Ühenda meile

energia

Saadikud toetasid taastuvenergia kasutamise suurendamise plaane 

JAGA:

avaldatud

on

Parlament hääletas teisipäeval, 12. septembril, et hoogustada taastuvenergia kasutuselevõttu kooskõlas rohelise kokkuleppe ja REPowerEU kavadega. Plenaaristung, ITRE .

Taastuvenergia direktiivi (RED) ajakohastamine, milles parlamendiliikmed ja nõukogu on juba kokku leppinud, tõstab taastuvenergia osa ELi energia lõpptarbimises 42.5. aastaks 2030%-ni. Liikmesriigid peaksid püüdlema 45%-ni.

Samuti kiirendavad õigusaktid uutele taastuvenergia elektrijaamadele (nt päikesepaneelidele või tuuleturbiinidele) lubade andmise või olemasolevate kohandamise menetlusi. Riigiasutustel ei tohiks kuluda rohkem kui 12 kuud uute taastuvenergia käitiste heakskiitmiseks, kui need asuvad nn. "taastuvad energiaallikad lähevad piirkondadesse". Väljaspool selliseid piirkondi ei tohiks protsess kesta kauem kui 24 kuud.

Transpordisektoris peaks taastuvenergia kasutuselevõtt viima 14.5. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemiseni 2030%, kasutades suuremat osa täiustatud biokütuseid ja ambitsioonikamat kvooti mittebioloogilise päritoluga taastuvkütustele, nagu vesinik.

Saadikud kindlustasid ka, et liikmesriigid seavad uuendusliku taastuvenergia tehnoloogia soovituslikuks eesmärgiks vähemalt 5% äsja paigaldatud taastuvenergia võimsusest ning siduva raamistiku piiriülestele energiaprojektidele. Nad nõudsid biomassi kasutamisele rangemaid kriteeriume tagamaks, et EL ei toeta mittesäästvaid tavasid. Biomassi kogumine peaks toimuma viisil, mis hoiab ära negatiivsed mõjud mulla kvaliteedile ja bioloogilisele mitmekesisusele.

Juhtiv meeskond Markus Pieper (EPP, DE), ütles: "Püüdes saavutada suuremat energiasõltumatust ja vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid, oleme tõstnud oma taastuvenergia eesmärke. See direktiiv on tõend selle kohta, et Brüssel võib olla ebabürokraatlik ja pragmaatiline. Oleme nimetanud taastuvenergiat ülekaalukaks avalikuks huviks, nende heakskiitmisprotsessi sujuvamaks muutmine. Meie fookuses on tuuleenergia, fotogalvaanika, hüdroenergia, geotermiline energia ja loodete hoovused. Puidust toodetud biomass jääb liigitatuks taastuvenergiaks. Positiivse vaikuse põhimõtte kohaselt loetakse investeeringud heaks kiidetuks, kui Vajame kiiresti ELi elektrituru ülesehitust ja viivitamatut üleminekut vesinikule keskkonnasäästlikumaks üleminekuks.

Järgmised sammud

reklaam

Seadus võeti vastu 470 poolt- ja 120 vastuhäälega, erapooletuks jäi 40 liiget. Nüüd peab nõukogu selle ametlikult heaks kiitma, et see seaduseks saaks.

Taust

Õigusaktide läbivaatamine tuleneb pakett "Fit for 55"., kohandades kehtivaid kliima- ja energiaalaseid õigusakte, et need vastaksid ELi uuele eesmärgile vähendada 55. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 2030% (REDIII). Kavandatud eesmärke tõsteti veelgi REpowerEU pakett, mille eesmärk on vähendada Euroopa sõltuvust fossiilkütuste impordist Venemaalt pärast selle agressiooni Ukrainas. See seadus toob kaasa ka uued meetmed, mille eesmärk on lühendada taastuvenergia kasutuselevõtu heakskiitmise menetlust.

Euroopa tuleviku konverents

Selle raporti vastuvõtmisega vastab parlament kodanike ootustele, mis on väljendatud Euroopa Parlamendi järelduste ettepanekutes 3(1), 3(3), 3(4), 3(5) ja 3(6). Euroopa tuleviku konverents kiirendada ELi keskkonnasäästlikku üleminekut, eelkõige järgmiste meetmete kaudu: suuremad investeeringud taastuvenergiasse; sõltuvuse vähendamine nafta ja gaasi impordist energiatõhususe projektide ning puhta ja taastuvenergia pakkumise laiendamise kaudu; elektritaristu kvaliteedi ja seotuse parandamine, et võimaldada üleminekut taastuvatele energiaallikatele; investeerimine taastuvenergia tootmise tehnoloogiatesse, näiteks rohelise vesiniku tõhus tootmine ja kasutamine; ning investeerides uute keskkonnasõbralike energiaallikate ja salvestusmeetodite uurimisse.

Rohkem informatsiooni 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid