Ühenda meile

Loomade heaolu

Komisjon teeb ettepaneku uute eeskirjade kohta loomade heaolu parandamiseks

JAGA:

avaldatud

on

Nagu Euroopa rohelise kokkuleppe säästva põllumajanduse ja toidutootmise tegevuskavas strateegia „farmist lauale” teatati, tegi komisjon täna ettepaneku viimase 20 aasta suurimaks ELi loomade heaolu eeskirjade reformiks transpordi ajal. Samuti teeb komisjon esimest korda ettepaneku võtta vastu uued ELi eeskirjad koerte ja kasside heaolu ja jälgitavuse kohta, keda kasvatatakse, peetakse ja nendega kaubeldakse seltsilistena majanduslikel eesmärkidel.

Pakett sisaldab praeguste ELi eeskirjade põhjalikku läbivaatamist loomad transpordis, mis saab parandada 1.6 miljardi looma heaolu EList ja EList igal aastal transporditakse. Uued eeskirjad kajastavad uusimaid teaduslikke tõendeid ja arusaamu ning tehnoloogilisi arenguid.

Uued reeglid heaolu ja jälgitavus koerad ja kassid, kehtestab esmakordselt ELi ühtsed standardid koerte ja kasside kasvatamiseks, pidamiseks ja käitlemiseks aretusasutustes ja lemmikloomapoodides ning varjupaikades. Koerte ja kasside jälgitavust tugevdatakse ka kohustusliku identifitseerimise ja riiklikes andmebaasides registreerimisega, et võidelda ebaseadusliku kaubanduse vastu ja paremini kontrollida loomade heaolu tingimusi ettevõtetes.

Lõpuks teeb komisjon ettepaneku võtta täiendavaid meetmeid selle probleemi lahendamiseks Euroopa kodanikualgatus (ECI) "Karusnahavaba Euroopa", mis nõuab karusloomakasvatuse ja seda karusnahku sisaldavate toodete müügi keelustamist ühtsel turul ELis. Komisjon tervitab algatust ja tunnistab, et loomade heaolu on Euroopa kodanike jaoks endiselt suur mure.

Paremad eeskirjad loomade veol

Kehtivad ELi eeskirjad transporditavate loomade kohta on 20 aastat vanad. Need ei kajasta enam praegust tegelikkust, uusimaid teaduslikke arusaamu ja nõuandeid, jätkusuutlikkuse eesmärke ega meie kodanike õigustatud muresid loomade heaolu osas. Tänases ettepanekus keskendutakse seetõttu võtmevaldkondadele, mis on olulised loomade hea heaolu tagamiseks transpordis:

  • Reisiaegu lühendatakse ja pikkadel reisidel tuleb loomad puhkamiseks, söötmiseks ja jootmiseks maha laadida. Erieeskirjad kehtivad tapaloomade ja haavatavate loomade, näiteks võõrutamata vasikate ja tiinete loomade suhtes.
  • Toetused tagamaks minimaalne ruum erinevatele loomadele suurendatakse ja kohandatakse iga liigi jaoks.
  • Transport äärmuslikel temperatuuridel kehtivad ranged tingimused, sealhulgas transpordi piiramine ainult öösel, kui temperatuur ületab 30 kraadi. Peale selle, kui temperatuur on alla 0 °C, peavad maanteesõidukid olema kaetud ja õhuringlus loomaruumis kontrollitud, et kaitsta loomi reisi ajal tuulekülma eest. Kui temperatuur langeb alla -5 °C, ei tohiks reisi kestus ületada 9 tundi.
  • Reeglid jaoks ekspordi Euroopa Liidust pärit elusloomade arvu karmistatakse, sealhulgas paremaid kontrolle kolmandates riikides, et see vastaks ELis kehtivatele standarditele.
  • Teeme sellest maksimumi jõustamise hõlbustamiseks transpordireeglid (nt sõidukite reaalajas positsioneerimine; keskandmebaas).

Koerte ja kasside parem heaolu

reklaam

Ligikaudu 44% ELi leibkondadest on lemmikloom. Kaubandus koertel ja kassidel on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, kusjuures aasta väärtus 1.3 miljardit eurot. Siiski on koerte ja kasside professionaalse aretuse, pidamise ja müügiga seotud loomade heaolu standardid liikmesriigiti väga erinevad. Samuti on palju tõendeid standarditele mittevastavate tavade ja kuritarvitamise.

Lisaks ebaseaduslik koerte ja kassidega kauplemine on hüppeliselt kasvanud, mida kiirendab kasvav veebiturg, mis praegu moodustab 60% kogu koerte ja kasside müügist ELis. Uus aru täna avaldatud avalduses mõistab hukka koerte ja kassidega ebaseadusliku kauplemise ulatus ning praegused lüngad, mis seda võimaldavad.

Tänane ettepanek ei esita kodanikele ja lemmikloomaomanikele uusi eeskirju. Sellega kehtestatakse ühtsed ELi eeskirjad nende koerte ja kasside heaolu kohta, keda kasvatatakse või peetakse nii aretusasutustes, lemmikloomapoodides kui ka varjupaikades:

  • Esimest korda kohaldatakse miinimumstandardeid aretus, eluase, hooldus ja ravi nendest loomadest kogu ELis.
  • Range jälgitavuse nõuded, koos Interneti-müügi automaatsed kontrollid, aitab ametiasutustel kontrollida koerte ja kasside kasvatamist ja nendega kauplemist ning ostjatel kontrollida nende identifitseerimise ja registreerimise õigsust.
  • Liikmesriigid peavad pakkuma koolitus loomapidajatele ja kõiki, kes ostavad koera või kassi, teavitatakse selle tähtsusest vastutustundlikust omandist.
  • Koerte ja kasside import peab vastama samaväärsetele heaolustandarditele.

Vastus Euroopa kodanikualgatusele "Karusnahast vaba Euroopa"

Komisjon vastas täna ka a Euroopa kodanikualgatus. Algatusega "Karusnahast vaba Euroopa" kutsutakse komisjoni üles võtma meetmeid, et keelata: i) loomade pidamine ja tapmine üksnes või peamiseks karusnaha tootmise eesmärgil ning ii) tehistingimustes peetavate loomade karusnahkade ja toodete, mis sisaldavad Euroopa Liidu turul. Samuti tõstatab see olulisi küsimusi seoses inimeste, loomade ja keskkonna tervise kaitsega, mida komisjon hindab pärast oma « Üks terviselähenemine », mille põhiprintsiibiks on tõdemus, et inimeste, loomade ja keskkonna tervis on lahutamatult seotud.

Komisjon on teinud EFSA-le ülesandeks esitada teaduslik arvamus karusnaha saamiseks kasvatatavate loomade heaolu kohta. Toetudes sellele teaduslikule sisendile ning majanduslike ja sotsiaalsete mõjude hinnangule, teavitab komisjon seejärel kõige sobivamatest meetmetest.

Järgmised sammud

Need kaks seadusandlikku ettepanekut esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Euroopa kodanikualgatuse kohta alustab EFSA teaduslikku hindamist komisjoni taotluse alusel ja esitab oma teadusliku arvamuse 2025. aasta märtsiks.

Komisjon jätkab ka teiste loomade heaolu käsitlevate ettepanekute ettevalmistamist, nagu on välja kuulutatud strateegias "farmist lauale".

Rohkem informatsiooni

Määrus koerte ja kasside heaolu ning nende jälgitavuse kohta

Määrus loomade kaitse kohta veo ajal 

Küsimused ja vastused Loomade heaolu transpordis

Küsimused ja vastused Koerte ja kasside heaolu

Küsimused ja vastused Euroopa kodanikualgatus "Karusnahast vaba Euroopa"

Teabeleht Loomade heaolu transpordis

Teabeleht Koerte ja kasside heaolu

Rahvatervis Euroopa Komisjon

Euroopa Toiduohutusamet

"Enam kui 80% Euroopa Liidu kodanikest soovib loomade paremat kaitset. Täna võtame vastu väga olulise reeglitepaketi, mis tagab loomade parema heaolu transpordi ajal. Reisiaegu, reisipinda ja reisitemperatuure kohandatakse nende heaolu parandamiseks. Lisaks tutvustame esmakordselt reegleid, mis parandavad kasvatajate ja lemmikloomapoodide poolt inimese parimate sõprade – kasside ja koerte – kohtlemist.See, kuidas me kohtleme loodust, sealhulgas loomi, ütleb palju selle kohta, millised inimesed me oleme ja mina Mul on hea meel, et täna teeme loomade heaolu osas edusamme." Maroš Šefčovič, Euroopa rohelise kokkuleppe, institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikuperspektiivi asepresident – ​​06

"Loomade heaolu on teema, millest ELi kodanikud väga hoolivad ja selle parandamise nimel töötamine on olnud meie poliitiline prioriteet esimesest päevast peale. Peaaegu pooltel Euroopa leibkondadel on koer või kass, mis näitab meie tänaste tegude tähtsust. Esitame esimest korda ühised ELi eeskirjad, et paremini kaitsta miljoneid ELis kasvatatavaid koeri ja kasse ning pakkuda tulevastele lemmikloomaomanikele väga vajalikku kindlust. Samuti ajakohastame esimest korda 20 aasta jooksul loomaveo eeskirju. parandada nende heaolu ja vältida loomade väärkohtlemist transpordi ajal. Loomade heaolu ei ole oluline mitte ainult loomade tervise ja heaolu, vaid ka humaanse, terve ja jätkusuutliku ühiskonna jaoks." Stella Kyriakides, tervise ja toiduohutuse volinik – 06

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid