Ühenda meile

Euroopa komisjoni

Kriitilised toorained: turvaliste ja jätkusuutlike tarneahelate tagamine ELi rohelise ja digitaalse tuleviku jaoks

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

20. märtsil tegi komisjon ettepaneku laiaulatusliku meetmete kogumi kohta, et tagada ELi juurdepääs kriitilise tähtsusega toorainete turvalisele, mitmekesisele, taskukohasele ja jätkusuutlikule tarnimisele. Kriitilised toorained on asendamatud paljudes strateegilistes sektorites, sealhulgas null-nulltööstuses, digitaaltööstuses, lennunduses ja kaitsesektoris.

Kuigi prognooside kohaselt kasvab nõudlus kriitilise tähtsusega toorainete järele drastiliselt, sõltub Euroopa suuresti impordist, mis on sageli kvaasimonopoolsete kolmandate riikide tarnijatelt. EL peab maandama selliste strateegiliste sõltuvustega seotud riske tarneahelatele, et suurendada oma majanduslikku vastupanuvõimet, nagu on rõhutanud Covid-19 ja Venemaa sissetungi Ukrainasse järgnenud energiakriis. See võib seada ohtu ELi pingutused saavutada oma kliima- ja digitaalvaldkonna eesmärgid.

Täna vastu võetud määrus ja teatis kriitilise tähtsusega toorainete kohta suurendavad ühtse turu ja ELi välispartnerluse tugevusi ja võimalusi, et mitmekesistada ja suurendada ELi kriitiliste toorainete tarneahelate vastupidavust. Kriitiliste toorainete seadus parandab ka ELi suutlikkust jälgida ja maandada häirete riske ning suurendab ringlust ja jätkusuutlikkust.

Euroopa Komisjoni president Ursula kohta Leyen ütles: „See seadus viib meid meie kliimaambitsioonidele lähemale. See parandab oluliselt kriitiliste toorainete rafineerimist, töötlemist ja ringlussevõttu siin Euroopas. Toorained on üliolulised meie kaksikülemineku võtmetehnoloogiate tootmiseks – nagu tuuleenergia tootmine, vesiniku salvestamine või akud. Ja me tugevdame oma koostööd usaldusväärsete kaubanduspartneritega kogu maailmas, et vähendada ELi praegust sõltuvust vaid ühest või mõnest riigist. Meie ühistes huvides on tootmist jätkusuutlikul viisil kiirendada ja samal ajal tagada meie Euroopa ettevõtetele tarneahelate kõrgeim mitmekesistamine.

Koos elektrituru ülesehituse reform ja Neto nulltööstuse seadus, loovad tänased meetmed kriitilise tähtsusega toorainete osas soodsa regulatiivse keskkonna null-netotööstustele ja Euroopa tööstuse konkurentsivõimele, nagu teatati Rohelise kokkuleppe tööstusplaan.

Sisetoimingud

Kriitiliste toorainete seadus varustab EL vahenditega, et tagada ELi juurdepääs kriitiliste toorainete turvalisele ja jätkusuutlikule tarnimisele, peamiselt järgmiste vahenditega:

reklaam

Tegevuse selgete prioriteetide seadmine: Lisaks kriitiliste toorainete ajakohastatud loetelule on seaduses kindlaks määratud loetelu strateegilised toorained, mis on Euroopa roheliste ja digitaalsete ambitsioonide jaoks oluliste tehnoloogiate ning kaitse- ja kosmoserakenduste jaoks üliolulised, kuid on tulevikus potentsiaalsete tarneriskide all. Määrus hõlmab ELi õigusesse nii kriitiliste kui ka strateegiliste toorainete loetelud. Määrusega kehtestatakse selged võrdlusalused omamaistele tootmisvõimsustele kogu strateegilise tooraine tarneahelas ja ELi tarnete mitmekesistamiseks aastaks 2030: 

  • Vähemalt 10% ELi aastasest tarbimisest kaevandamine,
  • Vähemalt 40% ELi aastasest tarbimisest töötlemine,
  • Vähemalt 15% ELi aastasest tarbimisest ringlussevõtu
  • Mitte üle 65% aasta liidu aastatarbimisest iga strateegilise tooraine mis tahes asjakohases töötlemisetapis ühest kolmandast riigist.

Turvaliste ja vastupidavate ELi kriitiliste toorainete tarneahelate loomine: Seadus vähendab ELis kriitilise tähtsusega tooraineprojektide halduskoormust ja lihtsustab lubade andmise menetlust. Lisaks toetatakse valitud strateegilistele projektidele juurdepääsu rahastamisele ja lühemaid lubade andmise tähtaegu (kaevandamise lubade puhul 24 kuud ning töötlemis- ja ringlussevõtulubade puhul 12 kuud). Samuti peavad liikmesriigid välja töötama riiklikud programmid geoloogiliste ressursside uurimiseks.

Tagada, et EL suudab tarneriske maandada: Tarneahelate vastupidavuse tagamiseks näeb seadus ette kriitiliste tooraine tarneahelate seiret ning strateegiliste toorainevarude koordineerimise liikmesriikide vahel. Teatud suurettevõtted peavad läbi viima oma strateegilise tooraine tarneahela auditi, mis hõlmab ettevõtte tasandi stressitesti.

Investeerimine teadusuuringutesse, innovatsiooni ja oskustesse:  Komisjon tugevdab läbimurdeliste tehnoloogiate kasutuselevõttu ja kasutuselevõttu kriitilistes toorainetes. Lisaks edendab kriitiliste toorainete ja tooraineakadeemia laiaulatusliku oskustealase partnerluse loomine kriitiliste toorainete tarneahelate tööjõu jaoks vajalikke oskusi. Väliselt kasutatakse Global Gateway'i vahendina, mis aitab partnerriikidel arendada oma kaevandamis- ja töötlemisvõimsust, sealhulgas oskuste arendamist.

Keskkonna kaitsmine kriitiliste toorainete ringluse ja jätkusuutlikkuse parandamise kaudu: Kriitiliste toorainetarnete turvalisuse ja taskukohasuse parandamine peab käima käsikäes suuremate jõupingutustega, et leevendada kahjulikke mõjusid nii ELis kui ka kolmandates riikides seoses tööõiguste, inimõiguste ja keskkonnakaitsega. Jõupingutused kriitiliste toorainete väärtusahelate säästva arengu parandamiseks aitavad samuti edendada majandusarengut kolmandates riikides ning säästvat valitsemist, inimõigusi, konfliktide lahendamist ja piirkondlikku stabiilsust.

Liikmesriigid peavad vastu võtma ja rakendama siseriiklikke meetmeid, et parandada kriitiliste toorainerikaste jäätmete kogumist ja tagada nende ringlussevõtt kriitilise tähtsusega teisese toorainena. Liikmesriigid ja eraettevõtjad peavad uurima kriitilise tooraine taaskasutamise potentsiaali kaevandamisjäätmetest praeguses kaevandustegevuses, aga ka ajaloolistelt kaevandamisjäätmete aladelt. Tooted, mis sisaldavad püsimagnetid tuleb kohtuda tsirkulaarsuse nõuded ja anda teavet selle kohta taaskasutatavus ja ringlussevõetud sisu.

Rahvusvaheline kaasamine

ELi kriitiliste toorainete impordi mitmekesistamine: EL ei ole kunagi sellise tooraine tarnimisel isemajandav ja jääb suurema osa tarbimisest sõltuma impordist. Rahvusvaheline kaubandus on seetõttu ülemaailmse tootmise toetamiseks ja tarnete mitmekesistamiseks hädavajalik. EL peab seda tegema tugevdada oma ülemaailmset koostööd usaldusväärsete partneritega arendada ja mitmekesistada investeeringuid ning edendada stabiilsust rahvusvahelises kaubanduses ning tugevdada investorite õiguskindlust. Eelkõige püüab EL saavutada vastastikku kasulikku partnerlus arenevate turgude ja areneva majandusega riikidega, eelkõige selle Global Gateway strateegia raames.

EL tugevdab kaubandusmeetmeid, sealhulgas kriitiliste toorainete klubi loomine kõigile sarnaselt mõtlevatele riikidele, kes on valmis tugevdama ülemaailmseid tarneahelaid, tugevdades Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO), laiendades selle säästva investeerimise soodustamise lepingute ja vabakaubanduslepingute võrgustikku ning pingutades jõulisemalt, et võidelda ebaõiglase vastu. kaubandustavad.

See arendab edasi strateegilisi partnerlusi: EL teeb koostööd usaldusväärsete partneritega, et edendada nende endi majandusarengut jätkusuutlikul viisil väärtusahela loomise kaudu oma riigis, edendades samal ajal turvalisi, vastupidavaid, taskukohaseid ja piisavalt mitmekesiseid väärtusahelaid ELi jaoks.

Järgmised sammud

Kavandatavat määrust arutavad ja lepivad kokku Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu enne selle vastuvõtmist ja jõustumist.

Taust

See algatus hõlmab a Määrus ja KOMMUNIKATSIOON. Määrusega kehtestatakse regulatiivne raamistik, et toetada siseriikliku võimsuse arendamist ning tugevdada ELi kriitiliste toorainete tarneahelate jätkusuutlikkust ja ringlust. Teatises pakutakse välja meetmed tarneahelate mitmekesistamise toetamiseks uute rahvusvaheliste vastastikku toetavate partnerluste kaudu. Keskendutakse ka ELi kaubanduslepingute panuse maksimeerimisele, täiendades täielikult ülemaailmse värava strateegiat.

President kuulutas välja kriitiliste toorainete seaduse kohta Leyen tema ajal 2022 Liidu riik kõnes, kus ta kutsus üles tegelema ELi sõltuvusega imporditud kriitilistest toorainetest, mitmekesistades ja tagades kriitilise tähtsusega toorainete kodumaise ja jätkusuutliku tarnimise. See vastab 2022. aasta Versailles' deklaratsioon Euroopa Ülemkogu võttis vastu, milles rõhutati kriitiliste toorainete strateegilist tähtsust liidu strateegilise autonoomia ja Euroopa suveräänsuse tagamisel. Samuti on see vastus Euroopa tuleviku konverentsi järeldustele ja Euroopa Parlamendi 2021. aasta novembri resolutsioonile ELi kriitilise tähtsusega toorainete strateegia kohta.

Meetmed põhinevad 2023. aasta kriitilisuse hindamisel, strateegilistele tehnoloogiatele keskenduval prognoosiaruandel ja 2020. aasta tegevuskava raames algatatud meetmetel kriitiliste toorainete kohta. Tänane ettepanek põhineb komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) teadustööl. Koos Teadusuuringute Ühiskeskuse Foresight uuringuga uuendas Teadusuuringute Ühiskeskus ka Toorainete infosüsteem mis annab teadmisi nii esmase (kaevandatud/koristatud) kui ka teisese tooraine kohta, näiteks taaskasutusest. Tööriist annab teavet konkreetsete materjalide, riikide, aga ka erinevate sektorite ja tehnoloogiate kohta ning sisaldab analüüse nii pakkumise kui nõudluse, praeguse ja tuleviku kohta. 

Kriitilise tooraine seadust tutvustatakse paralleelselt ELi Net Zero Industry Actiga, mille eesmärk on suurendada ELis peamiste süsinikuneutraalsete või nulltehnoloogiate tootmist, et tagada turvalised, jätkusuutlikud ja konkurentsivõimelised puhta energia tarneahelad. saavutada ELi kliima- ja energiaalased eesmärgid.

Rohkem informatsiooni

Euroopa kriitiliste toorainete määrus

KOMMUNIKATSIOON

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Kriitilised toorained ja kaubandus – infograafik

Tegevused nelja kriitilise toorainega – infograafik

Toorainete infosüsteem

Teadusuuringute Ühiskeskuse prognoosiaruanne

Kriitiliste toorainete seadus – videoanimatsioon

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid