Ühenda meile

Usbekistan

Intellektuaalomandi õiguskaitse ja jõustamine UZBEKISTANIS

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

I. Intellektuaalomand on rahvusvaheliselt kaasav valdkond

Intellektuaalomandit reguleerivad rahvusvaheliste lepingunormide alusel kõikjal maailmas samad protseduurid, meetodid ja vormid. Eelkõige on intellektuaalomandi objektide registreerimise ja kaitsetunnistuste väljastamise kord ühesugune USA-s, EL-i riikides ja Usbekistanis.

Kõikide riikide siseriiklikus õiguses kehtestatud intellektuaalomandi objektide õiguskaitse reeglid loetakse vastavaks rahvusvaheliste lepingute nõuetega intellektuaalomandi valdkonnas.

Rahvusvaheliste lepingute alusel on leiutised, kasulikud mudelid, tööstusdisainilahendused, taimesordid ja loomatõud, kaubamärgid (teenusemärgid), geograafilised tähised, päritolunimetused, arvutiprogrammid ja andmebaasid kaitstud riiklike intellektuaalomandi ametite poolt, st need on registreeritud riigi poolt. ja väljastatakse vastavad kaitsetunnistused.

(Kõigis riikides, sealhulgas Usbekistanis, ei kuulu autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste objektid riiklikule registreerimisele ning need on seadusega kaitstud ja neid jõustab riik alates nende loomise hetkest.)

Usbekistani seaduste kohaselt väljastatakse patendikaitse tunnistus leiutise, kasuliku mudeli, tööstusdisainilahenduse või taimesortide ja loomatõugude riiklikuks registreerimiseks.

Kaubamärgid (teenusemärgid), geograafilised tähised, kaupade päritolunimetused, programmid ja andmebaasid registreerib riik ning väljastatakse kaitsetunnistus.

reklaam

II. Riigi juhtimine intellektuaalomandi valdkonnas

Kogu maailmas teostab intellektuaalomandi objektide õiguskaitset üks riigiasutus, registreeritud intellektuaalomandi objektide jõustamist aga mitu volitatud asutust.

Intellektuaalomandi objektide õiguskaitset teostas Usbekistanis kuni 2019. aastani Usbekistani Vabariigi Intellektuaalomandi Amet (mis allub vahetult ministrite kabineti ees).

(Vastavalt presidendi 1536. mai 24 dekreedile nr PD-2011 „Usbekistani Vabariigi Intellektuaalomandi Agentuuri asutamise kohta“ loodi Riigi Patendiameti baasil Usbekistani Vabariigi Intellektuaalomandi Amet ja Usbekistani Vabariiklik Autoriõigusagentuur)

Vastavalt presidendi 4168. veebruari 2. aasta dekreedile nr PD-2019 „Intellektuaalomandi valdkonna riigihalduse parandamise meetmete kohta“ viidi Usbekistani Intellektuaalomandi Amet üle Justiitsministeeriumi alla ja reorganiseeriti Intellektuaalomandi Agentuuriks. Justiitsministeerium (edaspidi amet).

Kui Usbekistani Vabariigi Intellektuaalomandi Agentuur vastutas ainult intellektuaalomandi riikliku registreerimise eest, siis vastloodud agentuurile usaldati intellektuaalomandi riiklik registreerimine ja selle õigusliku jõustamise tagamine. Vastavalt sellele anti ametile õigus kohaldada õiguslikke täitemeetmeid (esitamine ametlikud nõuded ja ettevaatuskirjad, protokollide koostamine haldusõiguserikkumiste kohta) isikutele, kes on toime pannud rikkumisi intellektuaalomandi valdkonnas.

Kuna amet on talle pandud uued ülesanded tõhusalt täitnud, on laiendatud ameti volitusi ja suutlikkust tagada intellektuaalomandi objektide õiguskaitset.

Nimelt asutati pärast presidendi 4965. jaanuari 28. aasta dekreeti nr PD-2021 „Intellektuaalomandi kaitse süsteemi parandamise meetmete kohta” Karakalpakstani Vabariigis, piirkondades ja linnas intellektuaalomandi kaitse osakond koos intellektuaalomandi kaitse keskustega. Taškendist.

(Uue osakonna ja piirkondlike keskuste põhiülesanne on kaitsta intellektuaalomandi õigusi, võidelda võltsitud toodetega, abistada üksikisikuid ja juriidilisi isikuid intellektuaalomandi riiklikul registreerimisel ning parandada õigusalast kirjaoskust selles valdkonnas)

Presidendi 89. märtsi 17. aasta otsusega nr PR-2022 liideti Intellektuaalomandi Amet ja selle piirkondlikud keskused Justiitsministeeriumiga, andes üle nende ülesanded, funktsioonid ja volitused.

Justiitsministeeriumi juurde asutati Intellektuaalomandi amet, mis sai volitused intellektuaalomandi objektide registreerimiseks ja nende jõustamiseks.

Peale selle asutati justiitsministeeriumi juurde riigiasutus “Intellektuaalomandi Keskus”, mis tegeleb registreerimistaotluste läbivaatamisega ja asjakohaste andmete tsentraliseeritud säilitamisega.

III. Saavutused intellektuaalomandi vallas

Intellektuaalomandi valdkonnas on riigi juhtimise tõhustamisele ja valdkonna otsesele arendamisele suunatud süsteemsete reformide tulemusena saavutatud mitmeid positiivseid tulemusi.

Eelkõige:

– Usbekistan sai 4 rahvusvahelise autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse lepingu liikmeks;

Konventsioon fonogrammitootjate kaitseks nende fonogrammide loata paljundamise eest (Genf, 29. oktoober 1971), WIPO esituste ja fonogrammide leping (Genf, 20. detsember 1996), WIPO autoriõiguse leping (Genf, 20. detsember 1996) ja Marrakechi leping, mis hõlbustab pimedate, nägemispuudega või muul viisil trükipuudega isikute juurdepääsu avaldatud teostele (Marrakesh, 27. juuni 2013), on üks neist.

– esimest korda on enam kui 200 piirkondlikku justiitsasutust kaasatud intellektuaalomandi õiguste jõustamise protsessi. Nende asutuste toel on piirkondades sõna otseses mõttes esimest korda algatatud intellektuaalomandi jõustamine;

– avatuse ja läbipaistvuse põhimõtte tagamiseks on intellektuaalomandi objektide registreerimise taotluste esitamise protsess viidud üle elektroonilisele vormile;

Täpsemalt, kui 6884. aastal oli taotlusi 2016, siis 8059. aastal 2017, 8617. aastal 2018, 10142. aastal 2019, 8707. aastal 2020 ja 14287. aastal 2021 taotlust.

– Justiitsministeerium on kehtestanud pärast kaubamärgi, teenusemärgi ja päritolunimetuse registreerimise taotluste esitamist korra, mille kohaselt avaldatakse teave nende taotluste kohta ühe tööpäeva jooksul tema ametlikule veebisaidile.

(Ministeeriumile on võimalus esitada kirjalikke vastuväiteid registreerimistaotluste kohta, mida ei ole esitatud heauskselt)

– registreeritud intellektuaalomandi objektide kaitsedokumente on nüüdsest võimalik saada elektrooniliselt ööpäevaringselt;

– oluliselt täiustatud intellektuaalomandi valdkonnas professionaalset õigusabi osutava patendivolinike instituudi tööd;

(patendiesinduse nõudeid on drastiliselt vähendatud, kaotades nõuded, mis on seotud 3-aastase kogemuse ja tegevusega konkreetses valdkonnas)

– tugevdatud on haldusvastutust intellektuaalomandi objektide ebaseadusliku kasutamise eest. Seadusandlusse on lisatud uued normid autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste rikkumise ning leiutise, kasuliku mudeli ja tööstusdisainilahenduse õiguste rikkumise kohta;

Suurenenud vastutuse tõttu intellektuaalomandi ebaseadusliku kasutamise eest on intellektuaalomandi kohtuasjad alates 2019. aastast järsult kasvanud.

(2016 - 60, 2017 - 85, 2018 - 89, 2019 - 60 ja 2020 - 400 rohkem kui kohtumenetlusi)

IV. Seadusloome tegevus intellektuaalomandi valdkonnas

Justiitsministeerium täiustab oma valdkonna õigusloomealast tegevust.

Seadusloometegevuse tulemusena tehti valdkonnas järgmised muudatused:

– 26. aprillil 2022 võeti esimest korda Usbekistani ajaloos vastu Usbekistani Vabariigi intellektuaalomandi valdkonna arendamise strateegia aastateks 2022-2026.

Strateegia eesmärk on võtta terviklikke meetmeid riigi intellektuaalomandi sfääri parandamiseks, sealhulgas lihtsustatud süsteem intellektuaalomandi, sealhulgas tööstusomandi taotluste läbivaatamiseks, ning tugevdada asutustevahelist koostööd ja meetmeid tööstusomandi jõustamiseks rahvusvahelise kogemuse põhjal.

– autoriõiguse tähtaega pikendati 50 aastalt 70 aastale;

– loodi intellektuaalomandi objektide loomisega otseselt seotud isikute soodustuste süsteem;

("Parima IP konkursi" võitjatele toodi rahalised preemiad 30-, 25-, 20-kordses põhiarvutusühikus.)

– anti riigi (patendi)lõivu soodustus teatud liiki intellektuaalomandi objektide registreerimiseks;

– autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste omanikele nende rikutud õiguste hüvitamise kord summas 20 kuni 1,000 baasarvutusühikut. (550 kuni 27,300 XNUMX USD) on kasutusele võetud;

– Võeti vastu Usbekistani Vabariigi seadus "geograafiliste tähiste kohta".

– kehtestas juriidilistele isikutele juriidilise isiku vastutuse trahvina 100 kuni 200 põhiarvutusühikut (2,750 kuni 5,500 XNUMX USD) tööstusomandi õiguste rikkumise eest.

VI. Intellektuaalomandi objektide õiguslik jõustamine

Justiitsministeerium töötab süstemaatiliselt jõustamise nimel intellektuaalse omandi õigused.

Vastavalt presidendi 4965. jaanuari 28. aasta dekreedile nr PD-2021 "Intellektuaalomandi kaitse süsteemi parandamise meetmete kohta" kampaania "Võltsinguvaba kuu" toimus 15. veebruarist 15. märtsini eesmärgiga tõkestada müüki. võltsitud kaupade vastu võitlemist ning suurendada autoriõiguste valdajate õigusalast teadlikkust ja õiguskultuuri.

Selle kuu jooksul saavutati järgmised tulemused:

– üle riigi turgudel, kaubanduskompleksides ja mobiilsetes müügipunktides on avastatud üle 2,000 võltsitud toote.

– koostati “Võltstoodete kataloog” ja jagati seda kõikidele kaubandustegevusega tegelevatele majandusüksustele ja kaupmeestele;

– käivitati infoportaal “IP-Protection”, mis annab teavet vabariigis müüdavate võltstoodete kohta;

– massimeedias ja veebisaitidel levitati laialdaselt teavet võltsitud toodete kohta, mis võivad tõsiselt ohustada inimeste tervist ja elu;

– enam kui 500 kohalikku võltstooteid tootvat ja kauplevat ettevõtet said abi oma kaubamärkide (kaubamärkide) loomisel;

– võeti täitemeetmeid isikute suhtes, kes rikkusid võltsitud kaupade tootmise ja müügiga teiste isikute intellektuaalomandi õigusi.

(Esitati 86 ametlikku nõuet ja 455 ettevaatusabinõu, 50 isiku suhtes vormistati haldusõiguserikkumise protokollid ja viidi need vastavatele kohtutele)

Aastatel 2020-2022 avastati Justiitsministeeriumi seire ja vaatluse tulemusena ning eraisikute ja juriidiliste isikute avalduste alusel ligikaudu 3080 õigusrikkumist.

Tuvastatud rikkumiste põhjal väljastati 354 ametlikku nõuet ja 1,367 ettevaatusabinõu üksikisikutele ja juriidilistele isikutele ning haldusõiguserikkumise protokollid vormistati ja suunati kohtule 253 juhul.

Kohtud määrasid 26,000 õigusrikkumises süüdi mõistetud isikule rahatrahvi summas 196 XNUMX USA dollarit.

Usbekistani Vabariigi justiitsministeerium

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid