Ühenda meile

Puue

Võrdõiguslikkuse liit: komisjon teeb ettepaneku kehtestada kõigis liikmesriikides kehtiv Euroopa puuetega inimeste ja parkimise kaart

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa Komisjon on esitanud a õigusakti ettepaneku mis hõlbustab puuetega inimeste juurdepääsu õigusele vabalt liikuda, tagades neile võrdsetel alustel juurdepääsu eritingimustele, sooduskohtlemisele ja parkimisõigusele, kui nad külastavad teist liikmesriiki. Komisjoni ettepanekuga võetakse kasutusele standardiseeritud Euroopa puuetega inimeste kaart ja täiustatakse praegust Euroopa parkimiskaarti puuetega inimestele. Mõlemat kaarti tunnustatakse kogu ELis.

Euroopa puuetega inimeste kaart

Kui inimeste puude staatust välismaal ei tunnustata, ei saa nad teisi liikmesriike külastades kasutada eritingimusi ja sooduskohtlemist, nagu tasuta ja/või eelisõigus, vähendatud tasud või isiklik abi. Selle probleemi lahendamiseks teeb komisjon ettepaneku luua standardiseeritud Euroopa puuetega inimeste kaart.

Euroopa puuetega inimeste kaarti kasutatakse kui tunnustatud puude tõend kogu ELis, millega tagatakse võrdne juurdepääs eritingimustele ja sooduskohtlemisele avalikes ja erateenustes, sealhulgas näiteks transport, kultuuriüritused, muuseumid, vabaaja- ja spordikeskused või lõbustuspargid. Selle väljastavad riiklikud pädevad asutused ja see täiendab olemasolevaid riiklikke kaarte või sertifikaate.

Euroopa parkimiskaardi täiustamine

Paljude puuetega inimeste jaoks jääb isiklik autotransport parimaks või ainsaks võimaluseks iseseisvaks reisimiseks ja liikumiseks, tagades nende autonoomia. Praeguse Euroopa parkimiskaardi kavandatavad parandused võimaldavad puuetega inimestel seda teha juurdepääsu samadele parkimisõigustele, mis on saadaval teises liikmesriigis. Sellel on siduv ühtne vorm, mis asendab riiklikud puuetega inimeste parkimiskaardid ja mida tunnustatakse kogu ELis.

Kaartide ligipääsetavuse tagamine

reklaam

Kasutuslihtsuse edendamiseks ja halduskoormuse vähendamiseks tehti ettepanek Direktiivi nõuab liikmesriikidelt:

  • Esitage kaardid mõlemas füüsilised ja digitaalsed versioonid.
  • Tegema tingimused ja reeglid aastal avalikult kättesaadavate kaartide väljastamiseks või väljavõtmiseks juurdepääsetav formaate.
  • Tagama teenusepakkujad pakuvad teavet eritingimuste ja puuetega inimeste sooduskohtlemise kohta juurdepääsetavas vormingus.

Nõuete täitmise tagamiseks peavad liikmesriigid tagama, et puuetega inimesed, nende esindusorganisatsioonid ja asjaomased avalik-õiguslikud asutused saaksid vajadusel võtta meetmeid siseriikliku õiguse alusel. Pärast direktiivi siseriiklikku õigusesse vastuvõtmist palutakse liikmesriikidel määrata rikkumiste korral trahve ja parandusmeetmeid.

Järgmised sammud

Komisjoni ettepanekut arutavad nüüd Euroopa Parlament ja nõukogu. Ettepanekuga nähakse ette, et pärast vastuvõtmist on liikmesriikidel aega 18 kuud, et direktiivi sätted siseriiklikku õigusesse üle võtta.

Taust

Kavandatav direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa puuetega inimeste kaart ja Euroopa parkimiskaart puuetega inimestele, kuulutati välja. ELi puuetega inimeste õiguste strateegia 2021–2030. Ettepanek aitab ELil rakendada ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, millega EL ja kõik selle liikmesriigid on ühinenud (UNCRPD). UNCRPD sisaldab osalisriikide kohustust tunnustada puuetega inimeste õigusi liikumisvabadusele teistega võrdsetel alustel. Osalisriikidel palutakse samuti võtta tõhusaid meetmeid, et tagada puuetega inimestele võimalikult iseseisev isiklik liikuvus, sealhulgas hõlbustades puuetega inimeste isiklikku liikuvust nende valitud viisil ja ajal ning taskukohase hinnaga. Ettepanek on ühtlasi kooskõlla võrdsete võimaluste ja puuetega inimeste kaasamise põhimõtetega Euroopa sammas sotsiaalõiguste.

See algatus tugineb aastatel 2016–2018 Belgias, Küprosel, Eestis, Soomes, Itaalias, Maltal, Rumeenias ja Sloveenias läbi viidud ELi puuetega inimeste kaardi pilootprojekti tulemustele. Lisaks hõlmab see hiljutise avaliku konsultatsiooni teadmisi, mille käigus koguti üle 3,300 vastuse, millest 78% puuetega inimestelt.

Rohkem informatsiooni

Ettepanek: direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa puuetega inimeste kaart ja Euroopa parkimiskaart puuetega inimestele

Kavandatav direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa puuetega inimeste kaart ja Euroopa parkimiskaart puuetega inimestele (kergesti loetav versioon)

Küsimused ja vastused

Puuetega inimeste õigused ei tohi piirduda riigipiiridega. Soovime puuetega inimeste reisimist lihtsamaks muuta ning Euroopa puuetega inimeste kaart ja täiustatud Euroopa parkimiskaart peaksid nende jaoks mõned takistused kõrvaldama. Usun, et see tugevdab nende sõltumatust ja aitab neil kasutada oma õigusi kogu ELis. Věra Jourová, väärtuste ja läbipaistvuse eest vastutav asepresident – ​​05

Täna avame ELi puuetega kodanike vaba liikumise, tagades nende puude staatuse vastastikuse tunnustamise Euroopas. See hõlbustab puuetega inimeste kaasamist ja täielikku osalemist meie ühiskondades, tagades puuetega inimestele hõlpsa juurdepääsu neile mõeldud toetusele kõigis liikmesriikides.Helena Dalli, võrdõiguslikkuse volinik – 05

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid