Ühenda meile

Kaitseväe

Nõukogu eesistujariik ja Euroopa Parlament saavutavad ajutise kokkuleppe veebipõhise terroristliku sisu eemaldamise osas

avaldatud

on

EL töötab selle nimel, et takistada terroristidel Interneti kasutamist radikaliseerumiseks, värbamiseks ja vägivallale õhutamiseks. Täna (10. detsembril) jõudsid nõukogu eesistujariik ja Euroopa Parlament esialgse kokkuleppeni määruse eelnõu osas, mis käsitleb terrorismi levitamist veebis.

Õigusaktide eesmärk on terrorismi sisu kiire eemaldamine veebis ja selleks kõigi liikmesriikide jaoks ühtse instrumendi loomine. Kavandatud eeskirju kohaldatakse ELis teenuseid pakkuvate hostimisteenuste pakkujate suhtes, olenemata sellest, kas nende peamine asukoht on liikmesriikides või mitte. Vabatahtlik koostöö nende ettevõtetega jätkub, kuid õigusaktid pakuvad liikmesriikidele täiendavaid vahendeid, et jõustada vajaduse korral terroristliku sisu kiire eemaldamine. Õigusakti eelnõus sätestatakse terrorismi sisu selge reguleerimisala ja selge ühtne määratlus, et austada täielikult ELi õiguskorras kaitstud põhiõigusi, eriti neid, mis on tagatud ELi põhiõiguste hartas.

Kolimiskorraldused

Liikmesriikide pädevatel asutustel on õigus anda teenuse pakkujatele väljasaatmiskorraldusi, eemaldada terroristlik sisu või keelata sellele juurdepääs kõikides liikmesriikides. Seejärel peavad teenuse pakkujad ühe tunni jooksul sisule juurdepääsu eemaldama või selle keelama. Liikmesriikide pädevatele asutustele, kus teenuseosutaja on asutatud, on õigus kontrollida teiste liikmesriikide väljastatud väljasaatmiskorraldusi.

Koostöö teenuseosutajatega hõlbustatakse väljasaatmiskorralduste käsitlemise hõlbustamiseks kontaktpunktide loomise kaudu.

Liikmesriikide ülesanne on kehtestada eeskirjad karistuste kohta õigusaktide rikkumise korral.

Teenusepakkujate konkreetsed meetmed

Terroristliku sisuga kokkupuutuvate hostimisteenuste pakkujad peavad võtma konkreetseid meetmeid, et võidelda oma teenuste väärkasutamise vastu ja kaitsta oma teenuseid terrorismi levitamise eest. Määruse eelnõus on väga selge, et otsus meetmete valiku osas jääb majutusteenuse pakkujale.

Teenusepakkujad, kes on konkreetse aasta jooksul võtnud meetmeid terroristliku sisu levitamise vastu, peavad avalikustama sel perioodil võetud meetmete kohta läbipaistvusaruanded.

Kavandatud eeskirjad tagavad ka tavakasutajate ja ettevõtete õiguste, sealhulgas sõna- ja teabevabaduse ning ettevõtlusvabaduse austamise. See hõlmab tõhusaid õiguskaitsevahendeid nii kasutajatele, kelle sisu on eemaldatud, kui ka teenuse pakkujatele kaebuse esitamiseks.

Taust

Selle ettepaneku esitas Euroopa Komisjon 12. septembril 2018 pärast ELi juhtide üleskutset sama aasta juunis.

Ettepanek tugineb 2015. aasta detsembris käivitatud ELi Interneti-foorumi tööle, mis on liikmesriikide ja suuremate Interneti-ettevõtete esindajate vaheline vabatahtliku koostöö raamistik, et avastada ja lahendada veebipõhist terroristlikku sisu. Koostöö selle foorumi kaudu ei ole olnud probleemi lahendamiseks piisav ja 1. märtsil 2018 võttis komisjon vastu soovituse meetmete kohta ebaseadusliku veebisisu tõhusaks võitlemiseks.

Reageerimine terrorismiohule ja hiljutistele terrorirünnakutele Euroopas (taustteave)

koronaviirus

Esialgsed DOD COVID-19 vaktsineerimised on käimas kogu USEUCOMi piirkonnas

avaldatud

on

Käimas on esimene COVID-19 vaktsineerimise voor
- Kaitseministeeriumi (DOD) prioriteetseteks töötajateks, kes teenivad USA Euroopa väejuhatuse (USEUCOM) vastutusala.

DOD-i vaktsineerimisprogramm algas Euroopas 28. detsembril, kui Moderna
vaktsiini manustati tervishoiutöötajatele, kes teenisid kolmes USA armees
Baieris asuvad raviasutused.

Kolm DOD meditsiiniasutust Ühendkuningriigis hakkasid ka andma
sel nädalal patsientidele vaktsiini. Täiendavad DOD-i meditsiiniasutused Saksamaal
Ühendkuningriik ja Ühendkuningriik peaksid kavandama selle personali nakatamist
nädal. Järgmisel nädalal on DOD-i kliinikud Itaalias, Hispaanias, Belgias ja Portugalis
plaanis saada oma esimene vaktsiinisaadetis.

See vaktsiini levitamise algfaas USEUCOMi piirkonnas on
oluline esimene samm DOD-i üldise plaani suunas, mis julgustab kogu personali
vaktsineerima.

"Kõigi immuniseerimine võimaldab meil liikuda tagasi sisuliselt mõtetesse
normaalsuse osas, kuidas me omavahel suhtleme, "ütles brigaadikindral.
Mark Thompson, Euroopa regionaalse tervisekomando ülemjuhataja.

Thompson ütles, et algfaasi lõpuleviimine võtab umbes kuu aega, sest
esimese ja teise Moderna annuse vahelise 28-päevase ajavahemiku vahel
vaktsiin.

Lisainformatsiooni vaadake USEUCOMi vaktsiini levitamise veebisaiti COVID-19

Teave USEUCOMi kohta

USA sõjaväeoperatsioonide eest vastutab USA Euroopa väejuhatus (USEUCOM)
kogu Euroopas, osa Aasiast ja Lähis-Idast, Arktika ja Atlandi ookeanist
Ookean. USEUCOM koosneb enam kui 64,000 XNUMX sõjaväelasest ja tsiviilisikust
personali ning teeb tihedat koostööd NATO liitlaste ja partneritega. Käsk on
üks kahest USA ette paigutatud geograafilisest võitlejast, mille peakorter asub
Stuttgardis, Saksamaal. Lisateavet USEUCOMi kohta leiate kliki siia.

Jätka lugemist

koronaviirus

USEUCOM COVID-19 vaktsiinide jaotus

avaldatud

on

Alates sellest nädalast saavad Euroopa raviasutused COVID-19 vaktsiini esmasaadetisena 28 kohas üheksas riigis kogu USEUCOMi vastutusalas. Vaktsiini algannused manustatakse vastavalt Kaitseministeeriumi (DoD) faasipõhisele vaktsiini levitamise kavale, et vaktsineerida USA sõjaväelasi ja tsiviilisikuid prioriteetses järjekorras.

Pärast esmast jaotamist ja seda, kui vaktsiini saab rohkem, pääseb vaktsiinile juurde täiendav personal. "Kuigi selle vaktsiini väljatöötamise kiirus on enneolematu, on põhjalikud uuringud, mis näitavad selle vaktsiini ohutust ja efektiivsust, veenvad," ütles USA mereväe kapten. Mark Kobelja, USEUCOMi üldkirurg. "Julgustaksin kõiki nõuetele vastavaid töötajaid seda vaktsiini saama, kui seda pakutakse."

Heathi ametivõimud julgustavad kõiki järgima tervisekaitsenõudeid, kandma sobivaid maske, harjutama füüsilist distantseerumist, pesema käsi ja liikumise asjakohast piiramist vastavalt DoD ja vastuvõtva riigi määrustele. Uusim USEUCOMi teave COVID-19 ja vaktsiinide levitamise kava kohta võib olla siit.

Teave USEUCOMi kohta

USA Euroopa väejuhatus (USEUCOM) vastutab USA sõjaliste operatsioonide eest kogu Euroopas, Aasia ja Lähis-Ida osades, Arktikas ja Atlandi ookeanis. USEUCOM koosneb enam kui 64,000 XNUMX sõjaväelasest ja tsiviilpersonalist ning teeb tihedat koostööd NATO liitlaste ja partneritega. Käsk on üks kahest USA edasi paigutatud geograafilisest võitlejast, mille peakorter asub Saksamaal Stuttgardis. Lisateavet USEUCOMi kohta leiate kliki siia.

Jätka lugemist

Kuritegevus

Euroopa kontrolliasutused ühendavad oma töö küberturvalisuse valdkonnas

avaldatud

on

Kuna küberkuritegevuse ja küberrünnakute oht on viimastel aastatel tõusnud, on kogu Euroopa Liidu audiitorid pööranud üha suuremat tähelepanu kriitiliste infosüsteemide ja digitaalse infrastruktuuri vastupidavusele. Küberturvalisuse auditikokkuvõte, mille täna avaldas ELi kõrgeimate kontrolliasutuste kontaktkomitee, annab ülevaate nende asjakohasest audititööst selles valdkonnas.

Küberintsidendid võivad olla tahtlikud või tahtmatud ning ulatuda teabe juhuslikust avalikustamisest kuni rünnakute vastu ettevõtetele ja esmatähtsale infrastruktuurile, isikuandmete varguseni või isegi sekkumiseni demokraatlikesse protsessidesse, sealhulgas valimistesse, ja üldiste desinformatsioonikampaaniateni avalike arutelude mõjutamiseks. Küberturvalisus oli meie ühiskondade jaoks juba enne COVID-19 tabamist kriitiline. Kuid meie ees seisva pandeemia tagajärjed süvendavad veelgi küberohte. Paljud äritegevused ja avalikud teenused on liikunud füüsilistest kontoritest kaugtööle, samas kui võltsuudised ja vandenõuteooriad on levinud rohkem kui kunagi varem.

Kriitiliste infosüsteemide ja digitaalsete infrastruktuuride kaitsmine küberrünnakute eest on seega muutunud ELi ja selle liikmesriikide jaoks üha kasvavaks strateegiliseks väljakutseks. Küsimus pole enam selles, kas küberrünnakud toimuvad, vaid selles, kuidas ja millal need toimuvad. See puudutab meid kõiki: üksikisikuid, ettevõtteid ja riigiasutusi.

„COVID-19 kriis on proovile pannud meie ühiskondade majanduslikku ja sotsiaalset struktuuri. Arvestades meie sõltuvust infotehnoloogiast, võib küberkriis osutuda järgmiseks pandeemiaks, ”ütles Euroopa Kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne. „Digitaalse autonoomia otsimine ning küberohtudest ja välistest desinformatsioonikampaaniatest tulenevate väljakutsetega toimetulek on kahtlemata jätkuvalt osa meie igapäevaelust ja jääb ka järgmisel kümnendil poliitilisele päevakorrale. Seetõttu on oluline tõsta teadlikkust küberturvalisuse hiljutiste audititulemuste kohta kõigis ELi liikmesriikides. "

Seetõttu on Euroopa kõrgeimad kontrolliasutused viimasel ajal oma küberturvalisuse audititegevusega tegelenud, pöörates erilist tähelepanu andmekaitsele, süsteemivalmidusele küberrünnakuteks ja oluliste kommunaalteenuste süsteemide kaitsele. See tuleb seada konteksti, milles EL soovib saada maailma turvalisimaks digitaalseks keskkonnaks. Tegelikult esitasid Euroopa Komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja äsja uue ELi küberturvalisuse strateegia, mille eesmärk on tugevdada Euroopa kollektiivset vastupanuvõimet küberohtude vastu.

. kompendium avaldatud 17. detsembril annab taustteavet küberjulgeoleku, peamiste strateegiliste algatuste ja asjakohaste õiguslike aluste kohta ELis. Samuti illustreerib see peamisi väljakutseid, millega EL ja selle liikmesriigid silmitsi seisavad, nagu näiteks üksikute ELi kodanike õiguste ohustamine isikuandmete väärkasutamise kaudu, risk institutsioonidele, kes ei suuda osutada hädavajalikke avalikke teenuseid või on küberrünnakute tõttu piiratud tulemustega.

. kompendium tugineb kontrollikoja ja kaheteistkümne ELi liikmesriigi kõrgeima kontrolliasutuse (Taani, Eesti, Iirimaa, Prantsusmaa, Läti, Leedu, Ungari, Holland, Poola, Portugal, Soome ja Rootsi) auditite tulemustele.

Taust

See audit kompendium on ELi kontaktkomitee raames ELi kõrgeimate kontrolliasutuste koostöö tulemus. See on loodud teabeallikaks kõigile, kes on huvitatud sellest olulisest poliitikavaldkonnast. Praegu on see EL-is saadaval inglise keeles Kontaktkomitee veebisaitja on hiljem saadaval teistes ELi keeltes.

See on kontaktkomitee auditi kolmas väljaanne kompendium. Esimene väljaanne Noorte töötus ja noorte integreerimine tööturule ilmus juunis 2018. Teine Rahvatervis ELis anti välja 2019. aasta detsembris.

Kontaktkomitee on ELi ja selle liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide autonoomne, sõltumatu ja mittepoliitiline assamblee. See on foorum ELiga seotud ühist huvi pakkuvate küsimuste arutamiseks ja käsitlemiseks. Tugevdades oma liikmete vahelist dialoogi ja koostööd, aitab kontaktkomitee kaasa ELi poliitikate ja programmide tõhusale ja sõltumatule välisauditile

Jätka lugemist
reklaam

puperdama

Facebook

Trendid