Ühenda meile

Elekter vastastikune seotus

Komisjon näeb ette meetmed elektrivõrkude kasutuselevõtu kiirendamiseks

JAGA:

avaldatud

on

Omavahel ühendatud ja stabiilsed energiavõrgud on ELi energia siseturu selgroog ja võti rohelise ülemineku võimaldamisel. Et aidata kohale toimetada Euroopa roheline tehing komisjon teeb täna ettepaneku an Tegevuskava tagamaks, et meie elektrivõrgud töötaksid tõhusamalt ning leviksid veelgi ja kiiremini. Komisjon on juba kehtestanud toetava õigusraamistiku elektrivõrkude kasutuselevõtuks kogu Euroopas. Kuna ELi turud on täielikult integreeritud, tagab ajakohastatud infrastruktuurivõrk, et kodanikud ja ettevõtted saavad kasu odavamast ja puhtamast energiast.

Eeldatakse, et elektritarbimine ELis kasvab praegusest kuni 60. aastani ligikaudu 2030%. Võrgud peavad mahutama rohkem digitaliseeritud, detsentraliseeritud ja paindlik süsteem Miljonid katusel olevad päikesepaneelid, soojuspumbad ja kohalikud energiakogukonnad jagavad oma ressursse, võrku tuleb rohkem avamere taastuvenergiat, rohkem laetavaid elektrisõidukeid ja kasvavad vesiniku tootmise vajadused. Kuna 40% meie jaotusvõrkudest on üle 40 aasta vanad ja 2030. aastaks kahekordistub piiriülene ülekandevõimsus, investeeringuteks 584 miljardit eurot on vajalikud.

Tegevuskava puhta energia üleminekul puuduvate lülide käsitlemiseks

Tegevuskava eesmärk on käsitleda peamisi väljakutseid ELi elektri ülekande- ja jaotusvõrkude laiendamisel, digitaliseerimisel ja paremal kasutamisel. Selles määratakse kindlaks konkreetsed ja kohandatud meetmed, mis aitavad vabastada vajalikke investeeringuid Euroopa elektrivõrkude kiireks muutmiseks. Tegevused keskenduvad rakendamisele ja kiirele elluviimisele, et muuta ajaliselt meie 2030. aasta eesmärgid:

  • Kiirendamine ühist huvi pakkuvate projektide elluviimine ja arendav Uute projektide poliitilise juhtimise, tugevdatud järelevalve ja rohkemate ettepanekute kaudu;
  • Parandamine võrkude pikaajaline planeerimine kohandada energiasüsteemis rohkem taastuvaid energiaallikaid ja elektrifitseeritud nõudlust, sealhulgas vesinikku, juhtides nii süsteemihaldurite kui ka riiklike reguleerivate asutuste tööd;
  • Tutvustame regulatiivsed stiimulid juhiste kaudu ennetavate, tulevikku suunatud investeeringute ja avamereprojektide piiriülese kulude jagamise kohta;
  • Võrkude parema kasutamise ergutamine koos suurem läbipaistvus ja täiustatud võrgutariifid arukamate võrkude, tõhususe ning uuenduslike tehnoloogiate ja lahenduste jaoks, toetades süsteemihaldurite vahelist koostööd ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) soovitusi;
  • Parandamine juurdepääs rahastamisele võrkude jaoks projektid, suurendades ELi rahastamisprogrammide, eelkõige arukate võrkude ja jaotusvõrkude moderniseerimise võimaluste nähtavust;
  • stimuleerimine kiirem lubamine võrkude jaoks kasutuselevõtt, pakkudes ametiasutustele tehnilist tuge ja juhiseid parem sidusrühmade ja kogukondade kaasamine;
  • Võrgu tarneahelate täiustamine ja kindlustamine, sealhulgas ühtlustades tootmisharu tootmisnõudeid tootmise ja nõudluse ühendamiseks.

Taust

ELil on üks ulatuslikumaid ja vastupidavamaid võrke maailmas, mis varustab elektriga miljoneid kodanikke. Meie hästi ühendatud energiaturud osutusid energiakriisi ajal stabiilse tarne tagamisel oluliseks varaks. EL on kehtestanud õigusraamistiku, et toetada võrkude kasutuselevõttu läbivaadatud TEN-E määrus, taastuvenergia direktiiv ja ettepanekud a Net-Zero tööstuse seadus ja reformitud elektrituru ülesehitust.

Seaduses seatud eesmärgi täitmiseks REPowerEU plaan Venemaa fossiilkütuste impordi lõpetamiseks ja hiljuti kokkulepitud eesmärgi saavutamiseks saavutada 42.5%, eesmärgiga saavutada 45. aastaks 2030% taastuvenergia osakaalu, vajab EL ajakohastatud võrke ja tugevdatud energiainfrastruktuuri. aastal kuulutati välja ELi võrkude tegevuskava Euroopa tuuleenergia tegevuskava komisjon esitas eelmisel kuul. See järgneb esimesele kõrgetasemelisele elektrivõrkude foorumile, mille võõrustas septembris Euroopa Komisjoni patrooni all Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO-E). 

reklaam

Tänast tegevuskava esitletakse koos peamiste piiriüleste energiataristuprojektide valikuga esimene liidu nimekiri ühist ja vastastikust huvi pakkuvatest projektidest mis aitab viia ELi energiataristu kooskõlla tema kliimaeesmärkidega. Sellega kaasneb ka a Kihluspakt tagada sidusrühmade laialdane kaasatus võrkude arendamisse.

Rohkem informatsiooni

Küsimused ja vastused

Teabeleht

ELi võrkude tegevuskava

Võrgustikud on meie energiasüsteemi selgroog. Meie tegevuskava tagab parema toetuse infrastruktuuri planeerimisele, arendamisele ja käitamisele, mis on kesksed sammud Euroopa kasvavate taastuvate energiaallikate ühendamiseks lõpptarbijatega, kes neid vajavad – kodumajapidamistest vesinikutootjateni. Kooskõlastatud jõupingutuste abil saame arendada tõhusamat, nutikamat ja integreeritumat energiataristut, tagades seeläbi puhta energia tarnimise, mida vajame rohelise ülemineku õnnestumiseks. Maroš Šefčovič, Euroopa rohelise kokkuleppe, institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikuperspektiivi asepresident – ​​27

Euroopa tagab oma energiajulgeoleku ja täidab oma kliimaalased ambitsioonid ainult siis, kui meie energiainfrastruktuur laieneb ja areneb sobivaks süsinikdioksiidivaba energiasüsteemi jaoks. Võrgustikud peavad olema puhta energia üleminekul võimaldaja, mitte kitsaskoht. Nii saame integreerida tohutul hulgal taastuvenergiat, elektrisõidukeid, soojuspumpasid ja elektrolüüsijaid, mida on vaja meie majanduse süsinikdioksiidiheite vähendamiseks. Tänane tegevuskava loob aluse ja ma loodan kõigi sektoris osalejate toetusele, et aidata kava konkreetseteks tegudeks muuta. Kadri Simson, energeetikavolinik - 27

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid