Terrorismivastane võitlus - parlamendis esitatakse ettepanekud uue ELi strateegia kohta

| Detsember 12, 2018

Põhjalikul hindamisel lähtub parlament soovitustest radikaliseerumise vastu võitlemiseks, andmete koostalitlusvõime parandamiseks ja terrorismi ohvrite toetamiseks.

Teisipäeval (11) detsembris arutlusel olevas mitteseadusandlikus resolutsioonis, mis võeti vastu kolmapäeval koos 474i häälega 112i ja 75i suhtes, jätab parlament ettepaneku tugevdada selliste ELi asutuste rolli nagu Europol ja suurte IT-operatiivjuhtimise Euroopa agentuur Süsteemid (eu-LISA).

Parlamendiliikmed väljendavad ka muret asutuste ning liikmesriikide ja ELi ametiasutuste vahelise ebapiisava andmevahetuse üle. Nad rõhutavad, kui tähtis on terrorismivastaste meetmete võtmisel täielikult austada põhiõigusi, sealhulgas andmekaitset ja sõnavabadust.

Parlamendi peamistest ettepanekutest:

 • Radikaalsete jutlustajate ELi nimekirja loomine;
 • tugevdatud järelevalve, et tagada Euroopas kindlakstehtud tagasipöörduvate võitlejate ühtlustatud turvalisus ja kohtu alla andmine;
 • välistavad süüdi mõistetud terroristide rikkujad varjupaiga andmise eest;
 • radikaliseerumisvastased meetmed, näiteks vanglate programmid, haridus ja kampaaniad;
 • ELi ja liikmesriikide ametnike radikaliseerumisega seotud erikoolitus;
 • ELi välispiiride tugevdamine ja nõuetekohane kontroll kõikidel piiriületustel, kasutades kõiki asjakohaseid andmebaase;
 • nõudlus juriidiliste menetluste järele, et mõõta terroriaktide kiitust;
 • trükitud või veebipõhise propaganda eemaldamine, mis õhutab vägivalda;
 • kutsuma üles ELi-Ühendkuningriigi koostöö ja teabevahetuse järjepidevust;
 • piirates eriti kahjulike noadade nüansse kandmist ja keelamist;
 • eraviisiliste lennukite lisamine broneeringuinfo direktiivile;
 • Lõhkeainete lähteainete spetsialiseerunud ostjate litsentside Euroopa süsteem;
 • ELi tasandil on vaja kiiresti määratleda terrorismi ohver;
 • Komisjon palus luua terrorismiohvrite ELi koordineerimiskeskus (CCVT), et pakkuda rünnakute korral kriisitoetust ja abi;
 • kasutada laiaulatuslike terrorirünnakute ohvrite hüvitamiseks Euroopa solidaarsusfondi;
 • tihedam koostöö kolmandate riikidega, eriti naaberriikidega.

Pärast hääletust kaasraportöör Monika Hohlmeier (EPP, DE) ütles: "Eile rünnak Strasbourgi jõuluturule oli rünnak Euroopa kodanikele ja ühised ELi väärtused ja põhimõtted halvimal võimalikul viisil. Intsident on meile jälle näidanud, et peame jätma tühjad loosungid ja ebareaalsete meetmete taga ja koondama oma tegevuse sellesse, mis tõepoolest muudab Euroopa ohutuks. Viimaste aastate kõikidest jõupingutustest hoolimata on endiselt lünki ja võimalusi terrorismivastase võitluse tõhustamiseks. See tähendab luureteenistuste ja ametiasutuste laiemat koostööd ja teabevahetust, radikaliseerumise vastu võitlemise ennetusmeetmeid, rangemaid õiguslikke vahendeid ja ohvrite õiguste paremat kaitset. "

Kaasraportöör Helga Stevens (ECR, BE), ütles: "Eile õhtul Strasbourgi kesklinnas toimuvad terrorirünnakud tõstavad esile ohtu ja on hädavajalik tegutseda selle kurb uue reaalsusega paremini. Täna on meie raport hääletatud samas linnas, Euroopa Parlamendi asukohas. Välja on pakutud paljusid uuenduslikke ideesid, näiteks vihavalla jutlustajate ELi musta nimekirja, mis võimaldab inimestel rentida autosid politsei andmebaaside ja sealhulgas broneeringuinfo direktiiviga hõlmatud eralaenude vahel. Soovitame välja parimaid tavasid, näiteks Belgias kasutusele võetud kohalikke radikaliseerumisvastaseid rakke. Ja me panime ohvrid esiplaanile, paludes, et pärast rünnakut ja rangemaid kindlustusmenetlusi maksaksid meditsiinilised kulud automaatselt ettemaksuks. Need on vaid mõned näited terviklikust ja pahaks olevast raportist. "

Taust

Viimastel aastatel on EL seisnud silmitsi enneolematu terrorirünnakute lainega, mis on tekitanud kodanike murede esirinnas turvalisuse küsimuse ning rõhutas koostöö ja teabe jagamise probleeme selles valdkonnas. Hiljemalt Europoli Euroopa Liidu terrorismialase olukorra ja suundumuste aruandes (TESAT) märgitakse, et džihaadistide poolt toime pandud rünnakud olid kõige letaalsemad.

Terrorismi erikomitee (Terr) asutatud ülesandeks oli terrorismi erikomitee (TERR) ülesandeks uurida, analüüsida ja hinnata terrorismi ohtu Euroopa pinnal, tuginedes faktidele, mille on esitanud liikmesriikide õiguskaitseasutused, pädevad ELi asutused ja tunnustatud eksperdid. See hõlmas olemasolevate jõudude põhjalikku hindamist kohapeal, et võimaldada Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel suurendada oma suutlikkust terrorirünnakute ennetamiseks, uurimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks.

tags: , ,

kategooria: Esileht, EU, Euroopa Parlament, Radikaliseerumine, turvalisus, Terrorism