatorite teenustele, monopoliseeritud seotud turgude süvauuringule. monopoolsetest üksustest.

Analüüsist selgus, et 15 kauba- ja finantsturgu on tänu piisava konkurentsi tekkimisele eemaldatud monopoolsest positsioonist, vastupidi, neist 7 turgudel on turgu valitseva seisundiga ettevõtted. Üldiselt on praegu 85 ettevõtet ja isikute rühma, kes omavad turgu valitsevat seisundit 97 kauba- ja finantsturul, kus konkurents on nõrk.

Viimastel aastatel on loomulike monopoolsete üksuste arv vähenenud 151-lt 129-le. 2022. aastal jälgiti 134 teenuseliigi osas 11 riiklikku suurte riigimonopolide ja looduslike monopoolsete üksuste registrisse kantud majandusüksust. Neist üksustest 70 protsenti on riigiettevõtted ja ülejäänu panustas erasektor.

Suurendades konkurentsi edendamise ja tarbijakaitse komisjonile pandud ülesannete tulemuslikkust ja vastutust, aitab see kaasa reformidele, mille eesmärk on uue Usbekistani ülesehitamine, majanduskasv, tervisliku konkurentsikeskkonna tagamine ja ettevõtjate vaba juurdepääs turgudele ning kodanike huvide kaitsmine ja elanikkonna heaolu edasine parandamine. Sel juhul saab kompaktse ja tervikliku riigijuhtimissüsteemi loomine juhtivaks jõuks meie tegevuse tulemuslikkuse tagamisel.

Farrukh Karaboev on konkurentsi edendamise ja tarbijakaitsekomisjoni aseesimees.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid