Ühenda meile

keskkond

Euro 7: parlamendiliikmed toetavad uusi saasteainete heitkoguste vähendamise eeskirju 

JAGA:

avaldatud

on

Saadikud on valmis alustama kõnelusi ELi valitsustega uute reeglite üle, et vähendada maanteetranspordi heitkoguseid sõiduautode, kaubikute, busside ja veoautode puhul, Plenaaristung, ENVI.

Eelmisel nädalal võttis parlament vastu oma läbirääkimispositsiooni ümberkujundamise kohta ELi eeskirjad mootorsõidukite tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta (Euro 7) poolthäälega 329, vastu 230 ja erapooletuks jäi 41 liiget. Uue määrusega ajakohastatakse praeguseid heitgaaside (nagu lämmastikoksiidid, tahked osakesed, süsinikmonooksiid ja ammoniaak) piirnorme ning võetakse kasutusele uued meetmed rehvide ja pidurite heitgaaside vähendamiseks ning aku vastupidavuse suurendamiseks.

Saadikud nõustuvad komisjoni pakutud sõiduautode saasteainete heitkoguste tasemetega ja teevad ettepaneku jaotada heitkogused täiendavalt kolme kategooriasse väikeste tarbesõidukite kaalu alusel. Samuti tehakse ettepanek kehtestada rangemad piirmäärad busside ja raskeveokite jaoks laboratoorselt ja reaalsetes sõidutingimustes mõõdetud heitgaaside heitkogustele. Samuti soovib parlament viia ELi piduriosakeste heitkoguste ja rehvide kulumismäärade arvutusmetoodikad ja piirmäärad vastavusse rahvusvaheliste standarditega, mida praegu arendatakse ÜRO Euroopa Majanduskomisjon.

Lisateavet leiate sellest hiljutisest artiklist Pressiteade.

Raportöör Alexandr Vondra (ECR, CZ) ütles: "Oleme edukalt saavutanud tasakaalu keskkonnaeesmärkide ja tootjate eluliste huvide vahel. Oleks kahjulik rakendada keskkonnapoliitikat, mis kahjustab nii Euroopa tööstust kui ka selle kodanikke. Oma kompromissi kaudu teenime kõigi asjaosaliste huve ja hoidume äärmuslikest seisukohtadest.

Järgmised sammud

Parlament on nüüd valmis temaga läbirääkimisi alustama ELi valitsused seaduse lõpliku vormi kohta,

reklaam

Taust

10. novembril 2022 tegi komisjon pakutud rangemad õhusaasteainete heitkoguste standardid sisepõlemismootoriga sõidukitele, olenemata kasutatavast kütusest. Praegused heitkoguste piirnormid kehtivad sõiduautodele ja kaubikutele (euro 6) ning bussidele, veoautodele ja muudele raskeveokitele (Euro VI). Uudsena, Euro 7 ettepanek käsitleb heitgaasideta heitgaase (rehvide mikroplast ja pidurite osakesed) ning sisaldab nõudeid aku vastupidavuse kohta.

Selle raporti vastuvõtmisega vastab parlament kodanike ootustele edendada heale aku kasutusea standarditele vastavate elektrisõidukite ostmist, edendada digitaal- ja elektritaristu kasutuselevõttu ning vähendada ELi energiasõltuvust välismaistest osapooltest, nagu on väljendatud ettepanekutes. 4. lõike 3, 4, 6 lõike 18 ja artikli 2 lõike 31 kohaselt. Euroopa tuleviku konverents.

Rohkem informatsiooni 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid