Ühenda meile

põllumajandus

Euroopa roheline kokkulepe: komisjon võtab vastu uued ettepanekud metsade hävitamise peatamiseks, säästva jäätmekäitluse uuendusteks ning mulla muutmiseks inimeste, looduse ja kliima jaoks tervislikuks

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Komisjon on vastu võtnud kolm uut algatust, mis on vajalikud Euroopa roheline tehing reaalsus. Komisjon teeb ettepaneku uute eeskirjade kohta, et ohjeldada ELi põhjustatud metsade hävitamist, samuti uusi eeskirju, et hõlbustada ELi-sisest jäätmesaadetist, et edendada ringmajandust ning lahendada ebaseaduslike jäätmete eksporti ja jäätmete probleeme kolmandatesse riikidesse. Komisjon esitleb ka uut mullastrateegiat, et kõik Euroopa mullad oleksid 2050. aastaks taastatud, vastupidavad ja piisavalt kaitstud. Tänaste ettepanekutega tutvustab komisjon vahendeid ringmajandusele üleminekuks, looduse kaitsmiseks ja keskkonnastandardite tõstmiseks Euroopas. Liidus ja maailmas.

Euroopa rohelise kokkuleppe tegevasepresident Frans Timmermans ütles: „Et olla edukas ülemaailmses võitluses kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse kriisidega, peame võtma vastutuse tegutseda nii kodus kui ka välismaal. Meie metsade raadamise määrus vastab kodanike üleskutsetele minimeerida Euroopa panust metsade hävitamisse ja edendada säästvat tarbimist. Meie uued jäätmesaadetiste reguleerimise eeskirjad soodustavad ringmajandust ja tagavad, et jäätmete eksport ei kahjusta keskkonda ega inimeste tervist mujal. Ja meie mullastrateegia võimaldab mullal terveneda, seda säästvalt kasutada ja saada vajalikku õiguskaitset.

Keskkonna-, ookeani- ja kalandusvolinik Virginijus Sinkevičius ütles: „Kui ootame partneritelt ambitsioonikamat kliima- ja keskkonnapoliitikat, peaksime lõpetama saaste eksportimise ja ise metsade hävitamise toetamise. Metsaradamise ja jäätmeveo eeskirjad, mille me lauale paneme, on kõige ambitsioonikamad seadusandlikud katsed nende probleemide lahendamiseks kogu maailmas. Nende ettepanekutega võtame endale vastutuse ja räägime sellest, et vähendame oma ülemaailmset mõju saastatusele ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemisele. Samuti pakkusime välja murrangulise ELi mullastrateegia koos tugeva poliitilise tegevuskavaga, mille eesmärk on tagada neile samasugune kaitse kui veele, merekeskkonnale ja õhule.  

Komisjon teeb ettepaneku uus määrus, millega ohjeldatakse ELi põhjustatud metsade hävitamist ja metsade seisundi halvenemist. Ainuüksi 1990. aastast 2020. aastani lugedes on maailm kaotanud 420 miljonit hektarit metsa – pindala on suurem kui Euroopa Liit. Kavandatavad uued eeskirjad tagaksid, et tooted, mida ELi kodanikud ELi turul ostavad, kasutavad ja tarbivad, ei aita kaasa ülemaailmsele metsade hävitamisele ja metsade seisundi halvenemisele. Nende protsesside peamine tõukejõud on põllumajanduse laienemine, mis on seotud soja, veiseliha, palmiõli, puidu, kakao ja kohvi ning mõnede nendest saadud toodetega.

reklaam

Määrusega kehtestatakse kohustuslikud hoolsuskohustuse eeskirjad ettevõtetele, kes soovivad neid kaupu ELi turule viia, eesmärgiga tagada, et ELi turule lubataks ainult raadamata ja seaduslikke tooteid. Komisjon kasutab võrdlusuuringusüsteemi, et hinnata riike ja nende raadamise ja metsade seisundi halvenemise riski taset, mis on tingitud määruse reguleerimisalasse kuuluvatest toorainetest.

Komisjon tihendab dialoogi teiste suurte tarbijariikidega ja osaleb mitmepoolselt jõupingutuste ühendamiseks. Uute eeskirjadega loodetakse vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, edendades raadamata toodete tarbimist ja vähendades ELi mõju ülemaailmsele metsade raadamisele ja metsade seisundi halvenemisele. Lõpuks on metsade hävitamise ja metsade seisundi halvenemise vastu võitlemisel positiivne mõju kohalikele kogukondadele, sealhulgas kõige haavatavamatele inimestele, nagu põlisrahvad, kes sõltuvad suuresti metsade ökosüsteemidest.

Vastavalt muudetud jäätmesaadetiste määrus, saavutab komisjon ringmajanduse ja saastevaba ambitsiooni, pakkudes välja rangemad eeskirjad jäätmete ekspordi kohta, tõhusam süsteem jäätmete kui ressursi ringluseks ja sihikindlad jäätmekaubanduse vastased meetmed. Jäätmete eksporti mitte-OECD riikidesse piiratakse ja see on lubatud ainult juhul, kui kolmandad riigid on nõus teatud jäätmeid vastu võtma ja suudavad neid säästvalt käidelda. Jäätmesaadetisi OECD riikidesse jälgitakse ja need võidakse peatada, kui need põhjustavad sihtriigis tõsiseid keskkonnaprobleeme. Ettepaneku kohaselt peaksid kõik ELi ettevõtted, kes ekspordivad jäätmeid väljapoole ELi, tagama, et nende jäätmeid vastuvõtvates käitistes tehakse sõltumatu audit, mis näitab, et nad käitlevad jäätmeid keskkonnaohutul viisil.

reklaam

EL-is teeb komisjon ettepaneku kehtestatud menetlusi oluliselt lihtsustada, hõlbustades jäätmete naasmist ringmajandusse, vähendamata seejuures vajalikku kontrolli taset. See aitab vähendada ELi sõltuvust esmasest toorainest ning toetab innovatsiooni ja ELi tööstuse dekarboniseerimist, et täita ELi kliimaeesmärke. Uued reeglid toovad jäätmesaadetised ka digitaalajastusse, kehtestades elektroonilise dokumentide vahetamise.

Jäätmesaadetiste määrus tugevdab veelgi jäätmekaubanduse vastast tegevust, mis on üks tõsisemaid keskkonnakuritegude vorme, kuna ebaseaduslikud saadetised võivad moodustada kuni 30% jäätmesaadetistest, mille väärtus on 9.5 miljardit eurot aastas. Jõustamiskorra tõhususe ja tulemuslikkuse parandamine hõlmab ELi jäätmesaadetiste jõustamisrühma loomist, Euroopa Pettustevastase Ameti OLAF-i volitamist toetama ELi liikmesriikide riikidevahelisi jäätmekaubanduse uurimisi ning rangemate eeskirjade kehtestamist halduskaristuste kohta.

Lõpuks on komisjon esitanud ka a uus ELi mullastrateegia - oluline tulemus Euroopa roheline tehing ja ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastaks 2030 kliima- ja bioloogilise mitmekesisuse kriiside lahendamiseks. Terved mullad on aluseks 95% toidust, mida me sööme, need sisaldavad enam kui 25% maailma bioloogilisest mitmekesisusest ja on planeedi suurim maapealne süsinikuvaru. Siiski ei ole 70% ELi muldadest heas seisukorras. Strateegia kehtestab konkreetsete meetmetega raamistiku muldade kaitseks, taastamiseks ja säästvaks kasutamiseks ning pakub välja vabatahtlike ja õiguslikult siduvate meetmete kogumi. Selle strateegia eesmärk on suurendada mulla süsinikusisaldust põllumajandusmaal, võidelda kõrbestumise vastu, taastada degradeerunud maa ja pinnas ning tagada, et aastaks 2050 on kõik mulla ökosüsteemid terves seisukorras.

Strateegia kutsub üles tagama pinnasele samaväärse kaitsetaseme, mis on olemas vee, merekeskkonna ja õhu jaoks ELis. Seda tehakse pärast mõju hindamist ning sidusrühmade ja liikmesriikidega laiaulatuslikku konsulteerimist 2023. aastaks esitatava uue mullatervise seaduse ettepaneku kaudu. Strateegia mobiliseerib ka vajalikku ühiskondlikku kaasatust ja rahalisi ressursse, jagab teadmisi ning edendab säästvaid mullahooldustavasid ja -seiret, toetades ELi ambitsioone võtta mullaga seotud ülemaailmseid meetmeid.

Rohkem informatsiooni

Küsimus ja vastused teemal Metsaraievabade toodete uued reeglid

Teabeleht metsaraadamiseta toodete uute reeglite kohta

Ettepanek võtta vastu uus määrus, et piirata ELi põhjustatud metsade hävitamist ja metsade seisundi halvenemist

Küsimus ja vastused muudetud jäätmeveoreeglite kohta

Teabeleht muudetud jäätmeveoeeskirjade kohta

Ettepanek jäätmesaadetiste muudetud määruse kohta

Küsimused ja vastused mullastrateegia kohta

Mullastrateegia teabeleht

ELi uus mullastrateegia

Jagage seda artiklit:

põllumajandus

Mahepõllumajandus: kohalikud juhid nõuavad suuremat rolli tegevuskava elluviimisel ja hindamisel

avaldatud

on

Mahepõllumajandus oma positiivse keskkonna- ja kliimamõjuga süsiniku sidumise ja mulla tervise, bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja loomade heaolu seisukohast aitab kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidele ning ELi talust lauale ja bioloogilise mitmekesisuse strateegiate eesmärkidele. Euroopa Regioonide Komitee (RK) võttis 2. detsembril vastu arvamuse teemal ELi mahepõllumajanduse tegevuskava.

Regioonide Komitee tervitab ELi mahepõllumajanduse tegevuskava ja toetab selle kõikehõlmavat lähenemisviisi. Tegevuskava eesmärk on suurendada mahetoodete tootmist ja tarbimist, vähendades seeläbi väetiste, pestitsiidide ja antimikroobsete ainete kasutamist. Kolme telje – tarbimise suurendamine, tootmise suurendamine ja sektori jätkusuutlikkuse edasine parandamine – raames pakutakse välja 23 meedet.

Raportöör edasi ELi mahepõllumajanduse tegevuskavaUroš Brežan Tolmini vallavanem (SI/Rohelised) ütles: "Mahepõllumajanduse toetamise suurendamine on kiireloomuline, et tagada mahepõllumajandusmaa 25% eesmärgi saavutamine aastaks 2030. Peame tagama, et järgmine ühine põllumajanduspoliitika aitab kaasa Euroopa rohelisele kokkuleppele ning strateegiate "Talust lauale" ja bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide saavutamisele. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on võtmeroll „biopiirkondade” loomisel ja arendamisel ning mahesektori struktureerimisel. Seega peaksid kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused olema piirkondliku tasandi võrgustiku kaudu tihedalt kaasatud nii tegevuskava elluviimisse kui ka hindamisse. Kutsume komisjoni üles sellist võrgustikku looma.

Kohalikud juhid rõhutasid oma võtmerolli teadlikkuse tõstmisel kohalikul tasandil, tarbijate teavitamisel mahepõllumajanduse positiivsest mõjust ning lasteaedade ja koolide haridusprogrammide väljatöötamisel. Arvamuses juhitakse tähelepanu sellele, et kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on võtmeroll ka mahesektori struktureerimisel tootmise, logistika ja kaubanduse osas, hõlbustades struktureeritud koostööd tootjate ja tarbijate vahel.

reklaam

Tootmise poole ergutamiseks tuleb mobiliseerida kõik Euroopa ja riiklikud poliitikad, et suurendada mahetoodete tarbimist, rõhutasid kohalikud juhid. 2019. aastal oli ELis mahemaa pindala ligikaudu 8%, samas kui mahepõllumajanduse toetused moodustavad vaid 1.5% kogu Euroopa põllumajanduseelarvest. Mahepõllumajandus on ÜPP raames alarahastatud, mis ei ole praegu täielikult kooskõlas mahepõllumajanduse tegevuskava eesmärkidega. Lisaks soovitatakse arvamuses komisjonil põhjalikult hinnata liikmesriikide esitatud ühise põllumajanduspoliitika riiklikke strateegiakavasid, et jälgida, kas need aitavad saavutada eesmärki, mille kohaselt 25. aastaks kasutatakse 2030% põllumajandusmaast mahepõllumajanduseks.

Regioonide Komitee tervitab biopiirkondade tunnustamist tõhusate maaelu arendamise vahenditena. Biorajooni geograafilises piirkonnas sõlmivad põllumehed, avalikkus, kohalikud ametiasutused, ühendused ning kaubanduslikud turismi- ja kultuuriettevõtted kohalike ressursside säästliku majandamise lepingu, mis põhineb mahetootmise ja -tarbimise põhimõtetel ja meetoditel. Eelkõige peaksid sellised piirkonnad saama toetust ja ühiseid teenuseid Euroopa Komisjoni loodud võrgustiku kaudu.

Taustainfo

reklaam
  • Orgaaniline tegevuskava - mahepõllumajandusel on madala keskkonnamõjuga kvaliteetse toidu tootmisel oluline roll ELi jätkusuutliku toidusüsteemi arendamisel. Jätkusuutlik toidusüsteem on Euroopa rohelise kokkuleppe keskmes. Rohelise kokkuleppe strateegia „farmist lauale” raames on Euroopa Komisjon seadnud eesmärgiks, et „25. aastaks oleks vähemalt 2030% ELi põllumajandusmaast mahepõllumajanduse all ja mahevesiviljeluse oluline kasv”. Selle eesmärgi saavutamiseks ja mahepõllundussektori täieliku potentsiaali saavutamiseks esitab komisjon ELi mahepõllumajandusliku tootmise tegevuskava.
  • ÜPP strateegilised plaanid: ELi põllumajanduse küsimused ja ootused: Euroopa Komisjoni seadusandlikud ettepanekud reformi kohta ühine põllumajanduspoliitika (CAP) avaldati juunis 2018. Sellest ajast alates on selles poliitikavaldkonnas toimunud mitmeid olulisi arenguid. Nende hulka kuulub ka vastuvõtmine Euroopa roheline tehing ja sellega seotud algatused "talust lauale" strateegia ja bioloogilise mitmekesisuse strateegianing ka kokkulepe 2021. aasta 2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku (MFF) kohta koos 7.5 miljardi euro suuruse lisatoetusega maaelu arengule ELi järgmise põlvkonna algatusest taastumise ja vastupanuvõime paketi osana.
  • Põllumajandus ilma taimekaitsevahenditeta
  • ELi talust lauale strateegia: 20. mail 2020 võttis Euroopa Komisjon vastu teatise „Talust lauale strateegia õiglase, tervisliku ja keskkonnasõbraliku toidusüsteemi jaoks”.
  • IFOAM Organics Europe: IFOAM Organics Europe on Euroopa mahetoidu ja -põllumajanduse katusorganisatsioon. Nad esindavad Euroopa poliitikakujundamises mahepõllumajanduslikku päritolu ning propageerivad toidu ja põllumajanduse ümberkujundamist. Nende töö põhineb põhimõtetel mahepõllumajanduse – tervis, ökoloogia, õiglus ja hoolitsus. Ligi 200 liikmega 34 Euroopa riigis ja nende töö hõlmab kogu mahetoiduahelat.

Täiskogu päevakord

veebiülekanded: veebisait Regioonide Komiteest.

Jagage seda artiklit:

Jätka lugemist

põllumajandus

"Dai the Dairy" võidab Walesi põllumajanduse auhinna

avaldatud

on

Tuntud Pembrokeshire'i piimakarjakasvataja Dai Miles (pildil), kes tegeleb põlluharimisega Walesis Haverfordwesti lähedal, valiti Walesi põllumeeste liidu (FUW) 2021. aasta auhinna võitjaks inimese eest, kes on andnud silmapaistva panuse Walesi piimatööstusesse.

Auhinnaga tunnustatakse inimest, kes on andnud suure panuse ja saanud Walesi piimatööstuse lahutamatuks osaks. Kohtunikele avaldas muljet panus, mille Miles on andnud ja annab jätkuvalt piimatööstusesse.

Esmaspäeval, 29. novembril Walesi kuninglikul talvemessil auhinda üle andes ütles FUW president Glyn Roberts: „Dai Milesit saab kirjeldada ainult kui meie piimatööstuse tegijat. Tema kirg, pühendumus ja entusiasm kõigi piimatoodete vastu on inspireeriv. 

„Ta ei tee mitte ainult silmapaistvat tööd piimatootjana, hoolitsedes kariloomade, maa eest ja tootma jätkusuutlikku toitvat toitu, vaid aitas kaasa ka Walesi mahepiima pikaajalise turu tagamisele, toetades Walesi mahepõllumajanduslikke töötlemisvajadusi. Auhinda ei saaks väärikam võitja.

reklaam

Dai Miles kasvas üles Lampeteri lähedal Felin Fachis ja õppis Aberaeroni põhikoolis. Dai alustas oma põllumehekarjääri Aberystwythis Walesi põllumajanduskolledžis, kus ta sai riikliku põllumajandusdiplomi ja lõpetas võileivaaasta Godor Nantgaredigis.

Pärast ülikooli lõpetamist töötas ta viis aastat 160 lehma karjajana Waun Fawris, Glynarthenis, Llandysulis ja seejärel veel viis aastat IGER Trawscoedis, töötades enne võtmist kahe piimakarja, Lodge Farmi ja mahekarja vahel Ty Gwynis. julge samm iseseisvalt üürilepingu sõlmimiseks.

Dai, kes on FUW Lõuna-Walesi asepresident, on ka FUW piima- ja piimatoodete komitee endine esimees, Pembrokeshire'i FUW maakonna esimees ja FUW üürnike komitee aseesimees. 

reklaam

Lisaks on Dai osalenud Farming Connecti Agri-Academy maaelu juhtimise programmis, mis on aidanud tal oma suhtlemisoskusi edasi arendada, et võimaldada tal oma ülesandeid talust eemal tõhusamalt täita.

Lisaks oma mahepiimafarmi juhtimisele sai Dai Miles 2000. aastal Calon Wen Organic Milk Co-operative'i neljast asutajajuhist ja esimesest esimehest. Ühistu, mis kuulub 25 taluperele, aitab kindlustada Walesist pärit mahepiima pikaajalist turgu, toetades Walesi mahepõllumajanduslikku töötlemist. 

2013. aastal sai temast ettevõtte tegevdirektor ja asus brändi arendama mahepiima nišiturul. Ettevõte tarnib nüüd oma marki piima, võid, juustu ja külmutatud jogurtit suurematele jaemüüjatele Walesis ja Ühendkuningriigis, aga ka paljusid teisi jaemüügikohti.

Dai edu keskmes on kirglik usk, et tulus põllumajandustööstus on Walesi maaelu ja maakultuuri säilitamise võti tulevaste põlvkondade jaoks.

Jagage seda artiklit:

Jätka lugemist

põllumajandus

Põllumajandus: ELi põllumajandustoiduainete kaubanduse pidev kasv

avaldatud

on

Viimased ELi põllumajandus- ja toiduainetekaubanduse andmed avaldatud näitavad, et kaubavahetus kasvab pidevalt ning eksport kasvab 7. aasta esimese kaheksa kuuga võrreldes 2020%. ELi põllumajandustoiduainetega kauplemise koguväärtus (eksport pluss import) ulatus 2021. aasta jaanuaris-augustis 210.5 miljardi euroni, kajastades 5.1% kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eksport kasvas 7%, 127.5 miljardi euroni, samas kui import kasvas 2.3% 85 miljardi euroni, mis annab aasta esimese kaheksa kuu põllumajandusliku toiduainete kaubanduse koguülejäägiks 44 miljardit eurot. See on 17% kasv võrreldes 2020. aasta vastava perioodiga. Positiivsed näitajad olid USA-sse suunatud ekspordis, mis kasvas 2 miljardi euro ehk 15% võrra, peamiselt tänu veini, piirituse ja likööride headele tulemustele.

Lisaks kasvas eksport Hiinasse 812 miljoni euro võrra, samas kui ekspordi väärtus kasvas ka Šveitsi (kasv 531 miljonit eurot), Lõuna-Koreasse (kasv 464 miljonit eurot), Norrasse (kasv 393 miljonit eurot) ja Iisraeli (kasv 288 miljonit eurot). Eksport Ühendkuningriiki oli sel perioodil (116 miljonit eurot) peaaegu samas mahus kui eelmisel aastal. Eksport mitmesse riiki vähenes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga. Suurim langus oli Saudi Araabiasse, mis vähenes 399 miljoni euro ehk 16% võrra. Teistest märkimisväärsetest langustest teatati ekspordis Hongkongi (langus 103 miljonit eurot) ja Kuveiti (langus 101 miljonit eurot). Konkreetsete tootekategooriate osas suurenes 2021. aasta esimese kaheksa kuuga oluliselt veini (kasv 2.5 miljardit eurot) ning kangete alkohoolsete jookide ja likööride ekspordiväärtus (kasv 1.3 miljardit eurot), kasvades vastavalt 31% ja 32%. Kahanesid nisu (langus 892 miljonit eurot) ja väikelastetoidu (736 miljonit eurot) ekspordi osas. Suurim impordi väärtuse kasv oli õlikookide (kasv 1.1 miljardit eurot), sojaubade (kasv 1.1 miljardit eurot), rasvhapete ja vahade (kasv 500 miljonit eurot), palmi- ja tuumaõli (kasv 479 miljonit eurot) ning kakaooad (kasv 291 miljonit eurot).

Suurim impordiväärtus vähenes seevastu troopiliste puuviljade, pähklite ja vürtside (langus 669 miljonit eurot), puuviljamahlade (langus 194 miljonit eurot), tsitrusviljade (langus 159 miljonit eurot), toortubaka (langus 158 miljonit eurot) osas. , ja riis (alla 140 miljonit eurot). Lisateave on saadaval siin ja ELi põllumajandus- ja toiduainekaubanduse kohta siine.

reklaam

Jagage seda artiklit:

Jätka lugemist
reklaam
reklaam

Trendid