Ühenda meile

Demograafia

Komisjon sätestab vahendid demograafiliste muutuste juhtimiseks ELis

JAGA:

avaldatud

on

Komisjon võttis vastu teatise, milles esitatakse liikmesriikidele kättesaadavad poliitilised vahendid demograafiliste muutuste ja nende mõju juhtimiseks ELi ühiskonnale ja majandusele, sealhulgas ülemaailmsele konkurentsivõimele. Teatises tuuakse välja lai valik vahendeid (sealhulgas reguleerivad vahendid, poliitilised raamistikud ja rahastamine), mis on liikmesriikidele selleks kättesaadavad. Neid vahendeid saab tõhusalt kombineerida riikliku ja piirkondliku poliitikaga, et anda kõigile võimalus ja toetada kasu lõikamist ning demograafiliste muutuste probleemidega sujuvalt toimetulekut.

Otsustav ja kooskõlastatud ELi tegevus demograafiliste muutuste ohjamiseks

Demograafia tööriistakast tugineb kogu ELi kogemustele ja esitab tervikliku lähenemisviisi demograafilistele muutustele, mis on üles ehitatud neljale sambale:       

1) toetus vanemad perekondlike püüdluste ja tasustatud töö parema ühitamise kaudu, eelkõige tagades juurdepääsu kvaliteetsele lapsehoiule ning töö- ja eraelu hea tasakaalu;

2) toetamine ja jõustamine nooremad põlvkonnad areneda, arendada oma oskusi, hõlbustada juurdepääsu tööturule ja taskukohasele eluasemele;

3) jõustamine vanemad põlvkonnad ja nende heaolu säilitamine reformide kaudu koos sobiva tööturu- ja töökohapoliitikaga;

4) vajadusel tööjõupuuduse lahendamine läbi hallatava juriidilise ränne, mis täiendab täielikult ELi talentide ärakasutamist.

reklaam

Tööriistakast tunnistab vajadust võtta arvesse demograafiliste muutuste territoriaalset mõõdet, eriti piirkondades, kus esineb rahvastiku vähenemise nähtus ja noorte töötajate märkimisväärne väljapoole liikumine (nn ajude äravool).

Demograafia tööriistakasti rakendamine

Demograafia tööriistakast võib aidata poliitikat ELi ja riiklikul tasandil ergutada, täpsustada ja paremini koordineerida. Komisjon kutsub liikmesriike üles töötama välja ja rakendama integreeritud poliitikat demograafiliste muutustega võitlemiseks ja demograafiliste probleemide süvalaiendamiseks kõikidesse poliitikavaldkondadesse.

Liikmesriikide poliitika peaks põhinema kohalikul reaalsusel, kuna demograafilised väljakutsed on liikmesriikide ja piirkondade lõikes erinevad. Sooline võrdõiguslikkus, mittediskrimineerimine ja põlvkondadevaheline õiglus peavad olema poliitiliste valikute keskmes. Digitehnoloogiad võivad tõsta Euroopa konkurentsieelist ja aidata tasakaalustada demograafiliste muutuste mõju. Poliitikakujundajad peaksid edendama kodanike aktiivset osalemist selles jõupingutuses ja kaasama kõik osalejad – sotsiaalpartnerid, kodanikuühiskonna organisatsioonid ja teised. 

Lisaks regulatiivsetele vahenditele ja poliitikaraamistikele on ELi tasandil liikmesriikide toetamiseks saadaval mitmed rahastamisvahendid, näiteks majanduse elavdamise ja vastupidavuse suurendamise rahastu ning Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+).

Lisaks teeb komisjon demograafiliste probleemide lahendamiseks olemasolevate vahendite täiustamiseks järgmist:

• Tugevdada andme- ja tõendusbaasi, eelkõige arendades edasi Demograafia atlas, toetades liikmesriike nende rahvastiku- ja eluasemestatistika parandamisel ning toetades asjakohaseid analüütilisi tegevusi ja teadusuuringuid;

• Toetada demograafiaga seotud poliitika väljatöötamist ja/või ajakohastamist kõigil tasanditel, kasutades selleks eelkõige Tehnilise toe vahend ja vajaduse korral süvalaiendades demograafilisi probleeme asjakohastes ELi tasandi poliitikaettepanekutes;

• Tagada, et ükski ELi piirkond ei jääks maha, eelkõige ametlikult käivitades Talendiplatvormi rakendamine 23.–24. novembril 2023 ja jätkame edasiste konkursikutsete alusel Talent Booster mehhanism.

Demograafilised muutused kujundavad ümber meie majandust ja ühiskonda

Täna avaldatud Eurobaromeetri demograafiauuringu kohaselt nõustub seitse eurooplast kümnest, et demograafilised suundumused seavad ohtu ELi pikaajalise majandusliku õitsengu ja konkurentsivõime. Kõige pakilisemateks demograafilisteks väljakutseteks peetakse rahvastiku vananemist (7%) ning tööealise elanikkonna vähenemist ja tööjõupuudust (10%).

Kui nendes küsimustes ei võeta kooskõlastatud ja otsustavaid meetmeid, võib ELi elanikkond lähiaastatel jätkuvalt kahaneda ja vananeda, avaldades negatiivset mõju ELi majandusele, ühiskonnale ja pikaajalisele konkurentsivõimele. Kui sellised suundumused jätkuvad, võivad need süvendada tööjõupuudust ja suurendada survet riigieelarvele, avaldades samal ajal sügavat mõju investeeringutele ja tootlikkusele.

Mõned liikmesriigid ja piirkonnad on praegu mõjutatud rohkem kui teised: demograafilised muutused mõjutavad ka meie demokraatlike ühiskondade sotsiaalset, territoriaalset ja põlvkondadevahelist ühtekuuluvust, mis võib süvendada olemasolevaid sotsiaal-majanduslikke lõhesid kõigi kahjuks.

Taust

Euroopas toimuvad suured demograafilised muutused. Demograafilised muutused mõjutavad igapäevaelu põhjalikult ning nõuavad terviklikke ja integreeritud lahendusi.

. 2023. aasta juuni Euroopa Ülemkogu järeldused kutsus komisjoni üles esitama vahendeid, et toetada liikmesriike demograafiliste väljakutsetega tegelemisel ja nende mõjul Euroopa konkurentsieelisele.

Komisjon juba toetab liikmesriike nende jõupingutustes juhtida demograafilisi muutusi mitmesuguste õiguslike, poliitiliste ja finantsinstrumentide kaudu. Teatises määratakse kindlaks peamised reformid ja investeeringud, mida on vaja, kasutades kõiki võimalikke vahendeid kombineeritult, et säilitada ELi konkurentsivõime.

Rohkem informatsiooni

Link teatisele „Demograafilised muutused Euroopas: tööriistakast tegutsemiseks”

Link teabelehele

Link demograafiat käsitlevale Flash Eurobaromeetrile

Demograafiliste muutuste mõju Euroopas

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid