Ühenda meile

Kliimamuutus

Fluoreeritud gaasi heitkoguste vähendamine, et edendada ELi võitlust kliimamuutuse vastu 

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

Parlamendi keskkonnakomisjon nõustub fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguste ambitsioonika vähendamisega, et aidata veelgi kaasa ELi kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisele.

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni (ENVI) liikmed võtsid oma seisukoha vastu fluoritud gaaside (F-gaaside) heitkoguseid käsitleva ELi õigusraamistiku läbivaatamine poolthäälega 64, vastu kaheksa ja erapooletuks jäi seitse.

Liikuge kiiremini alternatiivsete lahenduste poole

Kliimasõbralikumate lahenduste innovatsiooni ja väljatöötamise kiirendamiseks ning tarbijatele ja investoritele kindlustunde andmiseks soovivad parlamendiliikmed tugevdada komisjoni pakutud uusi nõudeid, mis keelavad F-gaase sisaldavate toodete ühtsele turule viimise (lisa). IV). Samuti lisatakse tekstiga F-gaaside kasutamise keelud sektorites, kus on tehnoloogiliselt ja majanduslikult otstarbekas üle minna alternatiividele, mis F-gaase ei kasuta, nagu külmutus, kliimaseade, soojuspumbad ja elektrijaotusseadmed.

Kiirendada üleminekut kliimaneutraalsusele

Aruandes tutvustatakse järsemat trajektoori alates 2039. aastast ELi turule lastud fluorosüsivesinike (HFC) järkjärguliseks vähendamiseks eesmärgiga saavutada 2050. aastaks HFC-de nullväärtus (VII lisa). HFC tootmise ja tarbimise järkjärguline lõpetamine ELis viiks need ajakohastatud eeskirjad vastavusse ELi 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärk.

Saadikute sõnul peaks komisjon tähelepanelikult jälgima turu arengut sellistes võtmesektorites nagu soojuspumbad ja pooljuhid. Soojuspumpade puhul peab komisjon tagama, et HFC järkjärguline vähendamine ei ohustaks RePowerEU soojuspumba kasutuselevõtu eesmärgid, kuna tööstus peab töötama selle nimel, et asendada HFCd looduslike alternatiividega.

reklaam

Ebaseadusliku kaubanduse tõkestamiseks tõhustada jõustamist

Parlamendiliikmed teevad ettepaneku võtta nende gaasidega ebaseadusliku kauplemise vastu rohkem meetmeid, pakkudes välja minimaalsed haldustrahvid eeskirjade eiramise eest. Samuti soovivad nad, et tolliasutused konfiskeeriksid ja konfiskeeriksid eeskirju rikkudes imporditud või eksporditud F-gaasid kooskõlas keskkonnakuritegevuse direktiiv.

Raportöör Bas Eickhout (Greens/EFA, NL) ütles: "F-gaasid ei ole hästi tuntud, kuid neil on meie kliimale suur mõju, kuna need on väga võimsad kasvuhoonegaasid. Enamikul juhtudel on looduslikud alternatiivid kergesti kättesaadavad. Seetõttu hääletasime ambitsioonika seisukoha poolt lõpetada F-gaasid täielikult 2050. aastaks ja enamikus sektorites juba selle kümnendi lõpuks. Anname turule selguse ja signaali alternatiividesse investeerimiseks. Paljud Euroopa ettevõtted on juba praegu selles arengus esirinnas ja saavad sellest kasu oma turupositsiooni ja ekspordivõimaluste tõttu.

Järgmised sammud

Raport on kavas vastu võtta 29.–30. märtsi 2023. aasta täiskogu istungil ja see kujutab endast parlamendi seisukohta läbirääkimistel ELi valitsustega õigusakti lõpliku vormi üle.

Taust

Fluoritud kasvuhoonegaasid, mille hulka kuuluvad fluorosüsivesinikud (HFC), perfluorosüsivesinikud (PFC), väävelheksafluoriid ja lämmastiktrifluoriid, on inimtekkelised kasvuhoonegaasid (GHG), millel on suur globaalset soojenemist põhjustav potentsiaal. Neid kasutatakse tavalistes seadmetes, nagu külmikud, kliimaseadmed, soojuspumbad, tulekaitse, vahud ja aerosoolid. Neid katab Paris lepingu koos CO2, metaani ja dilämmastikoksiidiga ning moodustavad ligikaudu 2,5% ELi kasvuhoonegaaside heitkogustest.

Sellele kaasaaitamiseks on vaja F-gaaside heitkoguseid täiendavalt vähendada ELi kliimaeesmärgid ja järgima Kigali muudatus Euroopa Montreali protokoll osoonikihti kahandavate ainete kohta.

Rohkem informatsiooni 

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid