Ühenda meile

Puue

EMSK tervitab ELi puuetega inimeste õiguste strateegiat, kuid toob välja puudused, millele tuleks tähelepanu pöörata

avaldatud

on

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab ELi uut puuetega inimeste õiguste strateegiat kui sammu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (UNCRPD) rakendamisel. Strateegias on arvesse võetud paljusid EMSK, Euroopa puuetega inimeste liikumise ja kodanikuühiskonna ettepanekuid. Ettepanekud hõlmavad uue tegevuskava täielikku ühtlustamist ja tugevdavad selle rakendamise järelevalvet ELi tasandil. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on siiski mures strateegia rakendavate siduvate meetmete ja rangete õigusaktide vähendamise pärast.

EMSK võttis arvamuse vastu 7. juulil toimunud täiskogu istungjärgul Puuetega inimeste õiguste strateegia, milles ta võttis oma käsile Euroopa Komisjoni uue strateegia, mille eesmärk on järgmise kümnendi jooksul parandada umbes 100 miljonit puuetega eurooplast.

Vaatamata uue strateegia kirjeldamisele kiiduväärsele ja ambitsioonikamale kui eelkäija, tundis EMSK muret selle usaldusväärse rakendamise väljavaadete pärast. Samuti taunis ta konkreetsete ja konkreetsete meetmete puudumist puuetega naiste ja tütarlaste diskrimineerimise lõpetamiseks.

"Puuetega inimeste õiguste strateegia võib edendada puuetega inimeste õigusi ELis ja sellel on potentsiaali tõeliste muutuste saavutamiseks, kuid see sõltub täielikult sellest, kui hästi seda rakendatakse ja kui ambitsioonikad on üksikud tegevused. See on võtnud üle komisjoni ettepanekud. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning puuetega inimeste liikumine. Sellel puudub aga siduvate õigusaktide ambitsioonikus, "ütles arvamuse koostaja, Ioannis Vardakastanis.

"Me peame muutma sõnad tegudeks. Kui Euroopa Komisjon ja liikmesriigid ei ole ambitsioonikad, et taotleda tegevusi, mis vaidlustavad status quo, võib strateegia jääda ELis umbes 100 miljoni puuetega inimese ootustele vastavaks, "hoiatas ta.

ELi taastamis- ja vastupanuvõimaluste rahastamisvahend (RRF) peaks olema tihedalt seotud ELi puuetega inimeste õiguste strateegiaga ja aitama puuetega inimestel pandeemia tagajärgedest taastuda, kuna nad olid enim kannatada saanud. Samuti tuleks tagada ja maksimeerida seos ELi sotsiaalõiguste samba tegevuskava rakendamise ja jälgimisega, ütles EMSK oma arvamuses.

Praeguse UNCRPD-ga seotud ELi meetmete järelevalvesüsteemi jaoks tuleks ette näha piisavad inim- ja rahalised vahendid. EMSK soovitas tungivalt, et Euroopa Komisjon uuriks, kuidas saaksid ELi institutsioonid ja liikmesriigid teha koostööd puuetega inimeste paremaks kaasamiseks, vaadates läbi kehtiva pädevusdeklaratsiooni ja ratifitseerides ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli. Need sammud annavad EL-ile otsustavama sõnaõiguse UNCRPD sätete järgimisel liikmesriikides. Samuti peab komisjon otsustavalt vastu seisma UNCRPD vastuollu minevate investeeringute kavadele, näiteks investeeringud institutsioonilistesse hoolekandeasutustesse.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõudis ELi puuetega inimeste õiguste strateegia perioodi teisel poolel juhtalgatuse kaudu erimeetmeid puuetega naiste ja tütarlaste vajaduste rahuldamiseks, et tagada soolise mõõtme kaasamine. Naistele keskendumine peaks hõlmama soolise vägivalla dimensiooni ja naisi kui puuetega sugulaste mitteametlikke hooldajaid.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel oli hea meel näha ettepanekut luua ressursikeskus nimega AccessibleEU, mis on üks uue strateegia juhtalgatusi, kuigi see ei vastanud EMSK nõudmisele laiema pädevusega ELi juurdepääsunõukogu loomiseks. AccessibleEU eesmärk oleks koondada ligipääsetavuseeskirjade rakendamise ja jõustamise eest vastutavad riigiasutused ning ligipääsetavuse eksperdid ja spetsialistid ning jälgida juurdepääsu tagavate ELi seaduste rakendamist. Komitee rõhutas, et komisjon peab olema selge ja läbipaistev selle üle, kuidas ta kavatseb seda agentuuri rahastada ja personali korraldada ning kuidas tagada puuetega inimeste esindatus.

EMSK toetab tungivalt ELi puuetega inimeste kaardi juhtalgatust ja usub, et see võib soodustada suuri muutusi. Kuid ta kahetseb, et seni pole võetud kohustusi selle tagamiseks, et liikmesriigid seda tunnustaksid. Komitee rõhutab vajadust rakendada puudekaart määruse abil, mis muudaks selle vahetult kohaldatavaks ja jõustatavaks kogu ELis.

Puuetega inimestele tuleks anda võimalus mängida täielikku rolli oma kogukondade poliitilises elus. Komitee toetab hea valimistava juhendit, mis käsitleb puuetega inimeste osalemist valimisprotsessis, et tagada nende poliitiline roll. õigused.

Eriti COVID-19 pandeemia valguses on ülitähtis keskenduda puuetega inimeste kvaliteetsetele töökohtadele. Komitee rõhutab, et peamine eesmärk pole mitte ainult kõrgem tööhõive määr, vaid ka kvaliteetne tööhõive, mis võimaldab puuetega inimestel töö kaudu oma sotsiaalseid olusid parandada. Komitee soovitab lisada näitajaid puuetega inimeste tööhõive kvaliteedi kohta.

EMSK kutsub puuetega inimeste liikumist üles olema ennetav ja püüdma selle strateegia iga tegevuse nimel lubadusi täita. Sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskonna organisatsioonid peaksid täielikult toetama uue strateegia rakendamist. Puudega inimestele ei anna strateegia ise muutusi, vaid eelistatava kümnendi iga selle komponendi tugevus, järeldas komitee.

Puue

Võrdsus: taotlustele avatud EU Access City Award 12. väljaanne

avaldatud

on

12th Juurdepääs linna auhinnale konkurss on nüüd taotlustele avatud. Auhind premeerib linnu, kes on teinud erilisi jõupingutusi, et olla puuetega inimestele kättesaadav ja kaasav. EL-i linnades, kus elab üle 50,000 8 elaniku, saab kandideerida kuni 2021. septembrini 1. 2., 3. ja 150,000. koha võitjad saavad auhindu vastavalt 120,000 80,000, 2021 XNUMX ja XNUMX XNUMX eurot. Sest XNUMX. aasta on Euroopa raudtee aasta, nimetab komisjon eriliselt linna, mis on teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et muuta oma rongijaamad kõigile kättesaadavaks.

Võrdõigusvolinik Helena Dalli ütles: „Mitmed linnad kogu ELis on teed kättesaadavamate ruumide loomisel. ELi juurdepääsulinna auhinnaga premeerime neid jõupingutusi ja muudame need nähtavamaks. Kõigil meil on kohustus muuta Euroopa täielikult kättesaadavaks. Seetõttu on juurdepääsetavus üks märtsis esitletud ELi uue puuetega inimeste õiguste strateegia prioriteete. ”

Eelmise aasta Access City auhinna võitja oli Jönköping Rootsis. Auhinnad kuulutatakse välja Euroopa puuetega inimeste päeva konverentsil 3. detsembril 2021. Lisateabe saamiseks auhinna ja selle kohta, kuidas kandideerida, külastage palun Juurdepääs linnaauhinna 2022 veebilehele.

Jätka lugemist

Puue

Uus ambitsioonikas ELi puuetega inimeste strateegia aastateks 2021–2030

avaldatud

on

Pärast Euroopa Parlamendi soovitusi võttis Euroopa Komisjon vastu ambitsioonika 2020. aasta järgse puuetega inimeste strateegia. Avastage selle prioriteedid. Ühiskond 

Euroopa Parlament nõudis kaasavat ühiskonda, kus kaitstakse puuetega inimeste õigusi ja kus ei diskrimineerita.

2020. aasta juunis asus parlament teele oma prioriteedid uue 2020. aasta järgse puuetega inimeste strateegia jaoks, tuginedes Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010-2020 jaoks.

2021. aasta märtsis komisjon võttis vastu puuetega inimeste õiguste strateegia 2021–2030 sisaldab parlamendi peamisi soovitusi:

 • Kõigi puuetega inimeste õiguste süvalaiendamine kõikidesse poliitikatesse ja valdkondadesse.
 • Taastamis- ja leevendusmeetmed, et vältida puuetega inimeste tervisekriiside, nagu näiteks, ebaproportsionaalset mõjutamist Covid-19.
 • Puuetega inimestele võrdne juurdepääs tervishoiule, tööhõivele, ühistranspordile, eluasemele.
 • Programmi rakendamine ja edasiarendamine ELi puudekaart katseprojekt, mis võimaldab mõnes ELi riigis puudeid vastastikku tunnustada.
 • Puuetega inimesed, nende perekonnad ja organisatsioonid osalesid dialoogis ja saavad osa rakendamisprotsessist.

Puuetega inimesed Euroopas: faktid ja arvandmed  

 • ELis on hinnanguliselt 87 miljonit puuetega inimest.
 • Puuetega inimeste (vanuses 20–64) tööhõive määr on 50.8%, puudega inimeste puhul 75%. 
 • ELis on vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse oht 28.4% puuetega inimestest, võrreldes 17.8% -ga kogu elanikkonnast.  
Erinevate jõududega mees, kes töötab amputeeritud poes proteeside jäsemete osade tootmiseks. © Hedgehog94 / AdobeStock
Mees, kes töötab amputeeritud poes jäsemete proteeside tootmise juures. © Hedgehog94 / AdobeStock  

ELi puuetega inimeste senised meetmed

Programmi rakendamiseks loodi Euroopa puuetega inimeste strateegia ÜRO õiguste konventsiooni puuetega inimeste. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon 

 • Rahvusvaheline õiguslikult siduv inimõiguste leping, milles kehtestatakse miinimumstandardid puuetega inimeste õiguste kaitsmiseks 
 • EL ja kõik liikmesriigid on selle ratifitseerinud 
 • Nii EL kui ka liikmesriigid on kohustatud kohustusi täitma vastavalt oma pädevusele 

Tänu Euroopa puuetega inimeste strateegiale algatatud konkreetsete algatuste hulka kuulub Euroopa juurdepääsetavuse akti, mis tagab, et puuetega inimestele on kättesaadav rohkem tooteid ja teenuseid, nagu nutitelefonid, tahvelarvutid, sularahaautomaadid või e-raamatud.

. veebi juurdepääsetavuse direktiiv tähendab, et puuetega inimestel on lihtsam juurdepääs veebiandmetele ja -teenustele, kuna avaliku sektori asutuste, näiteks haiglate, kohtute või ülikoolide hallatavad veebisaidid ja rakendused peavad olema juurdepääsetavad.

. Erasmus + õpilasvahetusprogramm edendab puudega osalejate liikuvust.

ELi eeskirjad tagavad ka parema juurdepääsu transpordile ja paremad reisijate õigused puuetega inimestele.

Lisateave sotsiaalse Euroopa loomise ELi poliitikate kohta.

Uuri rohkem 

Jätka lugemist

Puue

Võrdõiguslikkuse liit: Euroopa Komisjon esitab puuetega inimeste õiguste strateegia 2021–2030

avaldatud

on

3. märtsil esitas Euroopa Komisjon ambitsioonika Puuetega inimeste õiguste strateegia 2021–2030 tagada nende täielik osalemine ühiskonnas võrdsetel alustel teistega ELis ja väljaspool seda kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, mis kehtestavad võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise kui ELi poliitika nurgakivid. Puuetega inimestel on nagu kõigil teistelgi õigus osaleda kõigis eluvaldkondades. Kuigi viimased aastakümned on toonud kaasa edusamme tervishoiuteenuste, hariduse, tööhõive, vaba aja tegevuste ja poliitilises elus osalemise osas, on endiselt palju takistusi. On aeg laiendada Euroopa tegevust.

Uus strateegia põhineb eelkäijal Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010-2020ja aitab kaasa programmi rakendamisele Euroopa sammas sotsiaalõiguste mille jaoks võtab komisjon sel nädalal vastu tegevuskava, mis on Euroopa tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kompass. Strateegia toetab ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamist ELis ja selle liikmesriikides nii ELi kui ka riiklikul tasandil.

Väärtused ja läbipaistvuse asepresident Vera Jourová ütles: „Puudega inimeste õiguste kaitse peab olema meie jõupingutuste keskpunkt, sealhulgas vastus koroonaviirusele. Puuetega inimesed on olnud nende hulgas, keda COVID-19 kriis kõige enam tabas. Peame püüdma tagada, et puuetega inimeste elukvaliteet paraneks ja nende õigused oleksid tagatud! "

„Algusest peale keskendus Euroopa projekt tõkete eemaldamisele vastavalt oma visioonile mitmekesisuse liidust. Kuid paljudel puuetega inimestel on jätkuvalt takistusi, näiteks tööd otsides või ühistransporti kasutades, ”ütles võrdõigusvolinik Helena Dalli. Ta lisas: „Puuetega inimesed peaksid saama osaleda võrdselt kõigis eluvaldkondades. Iseseisev elu, kaasavas keskkonnas õppimine ja asjakohaste standardite järgimine on tingimused, mille peame tagama kõigile kodanikele, et nad saaksid õitseda ja elada täiel rinnal.

Võrdse osalemise ja mittediskrimineerimise suurendamine

Kümneaastases strateegias on välja toodud peamised algatused kolm peamist teemat:

 • ELi õigused: Puuetega inimestel on teistel riikidel samaväärne õigus kolida teise riiki või osaleda poliitilises elus. Tuginedes kaheksas riigis käimasoleva katseprojekti kogemustele, teeb Euroopa Komisjon 2023. aasta lõpuks ettepaneku kõigile ELi riikidele Euroopa puuetega inimeste kaart, mis hõlbustab puuetega inimeste vastastikust tunnustamist liikmesriikide vahel, aidates puuetega inimestel kasutada oma õigust vaba liikumine. Samuti teeb komisjon tihedat koostööd liikmesriikidega, et tagada puuetega inimeste osalemine 2023. aasta valimisprotsessis.
 • Iseseisev elu ja autonoomia: Puuetega inimestel on õigus elada iseseisvalt ja valida, kus ja kellega nad elada soovivad. Iseseisva elu ja kogukonda kaasamise toetamiseks töötab komisjon välja suunised ja käivitab algatuse puuetega inimeste sotsiaalteenuste parandamiseks.
 • Mittediskrimineerimine ja võrdsed võimalused: Strateegia eesmärk on kaitsta puuetega inimesi igasuguse diskrimineerimise ja vägivalla eest. Selle eesmärk on tagada võrdsed võimalused ja juurdepääs õigusemõistmisele, haridusele, kultuurile, spordile ja turismile. Samuti tuleb tagada võrdne juurdepääs kõigile tervishoiuteenustele ja tööhõivele.

On võimatu osaleda ühiskonnas teistega võrdsetel alustel, kui teie keskkond - füüsiline või virtuaalne - pole ligipääsetav. Tänu kindlale ELi õigusraamistikule (nt Euroopa juurdepääsetavuse aktiVeebi juurdepääsetavuse direktiivReisijate õigused) juurdepääs on paranenud, kuid paljud piirkonnad ei ole endiselt ELi eeskirjade kohaldamisalaga ning hoonete, avalike ruumide ja mõnede transpordiliikide juurdepääsetavus on erinev. Seetõttu käivitab Euroopa Komisjon 2022. aastal Euroopa ressursikeskuse AccessibleEU, et luua teadmiste baas teabe ja heade tavade kohta juurdepääsetavuse kohta kõigis sektorites.  

Strateegia elluviimine: tihe koostöö ELi riikidega ning süvalaiendamine sise- ja välispoliitikas

Strateegia eesmärkide saavutamine nõuab kõigi liikmesriikide tugevat pühendumust. ELi riigid on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamisel võtmetähtsusega osalejad. Komisjon loob puuetega inimeste platvormi, koondades konventsiooni rakendamise eest vastutavad riigiasutused, puuetega inimeste organisatsioonid ja komisjoni, et toetada strateegia rakendamist ning tõhustada koostööd ja vahetust konventsiooni rakendamisel. Platvormil on ulatuslik veebipõhine kohalolek ja see tagab tegevuse järjepidevuse kogu aasta vältel. Puuetega inimesed osalevad puuetega inimeste õiguste strateegia 2021–2030 elluviimise dialoogis ja protsessis.

Komisjon integreerib puudega seotud küsimused kõikidesse ELi poliitikatesse ja suurtesse algatustesse. Kuna puuetega inimeste õigused ei lõpe Euroopa piiridel, edendab komisjon puuetega inimeste õigusi kogu maailmas. Selle strateegiaga tugevdab EL oma rolli puuetega inimeste õiguste kaitsjana. EL kasutab selliseid vahendeid nagu tehniline abi ja finantsprogrammid, toetus ELi delegatsiooni kaudu, poliitiline dialoog ja töö mitmepoolsetel foorumitel, et toetada partnerriike nende püüdlustes rakendada ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ja anda juhiseid Säästva arengu eesmärgid puuetega kaasaval viisil.

Taust

Nagu teatas president von der Leyen, Puuetega inimeste õiguste strateegia 2021–2030 aitab koos Euroopa Liiduga kaasa võrdõiguslikkuse liidu ülesehitamisele LGBTIQ võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025ELi rassismivastane tegevuskava 2020–2025Soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025 ja ELi romide strateegiline raamistik.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsioon (Puuetega inimeste õiguste konventsioon), mille ÜRO võttis vastu 2006. aastal, oli läbimurre puuetega inimeste õiguste osas: kõik liikmesriigid on selle osalised ja see on esimene inimõiguste konventsioon, mille sõlmis ka EL. Konventsiooni osalised on kohustatud edendama, kaitsma ja täitma kõigi puuetega inimeste inimõigusi ning tagama nende seadusest tuleneva võrdsuse. Selle strateegiaga loob komisjon raamistiku, mis toetab ELi ja liikmesriikide tegevust UNCRPD rakendamisel.

Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010-2020 sillutas teed tõkkevabasse Euroopasse, näiteks selliste direktiividega nagu Euroopa juurdepääsetavuse akti, mis nõuab, et peamised tooted ja teenused nagu telefonid, arvutid, e-raamatud, pangateenused ja elektrooniline side oleksid mitmesuguste puuetega inimestele juurdepääsetavad ja kasutatavad. ELi reisijate õigused tagavad puuetega inimestele juurdepääsu maantee-, õhu-, raudtee- või merereisidele. Rahvusvahelise koostöö poliitika kaudu on EL näidanud ka globaalset teed puuetega inimeste kaasamise ja täieliku osalemise edendamisel.

Rohkem informatsiooni

Teatis: Võrdõiguslikkuse liit: puuetega inimeste õiguste strateegia 2021–2030

Kergesti loetav versioon: Puuetega inimeste õiguste strateegia 2021–2030

Küsimused ja vastused: Puuetega inimeste õiguste strateegia 2021–2030

Faktileht: Puuetega inimeste õiguste strateegia 2021–2030

Uudised kergesti loetavas: Euroopa Komisjon esitab uue strateegia puuetega inimeste õiguste kaitsmiseks

Lisateave puuetega inimeste ELi algatuste kohta

Jätka lugemist
reklaam
reklaam

Trendid