Ühenda meile

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK)

EMSK toetab avatud, jätkusuutlikku ja kindlat ELi kaubanduspoliitikat

avaldatud

on

Komisjoni veebruaris käivitatud uus kaubandusstrateegia toob tabelisse kaasahaaravad põhimõtted, mis toetavad ELi sise- ja välispoliitika eesmärkide saavutamisel. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) tervitab seda kaubandusstrateegiat kui viisi turule juurdepääsu parandamiseks ja võrdsete võimaluste tagamiseks. Selle kõrval on Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) kaasajastamine võtmetegur tulevastele põlvedele.

Kaubandus on olnud kasvu ja majanduse liikumapanev jõud. Selle roll on pandeemia puhkemisest veelgi olulisem kui Euroopa taastumise tagamise viis. Siiski peab EL kõigepealt analüüsima ja kvantifitseerima kaubanduse muutusi, tehes vahet ühelt poolt ajutiste ja COVID-19-ga seotud muudatuste ning teiselt poolt püsivate muudatuste vahel.

"Me peame omama kindlat lähenemisviisi, olema avatud ja kindlad, et parandada sidusrühmade seotust kaubanduspoliitikaga, kuna rahvusvahelise kaubanduse narratiiv on muutumas," ütles EMSK raportöör Timo Vuori arvamus kaubanduspoliitika läbivaatamise kohta.

Juuli täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamus on selle strateegia jaoks samm edasi, mis loob uusi võimalusi maailmakaubanduse ja ELi majandusega seotud riskide vähendamiseks.

Euroopa jaoks on aeg naiivsus kõrvale jätta ja kehtestada kindlam profiil, kui kaitsta ühepoolselt ELi väärtusi ja kaubanduskohustusi. Kui WTO ei saa tegutseda ega seda täielikult saavutada, peaks EL olema võimeline lootma paljude vabakaubanduslepingute valikule, mis kajastavad Euroopa põhimõtteid ja rahvusvahelisi standardeid, mida jagavad rahvusvahelise kaubanduse juhtivad ja tärkava turumajandusega riigid.

Nagu arvamuse kaasettekandja Christophe Quarez ütles: "Kogu töö tuleb suunata mitmepoolsuse ja WTO reformimise konteksti."

Komitee nõustub, et WTO ajakohastamine on esmatähtis, arvestades selle keskset rolli kaasaegse kaubanduskava tõhusa mitmepoolse maatriksi loomisel. Seetõttu peab EL juhtima ambitsioonikaid WTO reforme, lõhkudes tabusid kaubanduse sotsiaalsete ja kliimaaspektide kohta ning tegeledes säästvalt praeguste ja tulevaste väljakutsetega. Selle saavutamiseks peavad liikmesriigid tegema prioriteetsetes mitmepoolsetes küsimustes strateegilist koostööd peamiste kaubanduspartneritega.

Kaubanduspoliitika, mis pakub inimestele kasu

Komitee tervitab kaubanduskava, mis vastab mõnele avalikul arutelul tõstatatud sidusrühma murele. Sellel puudub aga mõtisklus selle üle, kuidas parandada kodanikuühiskonna kaasamist. Komitee rõhutab vajadust jätkata koostööd kodanikuühiskonnaga riiklikul ja ELi tasandil, et tagada kaubanduspoliitika lisaväärtus meie igapäevaelus.

Kodanikuühiskonnast peab saama kaubanduspoliitika aktiivne partner, alates kujundamisest kuni kaubavahendite ja lepingute jälgimiseni. Kodanikuühiskonna organisatsioonide rolli kindlustamiseks selles protsessis kutsub EMSK üles taastama vabakaubanduslepingute eksperdirühm, mis pakuks konkreetsetes kaubandusküsimustes võrdset ja hädavajalikku põhjalikku ja korrapärast koostööd. Asjakohane suhtlus Euroopa Parlamendiga, eriti EMSK kaudu, aitamaks muret tõhusamalt lahendada, aitaks tagada sujuvama ratifitseerimise.

Lisaks tuleks tugevdada kohalikke nõuanderühmi, mis on kaasaegsete vabakaubanduslepingute olulised institutsioonilised järelevalvesambad.

Pandeemia on toonud esile ülemaailmse kaubandussüsteemi ja tarneahelates töötavate töötajate haavatavused. Jätkusuutlikkuse ja vastupidavuse tugevdamine ülemaailmsetes väärtusahelates (GVC) on ülioluline võrdsete võimaluste tagamiseks.

ELil on vaja vahendeid korruptsiooni ning keskkonna-, töö-, sotsiaal- ja inimõiguste rikkumiste vastu võitlemiseks, nagu kohustuslik hoolsus, uus ÜRO ettevõtluse ja inimõiguste leping ning ILO inimväärse töö konventsioon.

Olles õppinud COVID-19 kriisi õppetunde, nõuab EL sügavamat mõistmist ülemaailmsete väärtusahelate mõjust inimestele ja ettevõtetele ning nende puudustele. Mitmekesistamine on suurema vastupidavuse saavutamise vahend koos nõuetekohaste järelevalvemehhanismide ja asjakohaste riigihangete protsessidega.

EMSK toetab kindlalt ELi aktiivset rolli jätkusuutlikuma ja õiglasema kaubanduse ülemaailmsete eeskirjade kujundamisel, mis tooks jõukust ja turvalisust mitte ainult äripartneritele, vaid ka riikidele ja nende inimestele.

Puue

EMSK tervitab ELi puuetega inimeste õiguste strateegiat, kuid toob välja puudused, millele tuleks tähelepanu pöörata

avaldatud

on

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab ELi uut puuetega inimeste õiguste strateegiat kui sammu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (UNCRPD) rakendamisel. Strateegias on arvesse võetud paljusid EMSK, Euroopa puuetega inimeste liikumise ja kodanikuühiskonna ettepanekuid. Ettepanekud hõlmavad uue tegevuskava täielikku ühtlustamist ja tugevdavad selle rakendamise järelevalvet ELi tasandil. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on siiski mures strateegia rakendavate siduvate meetmete ja rangete õigusaktide vähendamise pärast.

EMSK võttis arvamuse vastu 7. juulil toimunud täiskogu istungjärgul Puuetega inimeste õiguste strateegia, milles ta võttis oma käsile Euroopa Komisjoni uue strateegia, mille eesmärk on järgmise kümnendi jooksul parandada umbes 100 miljonit puuetega eurooplast.

Vaatamata uue strateegia kirjeldamisele kiiduväärsele ja ambitsioonikamale kui eelkäija, tundis EMSK muret selle usaldusväärse rakendamise väljavaadete pärast. Samuti taunis ta konkreetsete ja konkreetsete meetmete puudumist puuetega naiste ja tütarlaste diskrimineerimise lõpetamiseks.

"Puuetega inimeste õiguste strateegia võib edendada puuetega inimeste õigusi ELis ja sellel on potentsiaali tõeliste muutuste saavutamiseks, kuid see sõltub täielikult sellest, kui hästi seda rakendatakse ja kui ambitsioonikad on üksikud tegevused. See on võtnud üle komisjoni ettepanekud. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning puuetega inimeste liikumine. Sellel puudub aga siduvate õigusaktide ambitsioonikus, "ütles arvamuse koostaja, Ioannis Vardakastanis.

"Me peame muutma sõnad tegudeks. Kui Euroopa Komisjon ja liikmesriigid ei ole ambitsioonikad, et taotleda tegevusi, mis vaidlustavad status quo, võib strateegia jääda ELis umbes 100 miljoni puuetega inimese ootustele vastavaks, "hoiatas ta.

ELi taastamis- ja vastupanuvõimaluste rahastamisvahend (RRF) peaks olema tihedalt seotud ELi puuetega inimeste õiguste strateegiaga ja aitama puuetega inimestel pandeemia tagajärgedest taastuda, kuna nad olid enim kannatada saanud. Samuti tuleks tagada ja maksimeerida seos ELi sotsiaalõiguste samba tegevuskava rakendamise ja jälgimisega, ütles EMSK oma arvamuses.

Praeguse UNCRPD-ga seotud ELi meetmete järelevalvesüsteemi jaoks tuleks ette näha piisavad inim- ja rahalised vahendid. EMSK soovitas tungivalt, et Euroopa Komisjon uuriks, kuidas saaksid ELi institutsioonid ja liikmesriigid teha koostööd puuetega inimeste paremaks kaasamiseks, vaadates läbi kehtiva pädevusdeklaratsiooni ja ratifitseerides ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli. Need sammud annavad EL-ile otsustavama sõnaõiguse UNCRPD sätete järgimisel liikmesriikides. Samuti peab komisjon otsustavalt vastu seisma UNCRPD vastuollu minevate investeeringute kavadele, näiteks investeeringud institutsioonilistesse hoolekandeasutustesse.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõudis ELi puuetega inimeste õiguste strateegia perioodi teisel poolel juhtalgatuse kaudu erimeetmeid puuetega naiste ja tütarlaste vajaduste rahuldamiseks, et tagada soolise mõõtme kaasamine. Naistele keskendumine peaks hõlmama soolise vägivalla dimensiooni ja naisi kui puuetega sugulaste mitteametlikke hooldajaid.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel oli hea meel näha ettepanekut luua ressursikeskus nimega AccessibleEU, mis on üks uue strateegia juhtalgatusi, kuigi see ei vastanud EMSK nõudmisele laiema pädevusega ELi juurdepääsunõukogu loomiseks. AccessibleEU eesmärk oleks koondada ligipääsetavuseeskirjade rakendamise ja jõustamise eest vastutavad riigiasutused ning ligipääsetavuse eksperdid ja spetsialistid ning jälgida juurdepääsu tagavate ELi seaduste rakendamist. Komitee rõhutas, et komisjon peab olema selge ja läbipaistev selle üle, kuidas ta kavatseb seda agentuuri rahastada ja personali korraldada ning kuidas tagada puuetega inimeste esindatus.

EMSK toetab tungivalt ELi puuetega inimeste kaardi juhtalgatust ja usub, et see võib soodustada suuri muutusi. Kuid ta kahetseb, et seni pole võetud kohustusi selle tagamiseks, et liikmesriigid seda tunnustaksid. Komitee rõhutab vajadust rakendada puudekaart määruse abil, mis muudaks selle vahetult kohaldatavaks ja jõustatavaks kogu ELis.

Puuetega inimestele tuleks anda võimalus mängida täielikku rolli oma kogukondade poliitilises elus. Komitee toetab hea valimistava juhendit, mis käsitleb puuetega inimeste osalemist valimisprotsessis, et tagada nende poliitiline roll. õigused.

Eriti COVID-19 pandeemia valguses on ülitähtis keskenduda puuetega inimeste kvaliteetsetele töökohtadele. Komitee rõhutab, et peamine eesmärk pole mitte ainult kõrgem tööhõive määr, vaid ka kvaliteetne tööhõive, mis võimaldab puuetega inimestel töö kaudu oma sotsiaalseid olusid parandada. Komitee soovitab lisada näitajaid puuetega inimeste tööhõive kvaliteedi kohta.

EMSK kutsub puuetega inimeste liikumist üles olema ennetav ja püüdma selle strateegia iga tegevuse nimel lubadusi täita. Sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid peaksid täielikult toetama uue strateegia rakendamist. Puudega inimestele ei anna strateegia ise muutusi, vaid eelistatava kümnendi iga selle komponendi tugevus, järeldas komitee.

Jätka lugemist

Ajaveeb

Rändlus: EMSK nõuab kogu ELis ühtse tariifipiirkonna kehtestamist

avaldatud

on

Inimesed peaksid oma mobiiltelefoni kasutamisel kõikjal ELis nautima kohalikku tariifi, ütles Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) hiljuti vastu võetud arvamuses ELi rändlusreeglite kavandatud muutmise kohta.

A ühtse tariifi tsoon, pakkudes kõnesid ja andmeside tarbimist kohalike hindadega kõigile inimestele, kellel on Euroopas telefoni liitumisleping, sama kiiruse ja juurdepääsuga infrastruktuurile, olenemata sellest, millisesse riiki helistatakse või helistatakse: EMSK arvates on see eesmärk, EL peaks rändlusteenuste reguleerimisega tegelema.

Komitee tervitab Euroopa Komisjoni väljapakutud rändlusmääruse ja selle eesmärkide läbivaatamist positiivse sammuna õiges suunas, kuid komitee leiab, et tuleks seada julgem eesmärk.

"Komisjoni ettepaneku idee seisneb selles, et rändlusteenuseid tuleks osutada samadel tingimustel kui kodus, ilma juurdepääsupiiranguteta. See on hea ettepanek," ütles Christophe Lefèvre, EMSK juuli täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuse raportöör. "Usume siiski, et peaksime ületama tingimusi ja tagama, et inimesed Euroopas ei peaks välismaale minnes mobiilside eest rohkem maksma."

Komitee rõhutab ka, et ei piisa sellest, kui sätestada, et kui sarnane kvaliteet või kiirus on saadaval mõne teise liikmesriigi võrgus, ei peaks kodumaine operaator tahtlikult pakkuma madalama kvaliteediga rändlusteenust. See tähendab näiteks, et kui tarbijal on kodus 4G-ühenduvus, ei tohiks tal rändluse ajal 3G-d olla, kui 4G on saadaval riigis, kuhu ta reisib.

Osa probleemist on kehv kohalik infrastruktuur. Piiramatu juurdepääsu tagamiseks uusimatele põlvkondadele ja võrgutehnoloogiatele peaks EL olema valmis ka selleks investeerida infrastruktuuri täita olemasolevad lüngad ja tagada, etvalged laigud"ehk piirkonnad, kus lairiba Interneti leviala on ebapiisav, paljud neist asuvad teadaolevalt maapiirkondades ning tõrjuvad potentsiaalseid elanikke ja ettevõtteid. EL peaks samuti kehtestama miinimumnõuded operaatorid peaksid järk-järgult kohtuma, et tarbijad saaksid neid teenuseid täielikult kasutada.

Lisaks rõhutab EMSK vajadust nõuda mitu hoiatust saadetakse tarbijatele, et kaitsta neid arvešokkide eest, kui nad ületavad oma tellimuste piire. Lagedale jõudmisel peaks operaator hoiatama tarbijat alati, kui eelmise häire jaoks määratud maht on uuesti ära kasutatud, eriti sama kõne või andmeside seansi ajal.

Lõpuks juhib EMSK tähelepanu probleemile õiglase kasutamise kleepumispunktina. Ehkki kõigis mobiilsidelepingutes on rändlusega seoses mainitud õiglast kasutamist, peab EMSK kahetsusväärseks, et määruses ei ole seda määratletud. Kuid COVIDi pandeemiaga inimesed on hakanud tohutult toetuma veebitegevusele ja õiglane kasutamine on saanud täiesti uue tähenduse. Mõelge, väidab EMSK, mida see tähendab Erasmuse üliõpilase jaoks, kes õpib ülikoolides, järgides tunde Teamsis, Zoomis või mõnel muul platvormil. See kasutab palju andmeid ja need jõuavad kiiresti oma igakuise ülemmäärani. Ausus tähendaks seda, et sellises olukorras olevatel inimestel oleks külastatavas riigis sama lagi kui kodumaal.

Taust

EL-is kaotati rändlusteenuste lisatasud 15. juunil 2017. Sellest ajast alates on liikluse kiire ja tohutu kasv kinnitanud, et see muudatus on vallandanud kasutamata nõudluse mobiiltelefonide tarbimise järele, nagu näitab Euroopa Komisjoni avaldatud rändlusturu esimene täielik ülevaade. Komisjon novembris 2019.

Praegune rändlusmäärus kaotab kehtivuse 2022. aasta juunis ja komisjon on algatanud meetmed selle pikendamiseks veel kümme aastat, muutes selle tulevikukindlaks ja paremini vastavaks 10-nädalase avaliku arutelu tulemustele. Kavandatud läbivaatamise eesmärk on:

· Madalamad maksimumhinnad, mida kodumaised operaatorid maksavad välismaal rändlusteenuseid pakkuvatele operaatoritele, et soodustada jaehindade alandamist;

· Pakkudes tarbijatele paremat teavet lisatasude kohta, kui helistate spetsiaalsetele teenusenumbritele, näiteks klienditeeninduse numbritele;

· Tagada välismaal sama mobiilsidevõrgu kvaliteet ja kiirus kui kodumaal ning

· Parandada rändluse ajal juurdepääsu hädaabiteenustele.

Lugege EMSK arvamust

Lugege Euroopa Komisjoni ettepanekut rändlusmääruse läbivaatamiseks

Jätka lugemist

koronaviirus

Majandus, keskkond ja inimeste heaolu peavad COVIDi järgses ELis käima käsikäes

avaldatud

on

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) juuli täiskogu istungjärgul kohtusid president Christa Schweng ja selle liikmed silmapaistvate esinejatega, et arutada pandeemia järgset Euroopa majandust.

Majanduslik õitseng, hoolimine keskkonnast ja inimeste heaolu võivad ja peavad käima käsikäes. See oli EMSK presidendi Christa Schwengi põhisõnum arutelul COVIDi järgne majandus, mis töötab kõigile - heaolumajanduse poole? EMSK täiskogu istungjärgul 7. juulil 2021.

Schweng väitis, et tulevikus peame selgelt tõhusamalt jälgima ja väärtustama laiemaid aspekte kui need, mis kajastuvad SKT-s: "Aspektid nagu meie tervis, meie olemus, haridus, võime uueneda ja kogukonnad loevad," ütles ta.

Viidates "jõukuse idee ühendamisele sotsiaalse progressi võimalusega kogu maailmas", mille aluseks on säästva arengu eesmärgid aastani 2030, lisas ta: "ELil on aeg töötada kõikehõlmava strateegia kallal: EMSK on valmis toetama järelemõtlemist COVID-järgse majanduse alustele, mis töötab kõigile ja sisaldab uusi näitajaid majandustulemuste ja sotsiaalse progressi kohta, mis võivad anda tervikliku pildi inimeste heaolust. "

Üle SKP: heaolumajanduse poole

Täiskogu arutelust võttis osa neli silmapaistvat esinejat.

Tim Jackson, jätkusuutliku heaolu mõistmise keskusest, tegi selgeks, et just tervis - ja mitte rikkus - oli õitsengu alus ja alus mõtlemiseks, millist majandust me pärast pandeemiat soovime. Ta tõi välja, et SKP-l on palju piiranguid ja on oluline murda "sõltuvus SKP kasvust" ning hakata mõtlema sellele, kuidas saaks hoolekandesüsteeme säilitada majandustes, kus majanduskasv ei ole oodatud.

Fabrice MurtinMajanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) esindaja kinnitas seda heaolu Rep oli väga keeruline süsteem ja et ei olnud ühte kindlat heaolumajandust, vaid palju majandusi. Ta rõhutas, et eluliselt tähtis on hakata kujundama inimesekeskset poliitikat ja sotsiaalne ebavõrdsus on süsteemne nõrkus ja madalam efektiivsus.

Järgi Sandrine Dixson-Declève, kes esindas Rooma klubi, oli ülitähtis keskenduda tervislikele inimestele terves Euroopas ning liikuda SKT-põhiselt kasvult heaolule ja turvalisusele. COVID-19 pandeemiast saadud õppetunde saab kasutada olulise mõistmiseks ja muutuste elluviimiseks.

Lõpuks James WatsonBusiness Europe ütles, et SKP mõeldi algselt välja kaubandustegevuse meetmena, kuid seda oli siiski mõistlik oma piirangutest hoolimata kasutada. Edasine oleks selle täiendamine laiema ja tasakaalustatud tulemuskaardiga, mis koosneb muudest näitajatest, nagu majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaalased näitajad.

Inimkeskne majandus

Arutelu ajal sõna võtnud, Séamus BolandEuroopa mitmekesisuse grupi president rõhutas, et ühiskonna edusamme ja kõigile sobivat majandust saab saavutada ainult üleminekuga alternatiivsele arengumudelile, mis on kindlalt juurdunud kestlikes arengueesmärkides, ja et COVID-19 kriis oli võimalus seda saada eks.

Stefano Mallia, tööandjate rühma president, ütles, et uute prioriteetide, näiteks ELi rohelise tehingu, NextGenerationEU, õiglase ülemineku ja kliimaneutraalsuse aastaks 2050, kasutamisel oleks meil terve rida uusi näitajaid, millega nõu pidada. Kvaliteetsete töökohtade ja jätkusuutliku majanduskasvu tagamiseks vajasime kahte samba: tugevat ja vastupidavat tööstuslikku alust, et püsida ülemaailmse tehnoloogia ja innovatsiooni esirinnas, samuti avatud turge ja reeglitel põhinevat mitmepoolset süsteemi, mis kaitseb ELi huve ja väärtused.

Oliver Röpketöötajate rühma president ütles, et pärast tugevat pühendumist sotsiaalse samba eesmärkide saavutamisele Porto tippkohtumisel peaks heaolumajandus hoolitsema ka töötavate inimeste ja nende perede eest, tagades inimväärsed palgad, tugevad kollektiivläbirääkimised ja tugeva töötajate osalemine rohelise ja digitaalse ülemineku haldamiseks. Ta lisas, et majanduse taastumine peaks käima käsikäes sotsiaalse heaoluga, kui see peaks olema jätkusuutlik.

Lõpuks Peter Schmidt, põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sektsiooni (NAT) president ja EMSK arvamuse "Teema" raportöör Jätkusuutlik majandus, mida vajame, lõpetuseks öeldes, et heaolumajandus põhines inimeste teenimisel ja et EL peab kasutama pandeemia pakutavat võimalust, et kajastada meie nõrkusi ja esitada ettepanekuid.

Jätka lugemist
reklaam
reklaam

Trendid