Ühenda meile

Kuritegevus

Komisjon esitab uue ELi tegevuskava prioriteetsete meetmete kohta organiseeritud kuritegevuse ja uimastikaubanduse vastu võitlemiseks

JAGA:

avaldatud

on

Komisjon võtab vastu an ELi teekaart tõhustada võitlust uimastikaubanduse ja kuritegelike võrgustike vastu, tuginedes seni esitatud seadusandlikele ja operatiivsetele algatustele. Uimastikaubandus on üks olulisemaid julgeolekuohte, millega EL praegu silmitsi seisab. Kokaiini konfiskeerimine ELis saavutab rekordtaseme – ainuüksi 303. aastal konfiskeeriti 2021 tonni. Kuritegelike võrgustike tegevus on muutunud oma ulatuse, keerukuse ja vägivaldsete tagajärgede poolest.

Organiseeritud kuritegevuse ja narkokaubandusega võitlemine on Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja rahvusvaheliste partnerite prioriteet. Peame koos toime tulema ohtudega, millega silmitsi seisame; Seetõttu teeb komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku kiita täielikult heaks tegevuskavas sätestatud esmatähtsad meetmed ning keskmise pikkusega kuni pikaajalised meetmed.  

ELi sihipärase reageerimise tõhustamine

Hiljutised saavutused ELi võitluses kuritegelike võrgustike vastu näitavad, et EL on nendele esilekerkivatele ohtudele reageerimisel õigel teel. Arvestades kuritegevuse pidevat muutumist kogu maailmas, on aga pidev vajadus kohandada ja täiendada ELi kollektiivset reageerimist. Teekaart sätestatakse konkreetsed ja sihipärased meetmed tekkivate lünkade kõrvaldamiseks 17 meetmega neljas prioriteetses valdkonnas:

  1. Uus Euroopa sadamate liit suurendada sadamate vastupanuvõimet kuritegeliku sissetungi vastu, tugevdades tolliasutuste, õiguskaitseorganite ning avaliku ja erasektori osalejate tööd kogu ELi sadamates. Näiteks nüüdisaegse skaneerimise ja seadmete kaudu.
  2. Suure riskiga kuritegelike võrgustike lammutamine finants- ja digitaaljuurdluse hõlbustamise, suurimate kuritegelike võrgustike kaardistamise, eriprokuröride ja kohtunike vahelise koostöö tugevdamise ning Schengeni infosüsteemi (SIS) hoiatusteadete kasutamise kaudu.
  3. Meetmed organiseeritud kuritegevuse ennetamiseks parimate tavade ja juhiste vahetamise kaudu liikmesriikide vahel, et vältida nende rühmade imbumist ühiskonda ja seaduslikku majandusse, takistada kuritegelikke rühmitusi värbamast noori ning parandada avalikku turvalisust ja tervist ning piirata tõhusamalt juurdepääsu narkootikumide lähteainetele.
  4. Töö rahvusvaheliste partneritega astuda vastu ülemaailmsele ohule, sealhulgas tugevdades teabevahetust, ühisoperatsioone peamistel uimastikaubanduse marsruutidel ning tugevdades õiguskaitse- ja õigusalast koostööd kolmandate riikidega.

Töö täieliku rakendamise nimel ELi organiseeritud kuritegevuse ja narkootikumide strateegiad See peaks jätkuma täies jõus kõigi asjaomaste osalejate poolt, kohustub komisjon neid lisameetmeid rakendama 2023. ja 2024. aasta jooksul tihedas koostöös liikmesriikide, ELi ametite ja asutustega.

Järgmised sammud

Komisjon teeb käesolevas tegevuskavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks tihedat koostööd liikmesriikide ja oma partneritega.

reklaam

Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles võtma vastu Varade konfiskeerimise ja sissenõudmise direktiiv, Prümi määruse läbivaatamine, pangakontode registrite sidumise eeskirjad, kavandatav rahapesuvastane seadusandlik pakett ja Direktiiv korruptsioonivastase võitluse kohta kriminaalõiguse kaudu, mis on olulised ELi jõupingutuste suurendamiseks organiseeritud kuritegelike rühmituste tegevuse vastu võitlemisel kogu ELis. Komisjon kordab oma kohustust teha selle eesmärgi saavutamiseks tihedat koostööd kaasseadusandjatega.

Samuti kohustub komisjon 20. aasta lõpuks välja kuulutama Sisejulgeolekufondi raames organiseeritud kuritegevuse alase projektikonkursi kogusummas 2023 miljonit eurot. ELi uimastiagentuur hakkab tööle 2024. aasta suvel.

Taust

Komisjon jätkab organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse ELi strateegia 2021–2025 ning ELi uimastistrateegia ja tegevuskava 2021–2025 rakendamist. Kooskõlas nende strateegiatega on komisjon esitanud seadusandlikud ettepanekud kuritegelike võrgustike vastu võitlemise eeskirjade tugevdamiseks, sealhulgas varade tagasinõudmise ja konfiskeerimise direktiivi tugevdamiseks ning seadusandlike ettepanekute paketi ELi rahapesuvastaste eeskirjade tugevdamiseks.

Lisaks on Europoli volituste tugevdamisega suurendatud õiguskaitsevõimet. Lõpuks on EL suurendanud oma toetust liikmesriikide õiguskaitseasutustele Euroopa multidistsiplinaarse kuritegevuseohtude vastase platvormi (EMPACT) kaudu, mis on nüüdseks alaline vahend ja mida on rohkem rahastatud.

Rohkem informatsiooni

Teatis uimastikaubanduse ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise ELi tegevuskava kohta

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Sisemajanduse peadirektoraadi veebisait uimastipoliitika kohta

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid