Ühenda meile

Euroopa komisjoni

Riigiabi: komisjon kiidab heaks 89.6 miljoni euro suuruse Ungari investeerimisabi Samsung SDI elektrisõidukite akude tehasele

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa Komisjon leidis, et Ungari 89.6 miljoni euro suurune meede Samsung SDI kasuks on ELi riigiabi reeglitega kooskõlas. Investeerimisabiga toetatakse Samsung SDI elektrisõidukite (EV) akuelementide tootmise tehase laiendamist Gödis. Abi aitab kaasa piirkonna arengule ja töökohtade loomisele, säilitades samal ajal konkurentsi.

Ungari meede

Samsung SDI on üks peamisi tegijaid kiiresti kasvaval liitium-ioonakude turul. 2017. aasta detsembris otsustas Samsung SDI investeerida 1.2 miljardit eurot, et laiendada oma olemasoleva elektrisõidukite akuelementide tootmisüksuse tootmisvõimsust Gödi piirkonnas.

Tehas saavutas täisvõimsuse 2022. aasta jaanuaris, tarnides enam kui 6 miljonit akuelementi kuus peamiselt Euroopa Majanduspiirkonna klientidele ja luues 1,200 uut otsest töökohta.

Tootmisettevõte asub Gödis, Pesti piirkonnas (Kesk-Ungari) – piirkonnas, mis on artikli 107 alusel regionaalabi kõlblik. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 3 lõike XNUMX punkt a.

2018. aastal teavitas Ungari komisjoni oma plaanidest anda projektile 108 miljonit eurot riiklikku toetust. sisse oktoober 2019aastal algatas komisjon põhjaliku uurimise, et hinnata, kas meede on kokkusobiv regionaalabi suunistega aastateks 2014–2021. juuni 2021, laiendas komisjon oma uurimise ulatust. Eelkõige püüdis komisjon selgitada, kas:

 • abil on ergutav mõju, st kas Samsung SDI otsus laiendada oma akude tootmisvõimsust Ungaris tulenes otseselt riiklikust toetusest või oleks see antud piirkonnas antud ka ilma abita;
 • riiklik toetus aitaks kaasa regionaalarengule ning kas see oli asjakohane ja proportsionaalne;
 • avaliku sektori toetus võib viia töökohtade kolimiseni teistest ELi liikmesriikidest Ungarisse.

Abi anti 2021. aasta detsembris tingimusel, et komisjon peab selle heaks kiitma.

reklaam

Komisjoni hinnang

Põhjaliku uurimise käigus sai komisjon ja analüüsis Ungari ja Samsung SDI esitatud tagasisidet. Komisjoni uurimine näitas, et:

 • ilma riikliku rahastamiseta projekti ei oleks teostatud Ungaris ega üheski teises ELi riigis, kuid see oleks toimunud kolmandas riigis, kuna Samsung SDI-l oleks olnud tulusam seal akuelemente toota ja valmistoodet Euroopasse eksportida; 
 • abi piirdub miinimumiga, mis on vajalik Samsung SDI motiveerimiseks investeeringute tegemiseks Ungaris, kui see ei ületa 89.6 miljonit eurot. Uurimise tulemusena tuvastas komisjon, et algselt teatatud 108 miljoni euro suurune abi ületas investeeringute stimuleerimiseks vajaliku miinimumi;
 • investeeringute regionaalabi aitab kaasa töökohtade loomisele, samuti ebasoodsas olukorras oleva piirkonna majandusarengule ja konkurentsivõimele.

Selle põhjal järeldas komisjon, et projekti positiivne mõju regionaalarengule kaalub selgelt üles kõik riigiabist tulenevad konkurentsimoonutused. Seetõttu kiitis komisjon Ungari meetme heaks ELi riigiabi eeskirjade alusel.

Taust

2014.–2020. aasta regionaalabi suuniste kohaselt peab abimeede vastama järgmistele tingimustele, et komisjon saaks selle heaks kiita:

 • Abi peab omama tõelist "ergutavat mõju", teisisõnu, see peab tõhusalt julgustama abisaajat investeerima konkreetsesse piirkonda;
 • Abi peab olema võimalikult väike, et meelitada investeeringuid ebasoodsasse piirkonda;
 • Abi ei tohi avaldada põhjendamatut negatiivset mõju, näiteks üleliigse tootmisvõimsuse tekkimist langeval turul;
 • Abi ei tohi ületada kõnealuse piirkonna suhtes kohaldatavat regionaalabi ülemmäära;
 • Abi ei tohi otseselt põhjustada olemasolevate või suletud tegevuste ümberpaigutamist mujalt EList abi saavatesse asutusse; ja
 • Abi ei tohi suunata investeeringuid mujale ELi teisest piirkonnast, mille majandusarengu tase on sama või madalam kui piirkonnas, kus abi saav investeering toimub.

2021. aasta aprillis võttis komisjon pärast 2014. aastal läbiviidud 2021.–2019. aasta regionaalabi suuniste hindamist ja kõigi sidusrühmadega teksti eelnõu osas ulatuslikku konsulteerimist vastu muudetud Regionaalabi suunised aastateks 2022–2027. Kuigi eeskirjade põhielemendid jäid muutumatuks, sisaldavad läbivaadatud regionaalabi suunised mitmeid sihipäraseid kohandusi, et lihtsustada ja kajastada eelmiste eeskirjade kohaldamisest saadud kogemusi, samuti kajastada uusi poliitilisi prioriteete, mis on seotud Euroopa rohelise kokkuleppega. Euroopa tööstus- ja digitaalstrateegiad. Läbivaadatud regionaalabi suuniste raames kohta 16 septembril 2021, kiitis komisjon ELi riigiabi eeskirjade alusel heaks Ungari regionaalabi andmise kaardi ajavahemikul 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2027.

Muudetud suuniseid hakati kohaldama 1. jaanuarist 2022. Neid ei kohaldata enne 1. jaanuari 2022 antud abi suhtes (nagu kõnealusel juhul), mida on seetõttu hinnatud 2014.–2021. aasta regionaalabi suuniste alusel.

Mittekonfidentsiaalsetes versioon otsus tehakse kättesaadavaks all juhtumi number SA.48556 aasta riigiabi register komisjoni kohta konkurents veebisait kord igal konfidentsiaalsuse küsimused on lahendatud. Uus väljaanded riigiabi otsuste internetis ja Euroopa Liidu Teatajas on loetletud Riigiabi Weekly e-News.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid