Parlamendiliikmed võtavad vastu muudetud reeglid #RoadHaulage operatsioonide kohta teises ELi riigis

| Jaanuar 14, 2019

Transpordikomisjon võttis eelmisel nädalal vastu uued sätted postkastiettevõtete vastu võitlemiseks, kabotaažieeskirjade jõustamise parandamiseks ja pettuste vältimiseks maanteetranspordis.

Parlamendiliikmed soovivad, et ettevõtetel oleks õigus teostada tarneid mõnes teises ELi riigis kolm päeva pärast piiriülest kättetoimetamist, et parandada jõustatavust ja aidata vältida veoautode „tühja sõitu”. Praegused õigusaktid lubavad kolme toimingut seitsme päeva jooksul.

Süsteemse kabotaaži vältimiseks ei ole veoautodel pärast seda perioodi kahe ja poole päeva jooksul pärast asukohariiki naasmist lubatud teha uusi kabotaažvedusid samas riigis.

Sõidukid peavad samuti laadima või tühjendama kord nelja nädala jooksul liikmesriigis, kus ettevõte on registreeritud, Euroopa Parlamendi liikmed ütlevad.

Postkastiettevõtete lõhkemine ja kaubikute kuritarvitamine

Postkastifirmade probleemi lahendamiseks peaksid autoveo-ettevõtjad esitama tõendid olulise tegevuse kohta liikmesriigis, kus nad on registreeritud. Suurema arvu väikeste tarbesõidukeid kasutavate ettevõtete puhul teevad parlamendiliikmed ettepaneku, et ettevõtjad, kes kasutavad rahvusvahelisele transpordile üle 2.4 tonni suuremaid väikeseid tarbesõidukeid, peaksid samuti järgima ELi eeskirju, et saada maanteetranspordi ettevõtjaks, et vältida turumoonutusi.

Jälgida „musti lambaid”, vähendada bürokraatiat ja kontrollib seaduskuulekaid ettevõtteid

Parlamendiliikmed soovivad, et elektroonilisi dokumente ja digitaaltehnoloogiaid kasutataks tõhusamalt, et aidata vähendada sõidukijuhtide koormust ja vähendada teekontrolliaegu. Riiklikud ametiasutused peaksid tõhustama piiriülest koostööd, et aidata tuvastada ja keskenduda ettevõtetele, kellel on nõrgad vastavuskirjed, vähendades samal ajal õiguskaitsega tegelevate ettevõtjate pistelist kontrolli.

Transpordikomitee Parlamendiliikmed soovivad samuti, et liikmesriigid kohaldaksid karistusi kaubasaatjate, ekspediitorite, töövõtjate ja alltöövõtjate suhtes, kui nad teavad või peaksid teadma, et veoettevõtjad rikuvad eeskirju.

Järgmised sammud

Transpordikomisjoni parlamendiliikmed võtsid vastu muudatused kabotaažieeskirju ja autoveo-ettevõtja tegevusalale juurdepääsu eeskirju käsitlevas ettepanekus, mille poolt hääletas 27 ja 21, ning lükkas tagasi muudatusettepanekud, mis esitati puhkeaja ja sõidukijuhtide lähetamise aruannete kohta. Transpordikomisjoni koordinaatorid arutavad, kuidas jätkata kolme liikuvuspaketi ettepanekut järgmisel koordinaatorite koosolekul.

tags: , ,

kategooria: Esileht, EU, Euroopa Parlament, transport, Sõidukid