Ühenda meile

Tehnoloogia

Tehisintellekti (AI) seadus: nõukogu annab lõplikult rohelise tule esimestele ülemaailmsetele tehisintellekti käsitlevatele eeskirjadele 

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa Ülemkogu kiitis heaks murrangulise seaduse, mille eesmärk on ühtlustada tehisintellekti käsitlevaid eeskirju, nn tehisintellekti seaduse. Juhtõigusaktid järgivad „riskipõhist” lähenemisviisi, mis tähendab, et mida suurem on ühiskonnale kahju tekitamise oht, seda rangemad on eeskirjad. See on esimene omataoline maailmas ja suudab kehtestada AI reguleerimise ülemaailmse standardi. 

Uue seaduse eesmärk on soodustada turvaliste ja usaldusväärsete tehisintellektisüsteemide väljatöötamist ja kasutuselevõttu kogu ELi ühtsel turul nii era- kui ka avaliku sektori osalejate poolt. Samal ajal on selle eesmärk tagada ELi kodanike põhiõiguste austamine ning stimuleerida tehisintellekti investeeringuid ja innovatsiooni Euroopas. Tehisintellekti seadust kohaldatakse ainult ELi õigusega hõlmatud valdkondades ja see näeb ette erandeid, näiteks süsteemidele, mida kasutatakse eranditult sõjalisel ja kaitseotstarbel ning teadusuuringutel. 

Tehisintellekti seaduse vastuvõtmine on Euroopa Liidu jaoks oluline verstapost. See märkimisväärne seadus, esimene omataoline maailmas, käsitleb ülemaailmset tehnoloogilist väljakutset, mis loob võimalusi ka meie ühiskondadele ja majandustele. Tehisintellekti seadusega rõhutab Euroopa usalduse, läbipaistvuse ja vastutuse tähtsust uute tehnoloogiatega tegelemisel, tagades samal ajal selle kiiresti muutuva tehnoloogia õitsengu ja Euroopa innovatsiooni edendamise. 
Mathieu Michel, Belgia digiteerimise, halduse lihtsustamise, eraelu puutumatuse kaitse ja ehitusmääruse riigisekretär

AI-süsteemide klassifitseerimine kõrge riskiga ja keelatud tehisintellekti tavadeks

Uus seadus kategoriseerib erinevad tehisintellekti liigid riskide järgi. Vaid piiratud riskiga tehisintellektisüsteemide suhtes kohaldataks väga kergeid läbipaistvuskohustusi, samas kui kõrge riskiga tehisintellektisüsteemidele antakse luba, kuid ELi turule pääsemiseks kehtivad teatud nõuded ja kohustused. Tehisintellektisüsteemid, nagu näiteks kognitiivne käitumuslik manipuleerimine ja sotsiaalne hindamine, keelatakse ELis, kuna nende ohtu peetakse vastuvõetamatuks. Seadus keelab ka tehisintellekti kasutamise ennustavaks politseitööks, mis põhineb profiilide koostamisel ja süsteemidel, mis kasutavad biomeetrilisi andmeid inimeste liigitamiseks konkreetsete kategooriate, nagu rass, religioon või seksuaalne sättumus, alusel. 

Üldotstarbelised AI mudelid

AI seadus käsitleb ka üldotstarbeliste AI (GPAI) mudelite kasutamist. GPAI mudelitele, mis ei kujuta endast süsteemseid riske, kehtivad mõned piiratud nõuded, näiteks seoses läbipaistvusega, kuid süsteemsete riskidega mudelid peavad järgima rangemaid eeskirju.

reklaam

Uus juhtimisarhitektuur

Nõuetekohase jõustamise tagamiseks luuakse mitu juhtorganit:

An AI kontor komisjonis, et jõustada ühised eeskirjad kogu ELis.

sõltumatutest ekspertidest koosnev teaduskomisjon täitetoimingute toetamiseks.

 An AI juhatus koos liikmesriikide esindajatega, et nõustada ja abistada komisjoni ja liikmesriike tehisintellekti seaduse järjekindlal ja tõhusal kohaldamisel.

An nõuandefoorum sidusrühmadele anda tehnilisi teadmisi tehisintellekti juhatusele ja komisjonile. 

Karistused

Tehisintellekti seaduse rikkumiste eest määratavad trahvid määratakse protsendina rikkunud ettevõtte eelmise majandusaasta globaalsest aastakäibest või ettemääratud summas, olenevalt sellest, kumb on suurem. VKEdele ja idufirmadele määratakse proportsionaalsed haldustrahvid. 

Läbipaistvus ja põhiõiguste kaitse

Enne kui mõned avalikke teenuseid osutavad üksused võtavad kasutusele kõrge riskiga tehisintellektisüsteemi, tuleb hinnata mõju põhiõigustele. Määrusega nähakse ette ka suurem läbipaistvus kõrge riskiga tehisintellektisüsteemide arendamise ja kasutamise osas. Kõrge riskiga tehisintellektisüsteemid ja teatud kõrge riskiga AI-süsteemi kasutajad, kes on avalik-õiguslikud isikud, tuleb registreerida ELi kõrge riskiga tehisintellektisüsteemide andmebaasis ning emotsioonide tuvastamise süsteemi kasutajad peavad sellest teavitama inimesi, kui nad sellise süsteemiga kokku puutuvad.

Innovatsiooni toetavad meetmed

Tehisintellekti seadus näeb ette innovatsioonisõbraliku õigusraamistiku ja selle eesmärk on edendada tõenduspõhist regulatiivset õpet. Uus seadus näeb ette, et tehisintellekti reguleerivad liivakastid, mis võimaldavad kontrollitud keskkonda uuenduslike tehisintellektisüsteemide arendamiseks, testimiseks ja valideerimiseks, peaksid võimaldama ka uuenduslike tehisintellektisüsteemide testimist reaalsetes tingimustes. 

Järgmised sammud

Pärast seda, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu president on sellele alla kirjutanud, avaldatakse see lähipäevil ELi Teatajas ja see jõustub kakskümmend päeva pärast avaldamist. Uut määrust hakatakse kohaldama kaks aastat pärast selle jõustumist, välja arvatud mõned erandid erisätete puhul. 

Taust

Tehisintellekti seadus on ELi poliitika põhielement, mille eesmärk on edendada põhiõigusi austava turvalise ja seadusliku tehisintellekti väljatöötamist ja kasutuselevõttu ühtsel turul. Komisjon (siseturu volinik Thierry Breton) esitas tehisintellekti seaduse ettepaneku 2021. aasta aprillis. Brando Benifei (S&D / IT) ja Dragoş Tudorache (Renew Europe / RO) olid Euroopa Parlamendi raportöörid selle toimiku ja ajutise kokkuleppe osas kaasseadusandjate vahel jõuti 8. detsembril 2023.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid