Ühenda meile

TEN-T (Trans-Euroopa transpordivõrgustiku)

Uus TEN-T määrus on Euroopa jätkusuutlikkuse ja aruka liikuvuse jaoks võtmetähtsusega

JAGA:

avaldatud

on

Kasutame teie registreerumist, et pakkuda sisu viisil, millega olete nõus, ja parandada meie arusaamist teist. Tellimuse saate igal ajal tühistada.

*Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) hinnangul oli
viimane aeg ajakohastada olemasolevaid TEN-T eeskirju, võttes arvesse
praegune poliitiline kontekst ja 2013. aasta määrusest saadud õppetunnid.
Ühtekuuluvusele keskendunud uue ettepaneku eesmärk on parandada reisijate- ja kaubavedu
ühenduvus kogu liidus üha enam mitmeliigilisema transpordi kaudu
ja vastupidav transpordivõrk.*

EL vajab ajakohastatud üleeuroopalist transpordivõrku käsitlevat määrust
aitama põhjalikult kaasa jätkusuutlikkusele ja arukale liikuvusele, sealhulgas raudteele.
See on TEN-T läbivaatamist käsitleva arvamuse peamine sõnum ja
Raudtee kaubaveokoridori eeskirja koostas *Stefan Back* ja võeti vastu kell
märtsi täiskogu istungjärgul.

Uus määrus ajakohastab olemasolevat reguleerivat raamistikku, mis
pärineb aastast 2013 ja aitab infrastruktuuri poolel saavutada
rohelises kokkuleppes, säästva ja targa liikuvuse strateegias seatud eesmärgid
ja raudtee tegevuskava.

Arvamuse vastuvõtmist kommenteerides ütles *Hr Back*: „See oli kõrge
aeg teha ettepanek uue määruse kohta, mis arvestaks praegust
poliitilisse konteksti ja kasutab ära viimastel aastatel saadud õppetunde
aastat. Plaan tugevdada TEN-T rakendamise eeskirju on väga hea
hea uudis, sest praeguse määruse kasutuselevõtt on näinud
märkimisväärseid viivitusi ja see ei ole olnud rahuldav."

*Ühendab kõiki ELi piirkondi*

Komitee hindab eriti Euroopa Komisjoni kavatsust
seada ettepaneku keskmesse ühtekuuluvus. See tähendab tagamist
juurdepääsetavus ja ühenduvus kõigis ELi piirkondades nii reisijatele kui ka
kaubavedu võrgu rakendamisel. Pealegi toob see kaasa
tõhusa koordineerimise ja vastastikuse sidumise kohta ühelt poolt,
kaug-, piirkondlik ja kohalik liiklus ning teisalt sissevedu
linnasõlmed.

Tehnilisest vaatenurgast pooldab komitee üha enam
"tuumiku" infrastruktuuri nõuete ühtlustamine ja
"terviklikud" võrgud ja vahe-eesmärkide kindlaksmääramine: rakendamine 2030. aastal
põhivõrgust, nn laiendatud põhivõrgust 2040 ja 2050
tervikliku võrgu jaoks. Viidates 2030. aasta tähtajale, on
EMSK kordab 2020. aasta hinnangus tõstatatud teostatavuse kahtlusi
aruande, kuid leiab, et toomise tähtajast tuleks kinni pidada
survet liikmesriikidele.

reklaam

Samuti toetab komitee keskendumist "Euroopa transpordikoridoridele".
ning Euroopa tugevat järelevalvemehhanismi ja suuremat rolli
Koordinaatorid. Esimene loob ELi transpordi peamised arterid,
mis peaksid olema tõhusa transpordi edendamise jõupingutuste keskmes
multimodaalsus, samas kui viimane tagab nende nõuetekohase ja õigeaegse
rakendamine.

*Võrgustiku multimodaalsuse ja vastupidavuse tugevdamine*

Komitee rõhutab ka lisandväärtuse ja sünergia tähtsust
Euroopa transpordi paremast koordineerimisest tulenevaid mõjusid
Koridorid raudteekaubaveokoridoridega. Intermodaalne transpordiahel
saab reaalsuseks ainult siis, kui raudtee-kaubaveoühendused on tõhusad, st
vastava infrastruktuuriga, mis võimaldab piisavat kiirust aidata
täpsuse poole. Raudtee ebapiisav täpsus on tõepoolest olnud peamine
takistuseks muutmaks multimodaalsust, sealhulgas raudteed, atraktiivseks võimaluseks.

Multimodaalsus tähendab kõigi eeliste parimat võimalikku ärakasutamist
transpordiliikidega, et saavutada parimad võimalikud tulemused, kuid samal ajal
aja jooksul parandada ohutust ja vähendada keskkonnakoormust. Selle jaoks
põhjust, et panustada täielikult multimodaalsesse ahelasse, on ka komitee
rõhutab, et sujuv liides on võtmetähtsusega maismaatranspordi ja transpordi vahel
muud transpordiliigid, sealhulgas siseveeteed, lähimerevedu ja lennundus.

Võrgustik, mis loob inimestele ja ettevõtetele pikaajalist väärtust
EL ei pea mitte ainult olema multimodaalne, vaid ka vastupidav
eelkõige kliimamuutuste, loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide puhul. The
EMSK juhib tähelepanu sellele, et võrgustiku vastupidavuse suurendamine on võtmetähtsusega
vastupanuvõime aspekte tuleks arvesse võtta võimalikult varakult a
projekti planeerimise etapp.

*Taust*

Ettepanek võtta vastu ajakohastatud *määrus liidu suuniste kohta
üleeuroopalise transpordivõrgu* arendamise teemat tutvustas
Euroopa Komisjon 2021. aasta detsembris Euroopa roheliste põhitegevusena
Deal ning säästva ja nutika liikuvuse strateegia.

Võrreldes kehtiva määrusega on kahekihiline struktuur
üleeuroopaline transpordivõrk (TEN-T) säilitatakse: "põhivõrk".
sisaldab kõige olulisemaid ühendusi, ühendades kõige olulisemad sõlmed,
samas kui "terviklik" võrgustik hõlmab kõiki Euroopa piirkondi. Neli
konkreetseid eesmärke arendatakse edasi: tõhusus, ühtekuuluvus,
jätkusuutlikkus ja suurem kasu kasutajatele.

Dokumendis käsitletakse viivitusi projekti ettevalmistamisel ja rakendamisel
kehtiva TEN-T määruse elluviimist, viies vastavusse riiklikud ja TEN-T huvid,
eesmärgid ja kohustused ning järelevalve tugevdamine.

Täpsemalt öeldes: 1) tagatakse raudtee joondamine
Kaubaveokoridorid Euroopa transpordikoridoridega ja näeb ette
koordineerimine kahe vahendi vahel; 2) tutvustab TEN-T hooldust
liikmesriigi kohustusena; ja 3) volitab komisjoni EL-ist välja astuma
kaasrahastamine oluliste ja põhjendamatute viivituste korral
võrgustike juurutamine, kui probleem ei lahene kuue kuu jooksul.

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid