Parlamendiliikmed tugevdavad #EUFinancialWatchdogs

| Aprill 19, 2019

Parlamendiliikmed kiitsid heaks eeskirjad, millega tugevdatakse ELi finantsjärelevalvet, mis on vajalik finantsturgude turvalisemaks muutmiseks, rahapesu vastu võitlemiseks ja tarbijate kaitsmiseks.

Uus seadus, mille 521 vastu võttis selle nädala poolt, 70i vastu, koos 65i erapooletusega, mis on juba kokku lepitud ELi ministritega ja mida juhtis parlamendi poolt Othmar Karas (EPP, AT) ja Pervenche Berès (S&D, FR), seisneb selles, et ajakohastatakse 2010is asutatud ELi finantsjärelevalve asutused.

Euroopa tarbijad, investorid ja ettevõtjad saavad tänu reformile ohutumad ja integreeritumad finantsturud, mis on samuti oluline, et sillutada teed pangandusliidu ja kapitaliturgude liidu lõpuleviimiseks, kaks tugevamat ühtse turu juhtprojekti. Samuti sisaldab see sätteid selliste finantstoodete edendamiseks, mis toetavad keskkonna-, sotsiaal- ja hea valitsemistava algatusi.

Rohkem volitatud finantsjärelevalve

Järelevalvestruktuuri läbivaatamine suurendab ELi järelevalveasutuste vastutust panganduse, väärtpaberite ja finantsturgude ning kindlustuse ja pensionide eest ning parandab nende juhtimisstruktuuri. See võimaldab neil hoida üha keerulisema rahastamismaailma, kaitstes seeläbi tarbijaid ja maksumaksjaid paremini ning lahendades tõhusamalt ELi õiguse vaidlusi ja rikkumisi.

Tarbijate ja jätkusuutliku rahastamise toetamine

ELi eeskirjade ühtse kohaldamise tagamiseks ja tõelise kapitaliturgude liidu edendamiseks annab reform ka Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele (ESMA) otsese järelevalveõiguse konkreetsetes finantssektorites, näiteks finantsinstrumentide või võrdlusaluste turgudel. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve koordineerib ka riiklikke meetmeid finantstehnoloogiate valdkonnas (FinTech) ja toetab jätkusuutlikku rahastamist, sealhulgas kogu ELi hõlmavate stressitestide läbiviimisel, et teha kindlaks, millised tegevused võivad keskkonnale negatiivselt mõjutada.

Tarbijad saavad kasu erinevatest uutest volitustest, mis antakse ELi järelevalveasutustele, nagu pädevus koordineerida pädevate asutuste müsteeriumi ostmise tegevust, et mõõta vastavust määrustele, ja tugevdada volitusi keelata või piirata teatud finantstegevusi, mida peetakse tarbijatele kahjulikuks.

Uued volitused võitluseks rahapesu vastu

Lõpuks tugevdab uus seadus Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse (EBA) mandaati, mis kohustab teda takistama rahandussüsteemi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks. EBA-l on nüüd õigus võtta meetmeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks ja selle vastu võitlemiseks. Riikide ametiasutused on kohustatud andma EBA-le teavet, mis on vajalik ELi rahandussüsteemi rahapesu puuduste kindlakstegemiseks.

Järgmised sammud

ELi ministrid peavad nüüd tehingu ametlikult kinnitama enne reformi jõustumist.

Kommentaarid

Facebooki kommentaarid

Sildid: , ,

kategooria: Esileht, Majandus, EU, EU, Euroopa Parlament, Eurotsooni, Rahastama

Kommentaarid on suletud.