Ühenda meile

Sooline võrdõiguslikkus

Parlamendi võitlus soolise võrdõiguslikkuse nimel ELis  

JAGA:

avaldatud

on

Find out how the EU and the European Parliament fight to protect women’s rights and to improve gender equality at work, in politics and other areas, Ühiskond.

Mida teeb EL soolise ebavõrdsuse vähendamiseks?

Euroopa Liit on algusest peale edendanud sooline võrdõiguslikkus ja rohkemgi veel Sotsiaalne Euroopa.

EL on vastu võtnud seadusandlus, soovitusi, vahetusi ja häid tavasid ning rahastab liikmesriikide tegevust. ELi soolise võrdõiguslikkuse poliitika kontseptsioonid kujundasid Euroopa Kohtu otsused. Euroopa Parlament võtab regulaarselt vastu omaalgatuslikke raporteid sooküsimuste kohta, kutsudes üles tegema rohkem jõupingutusi parandada soolist võrdõiguslikkust.

Euroopa Parlament on alati olnud väga aktiivne meeste ja naiste võrdõiguslikkuse saavutamisel ning on a standing committee dedicated to women’s rights and gender equality. Igal aastal parlament märgib Rahvusvaheline naistepäev 8. märtsil ja tõstab teadlikkust ürituste korraldamisega.

2022. aasta jaanuaris taastasid saadikud oma nõuet luua uus nõukogu formaat, kus kohtuksid soolise võrdõiguslikkuse eest vastutavad ministrid ja riigisekretärid. Saadikud loodavad, et selline uus nõukogu koosseis aitaks edendada olulisi soolise võrdõiguslikkuse algatusi, nagu näiteks Istanbuli naistevastase vägivalla vastu võitlemise konventsiooni ratifitseerimine.

Parlament võttis vastu a resolutsiooni hinnata naiste õiguste valdkonnas viimase 25 aasta jooksul tehtud edusamme Euroopa Parlamendi liikmed väljendasid muret vastureaktsiooni pärast mõnes ELi riigis ja ohu pärast, et sooline võrdõiguslikkus võib nende tegevuskava veelgi allapoole nihkuda. Parlament kutsus ka Euroopa Komisjoni üles tagama, et naiste õigusi võetaks arvesse kõigis oma ettepanekutes, töötama välja konkreetsed plaanid naiste vaesuse määra parandamiseks ja tugevdama jõupingutusi soolise palgalõhe kaotamiseks.

Tutvu meie timeline of the EU’s fight for women’s rights.

Soolise võrdõiguslikkuse nädal parlamendis

reklaam

Tähistamaks soolise võrdõiguslikkuse tähtsust, algatas Euroopa Parlament iga-aastase Euroopa soolise võrdõiguslikkuse nädal 2020. aastal. See annab parlamendikomisjonidele võimaluse käsitleda käsitletavaid küsimusi soolise võrdõiguslikkuse vaatenurgast. 2022. aasta oktoobris arutlusel olevaid küsimusi näete saidil Parlamendi multimeediakeskus.

Naiste seksuaal- ja reproduktiivõigus


2021. aasta juunis võttis parlament vastu raporti, milles kutsutakse ELi riike üles kaitsma ja täiustama naiste seksuaal- ja reproduktiivtervis. Saadikud soovivad üldist juurdepääsu ohutule ja seaduslikule abordile, kvaliteetsele rasestumisvastasele vahendile ja seksuaalharidusele alg- ja keskkoolis. Samuti nõudsid nad menstruatsioonitoodete käibemaksuvabastust.

2022. aasta märtsis võttis parlament vastu ELi soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava III, mille eesmärk on edendada seksuaal- ja reproduktiivtervist ja -õigusi väljaspool ELi ning tagada üldine juurdepääs ELi riikides.

Sooline võrdõiguslikkus tööl

Rasedus-, isa- ja lapsehoolduspuhkus

2019. aastal kiitis EL heaks uued eeskirjad pere- ja hoolduspuhkuse kohta ja kohandatavamad töötingimused, et luua isadele rohkem stiimuleid võtta perega seotud puhkust ja tõsta naiste tööhõive määra.

ELi õigusaktid soolise võrdõiguslikkuse kohta töökohal: 

  • tööhõive reeglid (sh võrdne palk, sotsiaalkindlustus, töötingimused ja ahistamine) 
  • füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise eeskirjad 
  • õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, isapuhkusele ja lapsehoolduspuhkusele 

Sooline palgalõhe


Parliament also called for concrete measures to narrow the gender pay gap – the difference in earnings between men and women – which in the EU was an average of 13% aastal 2020 ja pensionierinevus – the difference in pension income that men and women get – which stood at 29% aastal 2019. Samuti kutsuti üles võtma meetmeid, millega tegeleda naiste vaesus, kuna naised elavad suurema tõenäosusega vaesuses kui mehed.


2022. aasta detsembris leppisid parlamendi ja ELi riikide läbirääkijad selles kokku EL-i ettevõtted peavad avaldama teavet, mis muudab palkade võrdlemise lihtsamaks sama tööandja juures töötavate inimeste jaoks, aidates paljastada soolisi palgalõhesid. 2022. aasta aprillis toetas parlament komisjoni ettepanekut palga läbipaistvuse direktiivi kohta, millega tagatakse, et 50 või enama töötajaga ettevõtted võtaksid aktiivseid meetmeid erinevuste vähendamiseks ja töötajate palkade võrdlemise hõlbustamiseks.

Loe edasi ELi meetmed soolise palgalõhe kaotamiseks

Rohkem naisi IKT-s ja teadustes

Naised on Euroopas alaesindatud digitaalsektor, kuna neil on vähem tõenäoline, et nad asuvad sellel erialal õppima või kandideerivad tööle. Sees resolutsioon 2018. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi liikmed kutsusid ELi riike üles võtma meetmeid, et tagada naiste täielik integreerimine IKT sektoritesse, samuti edendada haridust ja koolitust IKT, teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika vallas.

Naised ettevõtete juhatustes

Novembris 2022 Parlament kiitis heaks olulised eeskirjad soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks ettevõtete juhatustes. Naised juhatuses direktiivi eesmärk on kehtestada ettevõtetes läbipaistvad värbamismenetlused, nii et 40. aasta juuni lõpuks oleks vähemalt 33% tegevjuhita ametikohtadest või 2026% kõigist direktorite ametikohtadest hõivatud alaesindatud soo esindajatega.

Parlamendi ja nõukogu läbirääkijad jõudsid esialgsele kokkuleppele soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi börsil noteeritud ettevõtete juhatustes 2022. aasta juunis. ELi riigid peavad uued eeskirjad rakendama kahe aasta jooksul. Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kus töötab alla 250 töötaja, on reeglitest välja jäetud. Minge allika lehele "Iga liikmesriik tagab, et rakendatakse mees- ja naistöötajatele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtet." Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise lepingu) artikkel 157

Jaga seda tsitaati: 

Naistevastase vägivalla ennetamine

EL tegeleb naistevastase vägivallaga mitmel viisil.


Parlament on juhtinud tähelepanu vajadusele võidelda konkreetsete vägivallavormidega, sealhulgas seksuaalse ahistamise, inimkaubanduse, sunniviisilise prostitutsiooni, naiste suguelundite moonutamise, küberjälitamise ja võrguvägivalla vastu. 


2021. aasta veebruaris kutsusid parlamendiliikmed komisjoni tungivalt välja a ettepanek võtta vastu ELi direktiiv, mis ennetab kõiki soolise vägivalla vorme ja sellega võitleb. Komisjon esitab parlamendile ettepaneku 2022. aasta märtsis.

ELis on 33% naistest kogenud füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda ning 55% naistest on olnud seksuaalselt ahistatud.

Loe edasi kuidas EL võitleb soolise vägivallaga

Rändepoliitikast ELi kaubanduseni

Parlament on korduvalt kutsunud Euroopa Komisjoni üles suurendama kooskõla soolise võrdõiguslikkuse poliitika ja muude poliitikate, näiteks kaubanduse, arengu, põllumajanduse, tööhõive ja rände poliitika vahel.

2016. aastal vastu võetud resolutsioonis nõudsid liikmed kogumit Üleeuroopalised soolise võrdõiguslikkuse juhised osana laiematest rände- ja varjupaigapoliitika reformidest.

2018. aastal vastu võetud raportis kutsusid saadikud üles võtma arvesse kliimamuutuste meetmeid naiste roll samuti meetmed nende mõjuvõimu suurendamiseks ja kõige haavatavamate kaitsmiseks.

Kõik ELi kaubanduslepingud peavad sisaldama siduvaid ja jõustatavaid sätteid, et tagada inimõiguste, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse austamine. resolutsioon vastu võetud 2018is.

Naised poliitikas

The Parliament has repeatedly highlighted the importance of gender equality in politics, promoting women’s equal participation in decision-making processes at all levels.

Aastal aru 2019. aasta jaanuaris vastu võetud, kutsus parlament Euroopa erakondi üles tagama, et Euroopa Parlamenti juhtivatesse organitesse esitataks üheksandal ametiajal nii naised kui ka mehed. Parlamendis, mille mandaat algas 2019. aasta juulis, on naisi rohkem kui kunagi varem, moodustades 39,3% parlamendiliikmetest, võrreldes 36.5%ga eelmise ametiaja lõpus.

Tutvu meie infograafika naiste kohta Euroopa Parlamendis

Sooline võrdõiguslikkus ja Covid-19 pandeemia


Parlament on mures, et Covid-19 kriis on süvendanud olemasolevat soolist ebavõrdsust. Pandeemia võib suurendada 47 miljonit naist ja tüdrukut alla vaesuspiiri kogu maailmas.

In addition, women are at the Covid-19 frontline – out of the 49 million healthcare workers in the EU, 76% on naised. Pandeemia on mõjutanud ka neid majandussektoreid, kus traditsiooniliselt on rohkem naisi tööle võetud, näiteks hotellindus, lasteaia- ja kodutöö.

Lugenud facts and figures about Covid-19’s impact on women

The increase in unpaid care work and teleworking during the pandemic has hit women’s work-life balance and mental health. Numbers show that women were affected more than men.

Tutvu meie infograafikud kaugtöö, tasustamata hoolduse ja meeste ja naiste vaimse tervise kohta Covid-19 ajal

Lisateave selle kohta, mida EL sotsiaalpoliitikas teeb:

Uuri rohkem 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid