Ühenda meile

EU

WHO sõnul töötab komisjoniga piirkondlike COVID-vaktsiinide annetuste haldamine

avaldatud

on

WHO

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teeb Euroopa Komisjoniga koostööd, et kooskõlastada COVID-19 vaktsiinidoonorlust teistele mandri riikidele, ütles selle Euroopa kontori juht neljapäeval (25. veebruaril). kirjutavad Stephanie Nebehay Genfis ja Kate Kelland Londonis.

Hans Kluge, kellelt küsiti Balkani riikide annuste kohta, ütles pressikonverentsil: "Annetuste küsimuses teeme tihedat koostööd ka Euroopa Komisjoniga kõikidel tasanditel."

Tema sõnul koordineerib Austria neid annetusi.

Tšehhi

NextGenerationEU: Euroopa Komisjon kiidab heaks Tšehhi 7 miljardi euro suuruse taastumis- ja vastupidavuskava

avaldatud

on

Euroopa Komisjon võttis täna (19. juulil) vastu positiivse hinnangu Tšehhi taastumis- ja vastupidavuskavale. See on oluline samm ELi poole, et maksta taastamise ja vastupidavuse rahastu raames toetusi 7 miljardit eurot. See rahastamine toetab Tšehhi taastamis- ja vastupanuvõimekavas esitatud oluliste investeerimis- ja reformimeetmete rakendamist. Sellel on võtmeroll, aidates Tšehhil COVID-19 pandeemiast tugevamalt välja tulla.

RRF on NextGenerationEU keskmes, mis annab 800 miljardit eurot (jooksevhindades) investeeringute ja reformide toetamiseks kogu ELis. Tšehhi kava on osa enneolematust kooskõlastatud ELi reageerimisest COVID-19 kriisile, et käsitleda Euroopa ühiseid väljakutseid rohelise ja digitaalse ülemineku abil, tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset vastupidavust ning ühtse turu ühtekuuluvust.

Komisjon hindas Tšehhi kava RRF-määruses sätestatud kriteeriumide alusel. Komisjoni analüüsis kaaluti eelkõige seda, kas Tšehhi kavas sätestatud investeeringud ja reformid toetavad keskkonnahoidlikku ja digitaalset üleminekut; aidata kaasa Euroopa poolaastal tuvastatud probleemide tõhusale lahendamisele; tugevdada selle kasvupotentsiaali, töökohtade loomist ning majanduslikku ja sotsiaalset vastupidavust.

Tšehhi rohelise ja digitaalse ülemineku kindlustamine  

Komisjoni hinnangul Tšehhi plaanile eraldatakse 42% kogu eraldisest kliimaeesmärke toetavatele meetmetele. Plaan sisaldab investeeringuid taastuvenergiasse, kaugkütte jaotusvõrkude kaasajastamisse, kivisöekatelde asendamisse ning elamute ja ühiskondlike hoonete energiatõhususe parandamisse. Plaan sisaldab ka looduskaitse ja veemajanduse meetmeid ning investeeringuid säästvasse liikuvusse.

Komisjoni hinnangul Tšehhi plaanile on pühendatud 22% kogu eraldisest digitaalset üleminekut toetavatele meetmetele. Plaan näeb ette investeeringuid digitaalsesse infrastruktuuri, avaliku halduse digitaliseerimisse, sealhulgas tervise, õiguse ja ehituslubade haldamisse. See edendab ettevõtete ja digitaalsete projektide digitaliseerimist kultuuri- ja loomesektoris. Plaan sisaldab ka meetmeid digitaalsete oskuste parandamiseks kõigil tasanditel haridussüsteemi osana ning spetsiaalsete täiendus- ja ümberõppeprogrammide kaudu.

Tšehhi majandusliku ja sotsiaalse vastupidavuse tugevdamine

Komisjon on seisukohal, et Tšehhi kava käsitleb tõhusalt kõiki või olulist osa majanduslikest ja sotsiaalsetest väljakutsetest, mis on välja toodud riigipõhistes soovitustes, mille nõukogu esitas Tšehhile Euroopa poolaastal 2019 ja 2020.

Plaan näeb ette meetmed energiatõhususe ja taastuvate energiaallikate, säästva transpordi ja digitaalse infrastruktuuri investeeringute vajaduse lahendamiseks. Mitmete meetmete eesmärk on lahendada vajadus edendada digitaalseid oskusi, parandada hariduse kvaliteeti ja kaasavust ning suurendada lastehoiuteenuste kättesaadavust. Plaan näeb ette ka ettevõtluskeskkonna parandamist, peamiselt ulatuslike e-valitsuse meetmete, ehituslubade andmise korra reformi ja korruptsioonivastaste meetmete kaudu. Teadus- ja arendustegevuse väljakutseid parandatakse investeeringutega, mis on suunatud avaliku ja erasektori koostöö tugevdamisele ning uuenduslike ettevõtete rahalisele ja mitterahalisele toetamisele.

Plaan kujutab endast igakülgset ja piisavalt tasakaalustatud reageerimist Tšehhi majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale, aidates seeläbi nõuetekohaselt kaasa kõigile kuule sambale, millele viidatakse RRF-määruses.

Lipulaevade investeeringute ja reformiprojektide toetamine

Tšehhi kava pakub välja projektid kõigis seitsmes Euroopa lipulaevas. Need on konkreetsed investeerimisprojektid, mis käsitlevad probleeme, mis on ühised kõigile liikmesriikidele töökohtade loomise ja majanduskasvu loovates valdkondades ning mida on vaja kaksiküleminekuks. Näiteks on Tšehhi esitanud 1.4 miljardit eurot hoonete energiatõhususe renoveerimise toetamiseks ja 500 miljonit eurot digitaalsete oskuste edendamiseks hariduse ning kogu tööjõu täiendus- ja ümberõppeprogrammidesse investeerimise kaudu.  

Komisjoni hinnangus leitakse, et ükski kavas sisalduv meede ei kahjusta keskkonda märkimisväärselt vastavalt RRF-i määruses sätestatud nõuetele.

Taastumis- ja vastupanukavas kavandatud kontrollisüsteemidega seotud kord on piisav, et ära hoida, avastada ja parandada rahaliste vahenditega seotud korruptsiooni, pettusi ja huvide konflikte. Eeldatakse, et korraldusega välditakse ka topeltrahastamist nimetatud määruse ja muude liidu programmide alusel. Neid kontrollisüsteeme täiendavad täiendavad auditi- ja kontrollimeetmed, mis sisalduvad vahe-eesmärkidena komisjoni ettepanekus nõukogu rakendusotsuse kohta. Need vahe-eesmärgid tuleb täita enne, kui Tšehhi esitab komisjonile oma esimese maksetaotluse.

President Ursula von der Leyen ütles: „Täna otsustas Euroopa Komisjon anda Tšehhi taastumis- ja vastupidavuskavale rohelise tule. See plaan mängib otsustavat rolli Tšehhi rohelisema ja digitaalsema tuleviku poole liikumisel. Energiatõhusust parandavad, avaliku halduse digitaliseerimise ja riiklike vahendite väärkasutamise ärahoidmise meetmed on täpselt kooskõlas NextGenerationEU eesmärkidega. Samuti tervitan kava suurt rõhku Tšehhi tervishoiusüsteemi vastupidavuse tugevdamisele, et seda tulevasteks väljakutseteks ette valmistada. Seisame teiega igal sammul, et tagada kava täielik rakendamine.

Majandusvolinik Paolo Gentiloni ütles: „Tšehhi taastumis- ja vastupanuvõimekava annab tugeva tõuke riigi jõupingutustele taas püsti tõusta pärast seda, kui majanduspokk põhjustas pandeemia. Järgmise viie aasta jooksul Tšehhiasse laekuvad 7 miljardi euro suurused NextGenerationEU vahendid toetavad laiaulatuslikku reformide ja investeeringute programmi säästvama ja konkurentsivõimelisema majanduse loomiseks. Need hõlmavad väga suuri investeeringuid hoonete renoveerimisse, puhtasse energiasse ja säästvasse liikuvusse, samuti meetmeid digitaalse infrastruktuuri ja oskuste edendamiseks ning avalike teenuste digitaliseerimiseks. Ettevõtluskeskkond saab kasu e-valitsuse ja korruptsioonivastaste meetmete edendamisest. Plaan toetab ka tervishoiualaseid parandusi, sealhulgas tugevdatud vähi ennetamist ja taastusravi. "

Järgmised sammud

Komisjon võttis täna vastu ettepaneku nõukogu rakendusotsuse kohta, mille kohaselt eraldatakse Tšehhile RRF-i raames 7 miljardit eurot toetusi. Nõukogul on nüüd komisjoni ettepaneku vastuvõtmiseks üldjuhul neli nädalat.

Nõukogu kava heakskiitmine võimaldaks Tšehhile välja maksta eelfinantseeringuna 910 miljonit eurot. See moodustab 13% Tšehhile eraldatud kogusummast.

Inimeste heaks töötav majandus tegevdirektori asetäitja Valdis Dombrovskis ütles: „See plaan viib Tšehhi taastumise teele ja hoogustab selle majanduskasvu, kui Euroopa valmistub roheliseks ja digitaalseks üleminekuks. Tšehhi kavatseb investeerida taastuvenergiasse ja säästvasse transpordi, parandades samas hoonete energiatõhusust. Selle eesmärk on laiendada digitaalset ühenduvust kogu riigis, edendada digitaalset haridust ja oskusi ning digitaliseerida paljusid oma avalikke teenuseid. Ja see keskendub tervitatavalt ettevõtluskeskkonna ja õigussüsteemi parandamisele, mida toetavad korruptsioonivastase võitluse ja e-valitsuse edendamise meetmed - kõik tasakaalustatult reageerides Tšehhi majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale. Kui see plaan on korralikult ellu viidud, aitab see Tšehhi tulevikuks kindlatel alustel seada. "

Komisjon lubab teha täiendavaid väljamakseid, tuginedes nõukogu rakendusotsuses sätestatud vahe-eesmärkide ja eesmärkide rahuldavale täitmisele, kajastades investeeringute ja reformide rakendamisel tehtud edusamme. 

Rohkem informatsiooni

Küsimused ja vastused: Euroopa Komisjon kiidab heaks Tšehhi taastumis- ja vastupidavuskava

Taastamis- ja vastupanuvõimalused: küsimused ja vastused

Fakt Tšehhi taastumis- ja vastupidavuskava kohta

Ettepanek: nõukogu rakendusotsus Tšehhi Vabariigi taastamis- ja vastupidavuskava hindamise heakskiitmise kohta

Lisa ettepanekule võtta vastu nõukogu rakendusotsus Tšehhi Vabariigi taastamis- ja vastupidavuskava hindamise kinnitamise kohta

Nõukogu rakendusotsuse ettepanekule lisatud talituste töödokument

Taastamis- ja vastupanuvõimalused

Taastamise ja vastupanuvõime rahastamise määrus

Jätka lugemist

Belgia

Saksamaa ja Belgia üleujutustes tõuseb surmajuhtumite arv 170-ni

avaldatud

on

Pärast Lääne-Saksamaa ja Belgia laastavate üleujutuste ohvrite arv tõusis laupäeval (170. juulil) vähemalt 17-ni pärast seda, kui jõgede pursked ja sel nädalal toimunud üleujutused vajusid maju kokku ja lõhkusid teid ja elektriliini, kirjutama Petra Wischgoll,
David Sahl, Matthias Inverardi Düsseldorfis, Philip Blenkinsop Brüsselis, Christoph Steitz Frankfurdis ja Bart Meijer Amsterdamis.

Saksamaa üle poole sajandi suurimas loodusõnnetuses toimunud üleujutustes hukkus umbes 143 inimest. Politsei andmetel hõlmas see umbes 98 Kölnist lõuna pool asuvas Ahrweileri linnaosas.

Sajad inimesed olid ikka veel kadunud või kättesaamatud, kuna mitmesse piirkonda ei olnud kõrge veetaseme tõttu ligipääsetav, samal ajal kui side mõnes kohas oli endiselt maas.

Elanikud ja ettevõtete omanikud nägi vaeva räsitud linnades tükkide korjamisega.

"Kõik on täielikult hävitatud. Maastikku ei tunne te ära," sõnas Ahrweileris Bad Neuenahr-Ahrweileri linnas asuva veinipoe omanik Michael Lang pisaraid tagasi võideldes.

Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier külastas Nordrhein-Westfaleni osariigis asuvat Erftstadti, kus katastroofis hukkus vähemalt 45 inimest.

"Leiname koos nendega, kes on kaotanud sõbrad, tuttavad, pereliikmed," ütles ta. "Nende saatus rebib meie südame laiali."

Reede hilisõhtul evakueeriti umbes 700 elanikku pärast tammi purunemist Kölni lähedal Wassenbergi linnas, teatasid võimuesindajad.

Kuid Wassenbergi linnapea Marcel Maurer ütles, et veetase on alates ööst stabiliseerunud. "Praegu on liiga vara kõike selgelt öelda, kuid oleme ettevaatlikult optimistlikud," ütles ta.

Lääne-Saksamaal asuvas Steinbachtali paisus oli siiski oht seda rikkuda, teatasid võimuesindajad pärast seda, kui allavoolu kodudest evakueeriti umbes 4,500 inimest.

Steinmeier ütles, et kulub nädalaid, enne kui saab hinnata kogu kahju, mis eeldab rekonstrueerimisvahenditena mitu miljardit eurot, hinnangut.

Armin Laschet, Nordrhein-Westfaleni liidumaa peaminister ja CDU valitseva partei kandidaat septembri üldvalimistel, ütles, et räägib lähipäevil rahandusminister Olaf Scholziga rahalisest toetusest.

Kantsler Angela Merkel pidi pühapäeval sõitma Rheinland-Pfalzile, osariiki, kus elab laastatud Schuldi küla.

Osaliselt uppunud autodega ümbritsetud Bundeswehri vägede liikmed kahlasid üleujutusveest pärast Saksamaal Erftstadt-Blessemis 17. juulil 2021. toimunud tugevaid vihmasadu. REUTERS / Thilo Schmuelgen
Austria päästekomando liikmed kasutavad oma paate, kui nad läbivad üleujutustest mõjutatud ala pärast tugevaid vihmasadu Pepinsteris, Belgias, 16. juulil 2021. REUTERS / Yves Herman

Belgias kasvas hukkunute arv 27-ni, teatas riiklik kriisikeskus, kes koordineerib sealset abioperatsiooni.

Selles lisati, et 103 inimest oli "kadunud või kättesaamatu". Mõned olid tõenäoliselt kättesaamatud, kuna nad ei suutnud mobiiltelefone laadida ega viibinud haiglas ilma isikut tõendavate dokumentideta, teatas keskus.

Viimase päeva jooksul on üleujutused, mis on tabanud peamiselt Saksamaa Rheinland-Pfalzi ja Nordrhein-Westfaleni osariike ning Ida-Belgiat, katkestanud terved kogukonnad võimust ja kommunikatsioonist.

RWE (RWEG.DE), Saksamaa suurim elektritootja, ütles laupäeval, et Indeni avakaevanduskaevandust ja Weisweileri kivisöel töötavat elektrijaama mõjutasid massiliselt, lisades, et jaam töötab pärast olukorra stabiliseerumist väiksema võimsusega.

Belgia lõunaosas asuvates Luksemburgi ja Namuri provintsides kiirustasid võimud majapidamistele joogiveega varustamist.

Üleujutuse veetase langes Belgia enim kannatanud piirkondades aeglaselt, võimaldades elanikel kahjustatud vara sorteerida. Peaminister Alexander De Croo ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen külastasid laupäeva pärastlõunal mõnda piirkonda.

Belgia raudteevõrguettevõtja Infrabel avaldas liinide remondiplaanid, millest osa peaks uuesti tööle alles augusti lõpus.

Madalmaade hädaabiteenistused olid ka jätkuvalt valvas, kuna ülevoolavad jõed ohustasid Limburgi lõunaosa provintsi linnu ja külasid.

Kümned tuhanded piirkonna elanikud on viimase kahe päeva jooksul evakueeritud sõdurid, tuletõrje ja vabatahtlikud töötasid meeletult kogu reede (16. juuli) öösel, et jõge kaitsta ja vältida üleujutusi.

Hollandlased on siiani naabrite ulatuses katastroofist pääsenud ja laupäeva hommiku seisuga pole ohvreid teatatud.

Teadlased on juba ammu öelnud, et kliimamuutused toovad kaasa tugevama paduvihma. Aga selle rolli kindlakstegemine nendes halastamatutes vihmasajudes võtab uurimiseks vähemalt mitu nädalat, ütlesid teadlased reedel.

Jätka lugemist

Tšehhi

NextGenerationEU: Tšehhi president von der Leyen esitama komisjoni hinnangu riiklikule taastamiskavale

avaldatud

on

Täna (19. juulil) ütles komisjoni president Ursula von der Leyen (pildil) Tšehhias, et esitada komisjoni hinnang riikliku taastamise ja vastupanuvõime kava kohta NextGenerationEU. Esmaspäeva hommikul sõidab president von der Leyen Prahasse, et kohtuda peaminister Andrej Babišiga koos asepresident Věra Jourovága. Ta külastab ka Praha riigiooperit ning riigiooperit ja rahvusmuuseumi ning arutab investeeringuid energiatõhususse. 

Jätka lugemist
reklaam
reklaam

Trendid