Ühenda meile

Tšehhi

ELi ühtekuuluvuspoliitika: 160 miljonit eurot Tšehhi raudteetranspordi ajakohastamiseks

avaldatud

on

Sisestamine 2021 ELi raudteeaasta, kiitis Euroopa Komisjon täna heaks 160 miljoni euro suuruse investeeringu Ühtekuuluvusfond asendada Tšehhi Sudoměřice u Tábora ja Votice vaheline üksik liin uue 17 km pikkuse kaherööpmelise raudteega. See võimaldab läbida pikamaa-, kiir- ja rohkem kaubaronge. Ühtekuuluvus- ja reformivolinik Elisa Ferreira ütles: „See projekt ajakohastab Tšehhi raudteetransporti, muutes selle raudteevõrgu konkurentsivõimelisemaks ja atraktiivsemaks võrreldes teiste saastavamate ja ohtlikumate transpordiliikidega. Sellest on palju kasu inimestele ja ettevõtetele mitte ainult Tšehhis, vaid ka ülejäänud Kesk-Euroopas. "

Projekt aitab kaasa raudteetranspordi suuremale läbilaskevõimele ja konkurentsivõimele. See peaks soodustama üleminekut maanteetranspordilt raudteetranspordile, mis toob keskkonnakasu vähem müra ja õhusaaste näol, aidates samal ajal kaasa sotsiaal-majanduslikule arengule Lõuna-Böömimaal. Uus liin Praha-České Budějovice raudteekoridoris hõlbustab juurdepääsu České Budějovice ja Praha linnadele ning Táborile, hõlbustades nende linnakeskuste inimeste nõudluse rahuldamist. See projekt on osa üleeuroopalisest raudteest, mis ühendab Saksamaad ja Austriat Tšehhi kaudu ning see peaks algama eeldatavasti 2023. aasta esimeses kvartalis.

Tšehhi

Komisjon kiidab heaks investeeringutoetuse Tšehhi viljapuuaedadele ja niisutustele; alustab Tšehhi meetmete põhjalikke uurimisi suurte põllumajandusettevõtete kasuks

avaldatud

on

Euroopa Komisjon kiitis heaks kaks Tšehhi investeerimisabi kava viljapuuaedade ümberkorraldamiseks ja niisutamiseks ning avas põhjaliku uurimise, et hinnata, kas teatavatele põllumajandussektoris varem tegutsenud suurtele ettevõtetele antud investeeringutoetus oli kooskõlas ELi eeskirjadega riigiabi kohta põllumajandussektoris. Paralleelselt on komisjon algatanud põhjaliku uurimise, et hinnata, kas varasematele ja kavandatavatele toetustele teatavatele suurtele ettevõtetele põllukultuuride ja kariloomade kindlustuse toetamiseks on kooskõlas ELi eeskirjadega riigiabi kohta põllumajandussektoris.

Investeerimisabi suurettevõtetele viljapuuaedade ümberkorraldamiseks ja niisutamiseks

Tšehhi teatas komisjonile kavatsusest rakendada kahte abikava, et toetada põllumajandussektoris tegutsevaid ettevõtjaid, hoolimata nende suurusest viljapuuaedade ümberkorraldamisse ja niisutamisse investeerimisel. Kavade hinnanguline eelarve oli vastavalt 52.4 miljonit eurot ja 21 miljonit eurot.

Komisjon leidis, et abi, mida Tšehhi ametiasutused kavatsevad kahe teatatud kava alusel tulevikus anda, on igat liiki abisaajate suhtes kooskõlas 2014. aasta põllumajanduse riigiabi suunistes sätestatud tingimustega. Selle alusel kiitis komisjon meetmed heaks vastavalt ELi riigiabi eeskirjadele.

Mis puutub varasemasse, siis leidis komisjon kavandatavate meetmete hindamise käigus, et eelnevatel aastatel olid Tšehhi abi andvad asutused ekslikult kvalifitseerinud mõned neist kavadest kasusaajad väikesteks või keskmise suurusega ettevõteteks, kui nad olid tegelikult suured ettevõtjad. Komisjon leidis, et need suured ettevõtjad olid saanud abi Tšehhi olemasolevate kavade alusel, mis on põllumajanduse grupierandi määruse alusel grupierandiga ja kättesaadavad ainult VKEdele.

Komisjoni 2014. aasta põllumajanduse riigiabi suunised võimaldavad liikmesriikidel teatud tingimustel anda investeeringutoetust igas suuruses ettevõtetele. Kui suurettevõtetele antakse investeerimisabi, tuleb selle võimaliku moonutava mõju tõttu täita teatavaid lisatingimusi, et tagada võimalike konkurentsimoonutuste minimeerimine. Eelkõige peab suurettevõtetele antav investeerimisabi: i) avaldama tõelist stimuleerivat mõju, st abisaajad ei teeks investeeringuid avaliku sektori toetuse puudumisel (nimelt „alternatiivne stsenaarium”, mis kirjeldab olukorda, kus abi puudub); ja ii) see peab olema konkreetse teabe põhjal minimaalselt vajalik.

Selles etapis kahtleb komisjon, kas Tšehhi poolt juba suurettevõtetele antud abi vastab nendele tingimustele, eelkõige seetõttu, et ei ole esitatud alternatiivset stsenaariumi, mis tagaks, et suurettevõtjatele on varem antud abi proportsionaalne .

Nüüd uurib komisjon täiendavalt, kas tema esialgsed mured saavad kinnitust. Põhjaliku uurimise algatamine annab kõigile huvitatud isikutele võimaluse meetme kohta kommentaare anda. See ei mõjuta kuidagi uurimise tulemust.

Abi suurettevõtete põllukultuuride ja kariloomade kindlustusmakse toetamiseks

Tšehhi teatas komisjonile oma kavatsusest anda suurettevõtetele 25.8 miljonit eurot riiklikku toetust põllukultuuride ja loomakasvatuse kindlustusmakseks.

Komisjoni hinnangust selgus, et sellist toetust oli juba varem antud abisaajatele, kelle Tšehhi abi andvad asutused olid ekslikult kvalifitseerinud VKEdeks, kuigi nad olid tegelikult suured ettevõtted.

Selles etapis kahtleb komisjon, kas Tšehhi abi põllukultuuride ja loomakasvatuse kindlustusmaksete jaoks vastab varem 2014. aasta põllumajanduse riigiabi suunistes suurtele ettevõtjatele ette nähtud nõuetele. Sellega seoses on ebatõenäoline, et Tšehhi ametiasutused saaksid suurte ettevõtjatele antava abi ergutava mõju avaldada, kui ekslikult VKEdeks kvalifitseeritud abisaajad ei esitanud vastupidist stsenaariumi.

Tšehhi teatatud kava kohaselt peavad abisaajad abi taotlema ainult kindlustusmakse tasumise etapis, mitte enne kindlustuslepingu allkirjastamist. Seetõttu kahtleb komisjon praeguses etapis, kas meetmel on tõeline ergutav mõju, teisisõnu, et abisaajad ei sõlmiks kindlustuslepinguid avaliku sektori toetuse puudumisel. Ka suurettevõtete põllukultuuride ja kariloomade kindlustusmakse toetamiseks varasema ja kavandatud abi puhul uurib komisjon nüüd täiendavalt, et teha kindlaks, kas tema esialgsed probleemid on kinnitatud. Põhjaliku uurimise algatamine annab kõigile huvitatud isikutele võimaluse meetme kohta kommentaare anda. See ei mõjuta kuidagi uurimise tulemust.

Taust

Pidades silmas põllumajandustootjate sageli piiratud rahastamisvõimalusi, võimaldavad komisjoni 2014. aasta suunised põllumajandus- ja metsandussektoris ning maapiirkondades antava riigiabi kohta liikmesriikidel toetada ettevõtjate investeeringuid ja kindlustusmakseid. Meetmed peaksid siiski vastama mitmetele tingimustele, eelkõige:

  • Ergutava efekti põhimõte: abitaotlus tuleb esitada enne toetatava tegevuse algust;
  • suurettevõtete nõue tõendada „ergutav mõju” „alternatiivse stsenaariumi” kaudu: nad peavad esitama dokumentaalsed tõendid selle kohta, mis oleks juhtunud olukorras, kus abi ei antud;
  • abi peab olema proportsionaalne ja
  • abikõlblike tegevuste, abikõlblike kulude ja abi osatähtsusega seotud eritingimused.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) on määratletud dokumendis Komisjoni määruse (EL) 702/2014 I lisa. Samas määruses selgitatakse, et VKEde arengut võivad piirata turutõrked. VKEdel on tavaliselt raskusi kapitali või laenude saamisega, arvestades teatud finantsturgude riskikartlikku olemust ja piiratud tagatist, mida nad võivad pakkuda. Nende piiratud ressursid võivad samuti piirata nende juurdepääsu teabele, eriti mis puudutab uut tehnoloogiat ja potentsiaalseid turge. Nagu liidu kohtud on järjekindlalt kinnitanud, tuleb VKE määratlust tõlgendada kitsalt.

Otsuste mittekonfidentsiaalne versioon tehakse kättesaadavaks juhtuminumbritega SA.50787, SA.50837 ja SA. SA.51501 riigiabi register komisjoni kohta konkurents pärast konfidentsiaalsusküsimuste lahendamist. Riigiabi otsuste uued väljaanded Internetis ja Euroopa Liidu Teatajas on loetletud. \ T Riigiabi Weekly e-News.

 

Jätka lugemist

koronaviirus

Komisjon kiidab heaks 7.5 miljoni euro suuruse Tšehhi kava koronaviiruse puhangust mõjutatud Pilseni linnas asuvate ettevõtete toetamiseks

avaldatud

on

Euroopa Komisjon kiitis heaks 7.5 miljoni euro suuruse Tšehhi kava koronaviiruse puhangust mõjutatud Pilseni linnas asuvate ettevõtete toetamiseks. Kava kiideti heaks riigiabi raames Ajutine raamistik. Abi eesmärk on kõrvaldada tõsised häired Tšehhi majanduses ning aidata Pilsenis asuvatel ettevõtetel ja organisatsioonidel säilitada majanduse järjepidevus. See täiendab ka muid valitsuse toetusprogramme („COVID Rent Program“, „COVID-SPORT Program“ ja „ANTIVIRUS Program“).

Kava on avatud kõikidele sektoritele, välja arvatud finantseerimisasutused, tegutsevatele abisaajatele. See koosneb järgmistest alameetmetest: Linna omandis olevate mitteeluruumide pindade üürisoodustus ja üürimaksete edasilükkamine, põllumajandusmaa ja arendustegevuse rendilepingu alusel tasutavate maksete tasumise edasilükkamine, loodud otsetoetused asutatud riiklikult kaasrahastatud organisatsioonidele või asutatud Pilseni linna poolt ning spordiklubide ja kultuuriorganisatsioonide jaoks, mida Pilseni linn pole asutatud.

Komisjon leidis, et Tšehhi kava on kooskõlas ajutises raamistikus sätestatud tingimustega. Eelkõige ei ületa abisaajate kogutoetus 800,000 120,000 eurot ettevõtte kohta (100,000 107 eurot kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutseva ettevõtja kohta või 3 XNUMX eurot põllumajandustoodete esmatootmisega tegeleva ettevõtja kohta. Komisjon jõudis järeldusele, et meede on vajalik , mis on asjakohane ja proportsionaalne tõsise häire kõrvaldamiseks liikmesriigi majanduses kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli XNUMX lõike XNUMX punktiga b ja ajutises raamistikus sätestatud tingimustega.

Selle põhjal kiitis komisjon meetme heaks vastavalt ELi riigiabi eeskirjadele. Lisateavet ajutise raamistiku ja muude meetmete kohta, mida komisjon on võtnud koronaviiruse pandeemia majandusliku mõju vähendamiseks, leiate siit siin. Otsuse mittekonfidentsiaalne versioon tehakse kättesaadavaks kohtuasja numbri SA.58430 all riigiabi register komisjoni kohta konkurents kui kõik konfidentsiaalsusküsimused on lahendatud.

Jätka lugemist

CO2 heitkoguste

Komisjon kiitis heaks Tšehhi energiamahukatele ettevõtetele hüvitamise kaudsete heitkoguste eest

avaldatud

on

Euroopa Komisjon kiitis ELi riigiabi eeskirjade kohaselt heaks Tšehhi kava hüvitada energiamahukatele ettevõtetele osaliselt kõrgemad elektrihinnad, mis tulenevad kaudsetest heitkogustest ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) raames. Kava katab 2020. aastal tekkinud kaudsed heitmekulud ja selle esialgne eelarve on umbes 88 miljonit eurot. Meetmest saavad kasu ettevõtted, kes tegutsevad Tšehhis sektorites, mis kannavad märkimisväärseid elektrikulusid ja on eriti avatud rahvusvahelisele konkurentsile.

Hüvitis antakse osaliste kaudsete heitkogustega kauplemise süsteemi kulude hüvitamise kaudu abikõlblikele ettevõtetele. Komisjon hindas meedet ELi riigiabi eeskirjade, eriti meetme alusel suunised teatavate riigiabimeetmete kohta seoses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemiga pärast 2012. aastat ja leidis, et see on kooskõlas suuniste nõuetega. Eelkõige aitab skeem vältida globaalsete kasvuhoonegaaside heitkoguste kasvu, mis tuleneb ettevõtete kolimisest EL-i välistesse riikidesse, kus keskkonnaalane regulatsioon on vähem range.

Lisaks jõudis komisjon järeldusele, et antud abi piirdub vajaliku miinimumiga. Lisateavet saab komisjoni kohta konkurents kodulehel, et Riigiabi Registreeri kohtuasja numbri all SA. 58608.

Jätka lugemist
reklaam

puperdama

Facebook

Trendid