Ühenda meile

Brüsselis

Brüsseli konverentsil käsitletakse taastuvate energiaallikate rolli arendamist Kesk-Aasias

JAGA:

avaldatud

on

Brüsseli energiaklubi korraldamisel toimus Euroopa Liidu pealinnas rahvusvaheline konverents pealkirjaga Puhta energia tulevik Kesk-Aasias: uute partnerluste loomine energia üleminekuks kiiresti kasvavas piirkonnas.

Hübriidformaadis toimunud üritusel osalesid viie Kesk-Aasia riigi diplomaatiliste esinduste juhid, nende riigiasutuste, juhtivate Euroopa Liidu institutsioonide, suuremate energiaettevõtete, tööstusliitude, mõttekodade ja meedia esindajad.

Kasahstani ELi-missiooni juht Margulan Baimukhan rõhutas oma tervitussõnas meie riigi pühendumust Pariisi kokkuleppe elluviimisele ja Kasahstani presidendi väljendatud kohustust saavutada 2060. aastaks süsinikdioksiidi heitkogus. Suursaadik rõhutas vajadust suuremate investeeringute järele. piirkonna riikidelt ja ka rahvusvahelistelt doonororganisatsioonidelt piirkonna energiasektori struktuurilise ümberkujundamise suunas.

Meenutades eelmisel aastal Kasahstani ja ELi vahel sõlmitud strateegilise partnerluse kokkulepet kriitiliste materjalide vallas ja hiljutist selle rakendamise tegevuskava vastuvõtmist, rõhutas Kasahstani diplomaat ELi plaani energiasektori ulatuslikuks renoveerimiseks REPowerEU näeb ette. kuni 10 miljoni tonni rohelise vesiniku import 2030. aastaks ja et Kasahstan on juba sõlminud Euroopa partneritega erikokkulepped selle tootmiseks Mangistau piirkonnas, et tarnida seda hiljem ELi turgudele.

„Meie ühine eesmärk on aus ja õiglane energiaüleminek kogu Kesk-Aasia piirkonna jaoks. Usume kindlalt, et tihedam regionaalne energiakoostöö kõigi Kesk-Aasia riikide vahel, arvestades nende erinevaid energiaallikaid, tugevdab iga riigi ja EL-i jõupingutusi,“ ütles suursaadik Baimukhan.

Euroopa Parlamendi liige ja Kesk-Aasia riikide ja Mongooliaga koostöödelegatsiooni uus esimees Tomas Zdechovsky ütles, et piirkonna majanduslik ja demograafiline kasv toob kaasa sealse energiatarbimise olulise kasvu. Ta ütles
piirkonna rahvusvahelised partnerid, sealhulgas EL ja Euroopa Investeerimispank, saavad toetada nende jõupingutusi süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisel. Samuti nimetas ta lähiaastate võtmevaldkondadeks selles vallas energiatõhusate lähenemiste juurutamist, olemasoleva taristu kaasajastamist ja taastuvenergia arendamist.

„Parlamendi delegatsiooni juhina tervitan Kasahstani ja ELi vahelise strateegilist partnerlust käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi rakendamise spetsiaalse tegevuskava vastuvõtmist kriitiliste materjalide, patareide ja taastuva rohelise vesiniku väärtusahelate vallas. Teekaart loob tingimused finants- ja tehnoloogiliseks koostööks Kasahstani ja EL-i vahel ning see kandub üle kogu regiooni,“ sõnas saadik.

reklaam

ELi eriesindaja Kesk-Aasias Terhi Hakala usub, et piirkond seisab juba silmitsi kliimamuutuse negatiivsete tagajärgedega, mis muudab oma riikide energiasektori moderniseerimise kiireloomuliseks. Sellega seoses oli see teema 2. juunil 2023 Kõrgõzstanis Cholpon-Atas toimunud Kesk-Aasia juhtide ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheli teise kohtumise päevakorras.

„Team Europe’i vee-, energia- ja kliimamuutuste algatuse raames oleme ühendanud 700 miljonit eurot käimasolevatesse ja äsja vastuvõetud projektidesse ja investeeringutesse selles piirkonnas… Kinnitan teile, et Euroopa Liit on pühendunud Kesk-Aasia riikide toetamisele. üleminek rohelisele ja jätkusuutlikule tulevikule. Ja ma usun, et tänased arutelud ja arutelud tõstavad esile ja toovad esile olulisi tegevusi ja arenguid,“ rõhutas ta.

Kesk-Aasia riikide suursaadikud ja asjaomaste riigiasutuste, avalik-õiguslike ettevõtete ja mõttekodade esindajad tutvustasid riigispetsiifilisi lähenemisi piirkonna energiasüsteemide arendamisele ning taastuvate energiaallikate osakaalu järjekindlale suurendamisele neis. Koos EL-i agentuuride, rahvusvaheliste finants- ja doonorasutuste, erasektori ettevõtete ja mõttekodade esindajatega arutati uute lähenemisviiside kujundamist energiasektori arendamiseks ning sellesse kohalike ja välisinvesteeringute kaasamiseks.

Kasahstani rohelise energia tööstuse arengu erinevaid aspekte tutvustasid veebis JSC NC KazMunayGas vähese süsinikdioksiidiheitega arendusosakonna direktor Aliya Shalabekova, KMG Engineering LLC vesiniku uurimis- ja arenduskeskuse vaneminsener Daulet Zhakupov ja Ainur Tumõševa, piirkondlik SVEVIND Energy Gmbh esindaja.

Samas rõhutas QazaqGreen RES Associationi direktorite nõukogu esimees Nurlan Kapenov oma 2018. aasta kõnes Kasahstanis oksjonite süsteemi, milles saavad osaleda rahvusvahelised ettevõtted. "Praegu on nendel oksjonitel osalenud 200 ettevõtet 13 riigist, mille tulemusena on valminud 130 taastuvenergia projekti kokku 2.5 gigavatise installeeritud võimsusega," ütles ta. Ta meenutas ka, et Kasahstan on seadnud eesmärgiks jõuda 15. aastaks taastuvenergia bilansis 2030 protsendini, 50. aastaks 2050 protsendini ja 80. aastaks 2060 protsendini.

Väljakutsetena nimetas ekspert Kasahstanis paindlike võimsuste puudumist taastuvatest allikatest toodetud energia tasakaalustamiseks. Tema arvates oli parim lahendus ehitada riikidevaheline energiavõrk Kesk-Aasia riikidega.

Koos kogutud positiivse kogemuse ja taastuvenergia osakaalu suurendamise väljavaadetega Kesk-Aasia energiabilansis juhtisid konverentsil osalejad tähelepanu ka piirkonna ühistele väljakutsetele, mis on seotud nõukogude ajast päritud energiataristu ulatusliku ammendumisega. , tarbijatele tõusvate tariifide probleemide keerukus, vajadus kooskõlastatud lähenemisviisi ja meetmete järele piirkonnas, et lahendada esilekerkivaid probleeme.

Arutelu tulemusena märgiti ära vajadus piirkonna taastuvenergia arendamise ühiseks aruteluks ja regulaarseks kogemuste vahetamiseks selles vallas. Konverentsi korraldajad kavatsevad jätkata sarnaste ürituste läbiviimist, kus osalevad huvitatud osalejad Euroopa Liidust ja Kesk-Aasiast.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid