Ühenda meile

Euroopa komisjoni

Rakendatakse uusi õigusi töö- ja eraelu tasakaalu parandamiseks ELis

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Alates 2. augustist peavad kandideerima kõik liikmesriigid Üleeuroopalised eeskirjad vanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu parandamiseks Need reeglid kehtestavad isadus-, vanema- ja hooldajapuhkuse miinimumnõuded ning lisaõigused, näiteks õiguse taotleda paindlikku töökorraldust, mis aitab inimestel arendada oma karjääri ja pereelu, ilma et nad peaksid kumbagi ohverdama. Need õigused, mis tulevad lisaks olemasolevatele rasedus- ja sünnituspuhkuse õigustele, saavutati Euroopa sammas sotsiaalõiguste ja see on oluline verstapost võrdõiguslikkuse liidu ülesehitamisel.

Töö- ja eraelu tasakaal vanematele ja hooldajatele

Töö- ja eraelu tasakaalu käsitleva direktiivi eesmärk on suurendada (i) naiste osalemist tööturul ja (ii) perekonnaga seotud puhkust ja paindlikku töökorraldust. Üldiselt on naiste tööhõive määr ELis 10.8 protsendipunkti madalam kui meestel. Lisaks töötab ainult 68% hoolduskohustustega naistest, samas kui 81% samade tööülesannetega meestest. Direktiiv lubab töötajatel puhkust hooldada sugulaste eest, kes vajavad toetust, ning üldiselt tähendab see, et vanemad ja hooldajad saavad töö- ja eraelu ühitada.

  • Isapuhkus: Töötavatel isadel on õigus lapse sünni ajal vähemalt 10 tööpäeva pikkusele isapuhkusele. Isapuhkus tuleb hüvitada vähemalt haigusraha ulatuses;
  • Lapsehoolduspuhkus: Igal vanemal on õigus saada vähemalt neli kuud lapsehoolduspuhkust, millest kaks kuud on tasustatud ja mitteülekantavad. Vanemad võivad taotleda puhkuse võtmist paindlikult, kas täistööajaga, osalise tööajaga või osade kaupa;
  • Hooldajapuhkus: Kõigil sugulasele või samas leibkonnas elavale isikule isiklikku hooldust või toetust osutavatel töötajatel on õigus saada vähemalt viis tööpäeva hooldajapuhkust aastas;
  • Paindlik töökorraldus: Kõigil kuni kaheksa-aastaste lastega töötavatel vanematel ja kõigil hooldajatel on õigus taotleda tööaja lühendamist, paindlikku tööaega ja töökoha paindlikkust.

Järgmised sammud

Nagu president on ette näinud von der Leyen tema Poliitiline suunised, tagab komisjon töö- ja eraelu tasakaalu direktiivi täieliku rakendamise, mis aitab tuua tööturule rohkem naisi ja aitab võidelda laste vaesusega. Komisjon toetab liikmesriike uute eeskirjade kohaldamisel, sealhulgas läbi Euroopa Sotsiaalfond + parandada alushariduse ja hooldussüsteemide kvaliteeti ja kättesaadavust.

Liikmesriikidelt nõutakse direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmist tänaseks. Järgmises etapis hindab komisjon iga liikmesriigi teatatud riiklike meetmete täielikkust ja vastavust ning võtab vajaduse korral meetmeid.

Kolleegiumi liikmed ütlesid

reklaam

Väärtuste ja läbipaistvuse asepresident Věra Jourová ütles: „Viimase kahe aasta jooksul on paljud eurooplased astunud samme, et keskenduda sellele, mis on nende jaoks tõeliselt oluline. Suurema paindlikkuse ja uute õigustega pakub töö- ja eraelu tasakaalu direktiiv neile turvavõrgustikku, et seda muretult teha. Kogu ELis on vanematel ja hooldajatel nüüd rohkem tagatud puhkust õiglase hüvitisega. See tähendab, et saame hoolitseda inimeste eest, keda armastame, ohverdamata armastust oma töö vastu.

Demokraatia ja demograafia asepresident Dubravka Šuica ütles: „Töö- ja eraelu tasakaalu direktiivi kaudu on ELi kodanikel nüüd rohkem aega hoolitseda nende haavatavate pereliikmete eest, kes seda vajavad. Hooldajapuhkuse kehtestamine on oluline samm, mis näitab, et EL hoolib oma kodanikest kõigil eluetappidel. Ühiskonnana peame hoolimisest hoolima. Oleme hiljuti näinud, kui habras võib olla tervis ja kui oluline on ühiskonna solidaarsus. Paindlik töökorraldus ja võimalus vajadusel puhkust võtta näitavad, et EL on tõeline solidaarsusühiskond. Paneme aluse kaasaegse töökoha loomisele, mis sobib kodanikele ja kõigile pereliikmetele.

Võrdõigusvolinik Helena Dalli ütles: „ELi töö- ja eraelu tasakaalu direktiiv julgustab mehi ja naisi paremini jagama kasvatus- ja hoolduskohustusi. Nii mehed kui naised väärivad võrdset võimalust võtta vanemapuhkust ja hooldajapuhkust, samuti võrdseid võimalusi tööturul osaleda ja seal areneda. See direktiiv annab inimestele vahendid majapidamis- ja hoolduskohustuste õiglaseks jagamiseks.

Taust

Töö- ja eraelu tasakaalu direktiiv on komisjoni aastatepikkuse töö tulemus, mille eesmärk on julgustada liikmesriike ja Euroopa Parlamenti parandama õigusakte vanematele saadaolevate puhkuste kohta ning kehtestama esimest korda ELi õigusaktides õigus hooldajapuhkusele. Esimesena esitas komisjon ettepanek 2008. aastal, et reformida vanemaid rasedus- ja sünnituspuhkust käsitlevaid õigusakte, mis võeti 2015. aastal pärast läbirääkimiste seiskumist tagasi. Naiste alaesindatuse probleemi lahendamiseks tööturul lisati tööturu 9. põhimõttesse õigus sobivale puhkusele, paindlikule töökorraldusele ja juurdepääsule hooldusteenustele. Euroopa sammas sotsiaalõiguste, mille Euroopa Parlament, nõukogu kõigi liikmesriikide nimel ja komisjon 2017. aasta novembris Göteborgis ühiselt välja kuulutasid. Töö- ja eraelu tasakaalu direktiiv on üks Euroopa Parlamendi meetmetest. Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava samba põhimõtete edasiseks rakendamiseks. Direktiivi ettepanek võeti vastu 13. juunil 2019 ja liikmesriikidel oli selle siseriiklikus õiguses ülevõtmiseks aega kolm aastat kuni 2. augustini. Uued reeglid on lisaks allolevatele õigustele Direktiivi 92 / 85 rasedate töötajate kohta, mille kohaselt on naistel õigus vähemalt 14-nädalasele rasedus- ja sünnituspuhkusele, millest vähemalt kaks on kohustuslikud. Rasedus- ja sünnituspuhkust hüvitatakse vähemalt riiklikul haigusraha tasemel.

See käib käsikäes ka Direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta, mille liikmesriigid pidid siseriiklikku õigusesse üle võtma 1. augustiks (Pressiteade). Direktiiviga ajakohastatakse ja laiendatakse ELi 182 miljoni töötaja õigusi, käsitledes eelkõige ebakindlamate töökohtade töötajate ebapiisavat kaitset, piirates samal ajal tööandjate koormust ja säilitades paindlikkuse muutuvate tööturutingimustega kohanemiseks.

Rohkem informatsiooni

Faktileht - Uued töö- ja eraelu tasakaalu õigused

Veebisait - Töö ja eraelu tasakaal

Veebisait - Naiste olukord tööturul

Eurostat – Tööhõivemäärade statistika soo, vanuse ja haridustaseme järgi

Eurostat – Statistika osalise tööajaga tööhõive protsendina kogu tööhõivest

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.
reklaam

Trendid