Ühenda meile

EL finantsraamistiku

Finantskirjaoskus: Komisjon ja OECD-INFE avaldavad ühise raamistiku, et parandada üksikisikute finantsoskusi

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa Komisjon ja OECD rahvusvaheline finantshariduse võrgustik (OECD-INFE) on avaldanud EL/OECD-INFE ühise finantspädevuse raamistiku täiskasvanutele. Selle raamistiku eesmärk on parandada üksikisikute finantsoskusi, et nad saaksid teha oma isiklike rahaasjade osas mõistlikke otsuseid. See toetab riiklike poliitikate, finantskirjaoskuse programmide ja õppematerjalide väljatöötamist liikmesriikide, haridusasutuste ja tööstuse poolt. Samuti toetab see heade tavade vahetamist ELi poliitikakujundajate ja sidusrühmade vahel.

Rahanduse parem mõistmine annab inimestele võimaluse oma isiklikke rahaasju hallata ning võimaldab neil turvalisemalt ja enesekindlamalt finantsturgudel osaleda. Tänane finantspädevuse raamistik tuleneb sellest kapitaliturgude liidu 2020. aasta tegevuskavas välja kuulutatud meetmed. See on oluline verstapost komisjoni töös finantskirjaoskuse vallas ja on oluline järg OECD/INFE finantskirjaoskust käsitlevale tööle.

Täna avaldati täiskasvanute ühine finantspädevuse raamistik: kirjeldab võtmeoskusi, mis aitavad inimestel teha usaldusväärseid finantsotsuseid; ja tugineb täiskasvanute finantskirjaoskust käsitlevas G20/OECD INFE põhipädevuste raamistikus määratletud pädevustele, kohandades neid ELi kontekstiga ning integreerides digitaalseid ja säästva rahanduse oskusi.

Finantsteenuste, finantsstabiilsuse ja kapitaliturgude liidu volinik Mairead McGuinness ütles: „Inimeste oskusteabe andmine oma isiklike rahaasjade kohta teadlike otsuste tegemiseks edendab rahalist heaolu ja kindlamat osalemist finantsturgudel. See on veelgi olulisem, arvestades rahanduse üha suuremat digitaliseerumist. Praegune finantskirjaoskuse tase ELis on kahetsusväärselt madal ja mõjutab ebaproportsionaalselt palju ühiskonna kõige haavatavamaid. Tänane teadaanne ning komisjoni ja OECD-INFE ühistöö on märkimisväärne samm edasi finantskirjaoskuse tugevdamisel ELis, pakkudes liikmesriikidele ja teistele sidusrühmadele vahendid finantskirjaoskuse poliitika ja programmide arendamiseks. See raamistik on meie CMU tegevuskava oluline osa ja viib meid lähemale ühtse turu väljakujundamisele, kus tarbijad saavad kapitaliturgudel turvaliselt liikuda.

Järgmised sammud

Komisjoni ja OECD jõupingutused keskenduvad nüüd sellele, et riiklikud ametiasutused ja praktikud võtaksid kasutusele ELi/OECD-INFE ühise täiskasvanute finantspädevuse raamistiku. Alates 2022. aasta algusest korraldavad ja juhivad komisjoni talitused ja OECD vahetusi liikmesriikide ja sidusrühmadega.

Paralleelselt alustavad komisjon ja OECD koostöös liikmesriikidega tööd laste ja noorte ühise ELi/OECD-INFE finantspädevuse raamistiku kallal, mis peaks valmima 2023. aastal.

reklaam

Taust

Finantskirjaoskus2020. aasta OECD finantskirjaoskust käsitleva soovituse kohaselt viitab finantsteadlikkuse, teadmiste, oskuste, hoiakute ja käitumise kombinatsioonile, mis on vajalik usaldusväärsete finantsotsuste tegemiseks ja lõpuks individuaalse rahalise heaolu saavutamiseks. Siiski on üksikisikute finantskirjaoskuse tase endiselt madal, mistõttu on see ELi poliitikakujundajate ja teiste sidusrühmade jaoks prioriteetne.

Seetõttu oli komisjon lisanud kaks meedet 2020. aasta kapitaliturgude liidu tegevuskava mille eesmärk on tõsta ELis elavate inimeste finantskirjaoskuse taset:

  • viia 2. aasta teiseks kvartaliks läbi ELi finantspädevuse raamistiku väljatöötamise teostatavushinnang:

ELi finantspädevuse raamistiku väljatöötamise teostatavushinnang avaldati 2021. aasta aprillis ja see toetas koostöös OECD-INFE-ga üleeuroopaliste finantspädevuste raamistike loomist.

  • Kui mõjuhinnang on positiivne, esitama õigusakti ettepaneku, mis kohustab liikmesriike edendama meetmeid, mis toetavad tarbijate finantsharidust:

Seda meedet täiustatakse veelgi 4. aasta neljandas kvartalis vastuvõetava jaeinvesteeringute algatuse kontekstis.

tänane ELi/OECD-INFE ühine finantspädevuse raamistik täiskasvanutele selle töötasid välja komisjon ja OECD-INFE koordineeritud töö kaudu. Liikmesriigid ja eksperdid jagasid oma seisukohti ja kommentaare raamistiku väljatöötamise kohta ELi jaefinantsteenuste valitsuse eksperdirühma (GEGRFS) spetsiaalse alarühma kaudu. Lisaks andsid tehnilised eksperdid oma panuse raamistiku kasutatavuse kohta komisjoni talituste ja OECD korraldatud tehnilise arutelu kaudu.

Selle finantspädevuse raamistiku eesmärk on pakkuda ühtset ELi tasandi terminoloogiat ja raamistikku, et anda teavet finantskirjaoskuse poliitika ja programmide väljatöötamiseks, tuvastada lünki koolituse pakkumises ning luua hindamisvahendeid.

Rohkem informatsiooni

Finantspädevuse raamistik 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid