Ühenda meile

Narkootikumide

Komisjon teeb ettepaneku tugevdada ELi uimastiagentuuri volitusi, kuna ebaseaduslik turg vohab

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Komisjon on ettepaneku tugevdada Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse volitusi, muutes selle Euroopa Liidu uimastiagentuuriks. Kavandatavad muudatused tagavad, et agentuuril saab olla olulisem roll ELis ebaseaduslike uimastitega seotud praeguste ja tulevaste väljakutsete tuvastamisel ja nendega tegelemisel. See hõlmab hoiatuste andmist, kui ohtlikke aineid müüakse teadlikult ebaseaduslikuks kasutamiseks, ainete sõltuvust tekitava kasutamise jälgimist koos ebaseaduslike uimastitega ning ELi tasandi ennetuskampaaniate väljatöötamist. ELi uimastiagentuuril on ka suurem rahvusvaheline roll.

Meie Euroopa eluviisi edendamise asepresident Margaritis Schinas ütles: „Narkootikumide tootmine ja narkokaubandus on kohanenud pandeemia ajal tekkinud häiretega. Organiseeritud kuritegelikud rühmitused kohandasid oma narkooperatsioonid kiiresti uue olukorraga. Nüüd vajame rohkem kui kunagi varem selgeid, ajakohaseid ja usaldusväärseid tõendeid ning analüüsivõimet ebaseaduslike uimastite kohta ELis. Seetõttu teeme täna ettepaneku anda ELi uimastiagentuurile tugevamad volitused. Jätkame võitlust ebaseadusliku uimastikaubanduse vastu ja tegeleme ebaseaduslike uimastite mõjuga eurooplaste rahvatervisele ja julgeolekule. Meie tugevdatud agentuur jääb selle ülesande täitmisel ka edaspidi võtmepartneriks.

Siseasjade volinik Ylva Johansson ütles: „Narkokaubandus on endiselt suurim kuritegelik turg ELis. Organiseeritud narkokuritegevus on rahvusvaheline, õhutades korruptsiooni ja mõrvu. Jõugud on üha osavamad keelatud uimastite levitamisel, aga ka tõsist ohtu kujutavate, veel kategoriseerimata ainete tootmisel. Tänase ettepanekuga anname ELi uimastiagentuurile vahendid, mida ta vajab, et jälgida hoolikalt arenevat uimastimaastikku, aidata võidelda uimastite kahjuliku mõjuga ja teha tõhusat koostööd teiste ELi agentuuridega, eelkõige Europoliga.

Selle laiendatud volituse alusel saab agentuur:

  • Töötage välja ohuhinnangud ebaseaduslike uimastitega seotud uute arengute kohta, mis võivad negatiivselt mõjutada rahva tervist, ohutust ja turvalisust, aidates suurendada ELi valmisolekut uutele ohtudele reageerimiseks;
  • Probleemide hoiatused eriti ohtlike ainete turule jõudmisel;
  • Jälgige ja käsitlege polüainete kasutamist, st teiste ainete sõltuvust tekitav kasutamine, kui see on seotud uimastitarbimisega, arvestades, et mitme ainete tarbimine on uimastitarbijate seas laialt levinud ja sellel on kahjulik mõju rahvatervisele;
  • Luua kohtuekspertiisi ja toksikoloogia laborite võrgustik, mis ühendab riiklikud laborid. Võrgustik soodustab teabevahetust uute arengute ja suundumuste kohta ning toetab kohtuekspertide koolitamist;
  • Töötada välja ELi tasandi ennetus- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniad mis on seotud ebaseaduslike uimastitega, võimaldades agentuuril tegutseda enda koostatud analüüsi põhjal. Samuti saab agentuur toetada liikmesriike riiklike kampaaniate ettevalmistamisel;
  • Pakkuda uurimistööd ja tuge mitte ainult tervisega seotud küsimustes, vaid ka muudes küsimustes ravimiturud ja ravimite tarnimine, käsitledes seega uimastiteema ulatuslikumalt;
  • Mängige tugevamat rahvusvahelist rolli ning toetada ELi juhirolli uimastipoliitikas mitmepoolsel tasandil;
  • Tuginege a tugevam riiklike kontaktpunktide võrgustik, kes vastutab agentuurile asjakohaste andmete esitamise eest.

Järgmised sammud

Nüüd peavad Euroopa Parlament ja nõukogu uued volitused läbi vaatama ja vastu võtma.

Taust

reklaam

Ebaseaduslikud uimastid on keeruline julgeoleku- ja terviseprobleem, mis mõjutab miljoneid inimesi ELis ja kogu maailmas. The Euroopa 2021. aasta uimastiaruanne hinnanguliselt on 83 miljonit täiskasvanut ELis (st 28.9% täiskasvanud elanikkonnast) vähemalt korra oma elu jooksul tarvitanud ebaseaduslikke uimasteid. 2019. aastal juhtus ELis vähemalt 5,150 üledoosist põhjustatud surmajuhtumit, mis on alates 2012. aastast igal aastal pidevalt kasvanud. Samal ajal on ELis sisse toodud kokaiini ja heroiini kogus kõigi aegade kõrgeim ning narkootikumide tootmine sünteetilisi uimasteid (amfetamiinid ja ecstasy) müüakse ELis nii sisetarbimiseks kui ka ekspordiks. Uimastituru minimaalne jaemüügiväärtus on hinnanguliselt 30 miljardit eurot aastas ning see on endiselt suurim kuritegelik turg ELis ja organiseeritud kuritegelike rühmituste peamine sissetulekuallikas. Need arengud nõuavad tõhusaid meetmeid ELi tasandil.

. Euroopa Seirekeskuse Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) on ELi juhtiv ebaseaduslike uimastite alane asutus. See sisaldab sõltumatuid, usaldusväärseid teaduslikke tõendeid ja analüüse ebaseaduslike uimastite, uimastisõltuvuse ja nende tagajärgede kohta, mis toetab tõenditel põhinevat uimastikontrolli poliitika kujundamist ELi tasandil, aidates kaasa kõigi Euroopa elanike kaitsmisele uimastitega seotud kahjude eest.

Tänane ettepanek tugineb komisjoni järeldustele hindamine Hindamisel jõuti järeldusele, et agentuuri on laialdaselt tunnustatud kui teadusliku tipptaseme keskust Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil, mis pakub Euroopa tasandil faktilisi, objektiivseid, usaldusväärseid ja võrreldavaid andmeid uimastite, narkomaania ja nende tagajärgede kohta ning tekkivate ohtude ja suundumuste edukas jälgimine. Hindamise käigus määrati ka uimastinähtuse arengu põhjal kindlaks valdkonnad, mida tuleks parandada, sealhulgas pakkumise poole ja mitme uimastiga seotud probleemide järelevalvega seotud töö edasiarendamine, agentuuri nähtavuse suurendamine praktikute ja üldsuse silmis ning koostöö tõhustamine rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Selle hinnangu põhjal on ELi uimastistrateegia aastateks 2021–2025 – nõukogu kiitis selle heaks 2020. aasta detsembris – kutsub komisjoni üles tegema ettepanekut agentuuri volituste läbivaatamiseks, et tagada selle suurem roll uimastinähtusega seotud praeguste ja tulevaste väljakutsete lahendamisel.

Rohkem informatsiooni

Ettepanek Euroopa Liidu uimastiagentuuri käsitleva määruse jaoks (vt ka lisa ettepanekule, mõju hindamine ja selle kokkuvõte).

Komisjonitasu veebisait uimastipoliitika kohta.

Riiklik uimastitelefon

Sõltuvuse infotelefon

T. (844) 289-0879

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid