Ühenda meile

Majandus

Maksustamine: uued ettepanekud maksueeskirjade lihtsustamiseks ja piiriüleste ettevõtete nõuete täitmise kulude vähendamiseks

JAGA:

avaldatud

on

Euroopa Komisjon on vastu võtnud olulise algatuste paketi, et vähendada Euroopa Liidu suurte piiriüleste ettevõtete maksukuulekust täitvaid kulusid.

Ettepanek nimega „Business in Europe: Framework for Income Taxation” (BEFIT) muudab nii ettevõtete kui ka maksuhaldurite elu lihtsamaks, kehtestades uue ühtse reeglistiku, millega määratakse kindlaks ettevõtete gruppide maksubaas. See vähendab rohkem kui ühes liikmesriigis tegutsevate suurettevõtete nõuete täitmisega seotud kulusid ja teeb riiklikel maksuhalduritel lihtsamaks määrata, millised maksud tuleb õigesti tasuda. Uued lihtsamad eeskirjad võivad vähendada ELis tegutsevate ettevõtete maksukohustuste täitmisega seotud kulusid kuni 65%.

BEFIT tähendab, et:

  • Ettevõtted, kes kuuluvad samasse kontserni, arvutavad oma maksubaasi ühtsete reeglite alusel.
  • Kõikide kontserni liikmete maksubaasid liidetakse üheks maksubaasiks.
  • Igale BEFIT grupi liikmele jääb protsent summeeritud maksubaasist, mis arvutatakse kolme eelneva majandusaasta maksustatavate tulemuste keskmise alusel.

27 erineva riikliku maksusüsteemiga tegelemine, millest igaühel on oma erireeglid, muudab maksukuulekuse ettevõtete jaoks kulukaks. See pärsib piiriüleseid investeeringuid ELis, asetades Euroopa ettevõtted võrreldes mujal maailmas asuvate ettevõtetega ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

Täpsemalt

Ettepanek põhineb OECD/G20 rahvusvahelisel maksulepingul ülemaailmse minimaalse maksustamise taseme kohta ja 2022. aasta lõpus vastu võetud teise samba direktiivil. See asendab komisjoni CCTB (ühine ettevõtte tulumaksubaas) ja CCCTB (ühine konsolideeritud ettevõtte tulumaksubaas). ) ettepanekud, mis võetakse tagasi[1]. Uued eeskirjad on kohustuslikud ELis tegutsevatele kontsernidele, mille aastane kogutulu on vähemalt 750 miljonit eurot ja mille omandiõigusest või kasumi teenimise õigusest kuulub vähemalt 75% emaettevõttele.

Reeglid on valikulised väiksematele kontsernidele, kes võivad otsustada, kas nad soovivad seda kasutada seni, kuni nad koostavad konsolideeritud finantsaruandeid. See võib eriti huvi pakkuda VKEdele.

reklaam

Siirdehinnad

Pakett sisaldab ka ettepanekut, mille eesmärk on ühtlustada siirdehindade eeskirju ELis ja tagada ühtne lähenemine siirdehindadele.

Ettepanek suurendab maksukindlust ning vähendab kohtuvaidluste ja topeltmaksustamise ohtu. Direktiiv vähendab veelgi ettevõtete võimalusi kasutada siirdehindu agressiivse maksuplaneerimise eesmärgil.

Järgmised sammud

Pärast nõukogu poolt vastuvõtmist peaksid ettepanekud jõustuma 1. juulil 2028 (BEFITi puhul) ja 1. jaanuaril 2026 (siirdehindade ettepaneku puhul).

Lisateavet

Küsimused ja vastused BEFITi ja siirdehindade kohta

BEFIT juriidilise ettepaneku

Siirdehinnad

BEFITi teabeleht


[1] COM(2016) 685 lõplik ja COM(2016) 683 lõplik.

Täna astub komisjon järjekordse sammu ELi maksuseaduste lihtsustamise suunas ja muudab need rohkem kui ühes liikmesriigis tegutsevate ettevõtete jaoks õiglasemaks. VKEd saavad oma maksudeklaratsioonide esitamiseks kasutada ühte reeglistikku, selle asemel et käsitleda 27 erinevat riiklikku korda. See säästab neid vastavuskuludelt ning stimuleerib rohkem piiriüleseid investeeringuid ja konkurentsivõimet. Ettevõtte maksustamise valdkonnas põhinevad tänased ettepanekud OECD/G20 tööl, mille eesmärk on kehtestada ühtne reeglistik ettevõtete maksubaasi määramiseks ja siirdehindadega seotud probleemide lahendamiseks (nt kasumi ümberpaigutamine, maksude vältimine ja topeltmaksustamine). parandada maksukindlust, vähendades samal ajal agressiivse maksuplaneerimise võimalusi. Valdis Dombrovskis, inimeste heaks töötava majanduse eest vastutav asepresident - 11

Tänaste ettepanekute eesmärk on lihtsustada suurte ja väikeste ettevõtete tegutsemist ELis, vähendades maksunõuete täitmisega seotud kulusid ning vabastades neile ressursse investeerimiseks ja töökohtade loomiseks. Meie ettepanekud hõlbustavad ka maksuhaldurite jõupingutusi tagamaks, et ettevõtted maksaksid seda, mida võlgnetakse. Pärast ELi direktiivi vastuvõtmist, millega tagatakse suurtele rahvusvahelistele kontsernidele minimaalne efektiivne maksumäär, astume täna järjekordse olulise sammu lihtsamate, selgemate ja kuluefektiivsemate maksusüsteemide suunas ELis.Paolo Gentiloni, majandusvolinik - 11/09/ 2023. aasta

Jagage seda artiklit:

EU Reporter avaldab mitmesugustest välistest allikatest pärit artikleid, mis väljendavad mitmesuguseid seisukohti. Nendes artiklites võetud seisukohad ei pruugi olla EU Reporteri seisukohad.

Trendid